7-Zip 20.02 alpha Nén và gi?i nén file RAR, ZIP, 7zip... mi?n phí

 • ?ánh giá:
  3,9 ★ 387 ??
 • Phát hành:
 • Version: 20.02 alpha
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 1,1 MB
 • L??t xem: 1.395.885
 • L??t t?i: 1.365.840
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows 98/NT/ME/2000/XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1/10
Gi?i thi?u

7-Zip là ph?n m?m nén và gi?i nén d? li?u hoàn toàn mi?n phí, h? tr? nén và gi?i nén ?nh, ch??ng trình, th? m?c, video, am thanh, game m?t cách d? dàng và nhanh chóng. Các file sau khi nén có dung l??ng th?p giúp ti?t ki?m kh?ng gian l?u tr?.


Download 7-Zip - Ph?n m?m h? tr? nén và gi?i nén file nhanh chóng.

7-Zip ???c ?ánh giá là ti?n ích nén và gi?i nén mi?n phí t?t nh?t hi?n nay. Th?m chí khi so sánh v?i các ph?n m?m th??ng m?i n?i ti?ng nh? WinRAR hay WinZip thì 7-Zip c?ng kh?ng h? thua kém. Tính n?ng t?t, tích h?p vào menu Context (menu khi nh?n chu?t ph?i) cùng v?i giao di?n tr?c quan khi?n 7-Zip tr? nên r?t d? s? d?ng.

Xổ số nam7- Zip s? d?ng c?ng ngh? gi?i nén LZMA., cho phép nén file nh? h?n r?t nhi?u so v?i file g?c nh?ng v?n gi? nguyên ???c ch?t l??ng file. 7-Zip có th? ??c ???c h?u h?t các lo?i file nén hi?n nay, bao g?m 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP, WIM, ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DEB, DMG, FAT, HFS, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, RAR, RPM, SquashFS, UDF, VHD, WIM, XAR, Z. Ngoài ra, 7-Zip còn h? tr? nén ??nh d?ng 7z c?a riêng nó, mà theo nh? so sánh thì t? l? nén c?a nó còn cao h?n nhi?u so v?i nén ??nh d?ng Zip b?ng WinZip. 7-Zip có h? tr? t?o file nén exe t? bung gi?ng nh? WinRAR, và có ch?c n?ng chia nh? file nén ra làm nhi?u file nén nh? h?n.

7-Zip ???c phát tri?n hoàn toàn mi?n phí và m? ngu?n m?; b?n kh?ng c?n ph?i ??ng ky s? d?ng hay tr? b?t k? m?t kho?n phí nào ?? s? d?ng. ??c bi?t, 7-zip có h? tr? giao di?n ti?ng Vi?t.

H?n n?a, 7-Zip v?a gi?i nén v?a nghe nh?c, xem phim hay so?n th?o v?n b?n b?n mà kh?ng g?p b?t k? tr? ng?i nào. ??ng th?i, b?n có th? kích ho?t ch? ?? t? ??ng t?t ch??ng trình sau khi quá trình nén ho?c gi?i nén hoàn t?t.

Trong phiên b?n 7-Zip c? t?n t?i 2 l? h?ng b?o m?t nghiêm tr?ng. M?t là CVE-2016-2335, xu?t phát t? vi?c x? ly t?p tin Universal Disk Format (UDF) c?a 7-Zip. Khi các b?n ?? phan vùng ???c quét ?? tìm th?y nh?ng ??i t??ng trong h? th?ng t?p tin, quá trình ki?m tra kh?ng ???c ti?n hành, gay ra l?i b?o m?t mà hacker có th? l?i d?ng ?? th?c thi code t? xa. Hai là CVE-2016-2334, l?i tràn b? nh? x?y ra khi x? ly các t?p tin nén zlib.

Talos và 7-Zip ?? làm vi?c v?i nhau ?? s?a nh?ng l?i này trong phiên b?n 16.0, vì v?y, ?? an toàn b?n nên c?p nh?t 7-Zip lên phiên b?n m?i nh?t.

N?u b?n kh?ng thích cài ??t 7Zip lên máy tính thì có th? t?i b? 7-Zip Portable s? d?ng ?? nén file và gi?i nén file ngay l?p t?c mà kh?ng c?n cài ??t r??m rà. L?i ích c?a vi?c s? d?ng b? Portable là b?n có th? mang ?i và s? d?ng trên b?t k? máy tính nào n?u c?n.

Tính n?ng chính c?a 7Zip

 • T? l? nén cao v?i ??nh d?ng 7z (chu?n nén LZMA và LZMA2)
 • H? tr? các ??nh d?ng:
  • Nén/Gi?i nén: 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP và WIM
  • Ch? h? tr? gi?i nén: ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DEB, DMG, FAT, HFS, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, RAR, RPM, SquashFS, UDF, VHD, WIM, XAR và Z.
 • ??i v?i các ??nh d?ng ZIP và GZIP, 7-Zip cung c?p m?t t? l? nén 2-10%, t?t h?n so v?i t? l? do PKZip và WinZip cung c?p.
 • M? hóa AES-256 m?nh trong ??nh d?ng 7z và ZIP.
 • T? gi?i nén cho ??nh d?ng 7z.
 • Tích h?p v?i Windows Shell.
 • H? tr? Qu?n ly file t?t.
 • Phiên b?n dòng l?nh m?nh m?.
 • Plugin cho FAR Manager.
 • ??a ph??ng hóa 87 lo?i ng?n ng? khác nhau.
C?p nh?t 7-zip m?i nh?t

C?p nh?t 7-zip m?i nh?t

7-Zip 20.00 alpha

 • 7-zip gi? h? tr? tùy ch?n tìm l?a ch?n phù h?p m?i cho b? nén LZMA/LZMA2: bt5 và hc5 có th? ho?t ??ng nhanh h?n bt4 và hc4 cho d? li?u v?i ph?n d? th?a phong phú.
 • C?i thi?n t? l? nén cho c?p ?? nén nhanh nh?t có th? v?i các thi?t l?p m?c ??nh sau:
  • C?p nhanh nh?t (-mx1): Tìm k?t h?p hc5 v?i th? m?c 256KB.
  • C?p nhanh (-mx3): Tìm k?t h?p hc5 v?i th? m?c 4MB.
 • T?i ?u hóa t?c ?? nh? trong b? nén LZMA/LZMA2 ?a lu?ng cho các c?p ?? nén Normal/Maximum/Ultra.
 • Code gi?i m? bzip2 ???c c?p nh?t ?? h? tr? b? l?u tr? bzip2, ???c t?o b?i ch??ng trình lbzip2.
 • S?a m?t s? l?i.
 • Ng?n ng? m?i: ti?ng Turkmen (? vùng ??ng Ly H?i).

7-zip 19.02 alpha

 • 7-zip gi? có th? gi?i nén file ?? m? hóa v?i m? hóa Base64 (m? r?ng tên fileb64).
 • 7-zip gi? có th? dùng h??ng d?n ph?n c?ng x86/x64 cho SHA-1 và SHA-256, ???c h? tr? b?i AMD Ryzen và CPU Intel m?i nh?t: Ice Lake và Gildmont. Nó t?ng:
  • T?c ?? tính toán giá tr? SHA-1/SHA-256.
  • T?c ?? m? hóa/gi?i m? trong t?p tin zip AES.
  • T?c ?? d?n xu?t khóa ?? m? hóa/gi?i m? trong kho l?u tr? 7z/zip/rar.
 • T?ng t?c ?? m? hóa zip AES và 7z/zip/rar v?i nh?ng c?i ti?n sau:
  • 7-zip gi? có th? dùng h??ng d?n x86/x64 VAES (AVX Vector AES) m?i, ???c h? tr? b? Intel Ice Lake CPU.
  • C?i thi?n code hi?n t?i c?a AES-NI x86/x64.
  • T?i ?u hóa 2% t?c ?? trong b? gi?i nén benchmark 7-zip.
 • S?a m?t s? l?i khác
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm
Tìm thêm: 7-zip 7zip

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo