Adobe Flash Player 32.0.0.387 Xem và ch?i Flash trên trình duy?t

 • ?ánh giá:
  3,9 ★ 5.760 ??
 • Phát hành:
 • Version: 32.0.0.387
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 20,8 KB
 • L??t xem: 13.445.639
 • L??t t?i: 13.350.503
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7/8/8.1/10
Gi?i thi?u

Adobe Flash Player hay Flash Player 32.0.0.387 là trình h? tr? xem phim, ch?i game, ch?y qu?ng cáo flash tr?c ti?p trên trình duy?t. ??c bi?t, v?i phiên b?n Adobe Flash Player m?i nh?t ng??i dùng còn có th? tr?i nghi?m n?i dung flash ? ch? ?? toàn màn hình, nên s? r?t thú v?.

Adobe Flash Player
Download Adobe Flash Player - H? tr? xem phim, ch?i game Flash d? dàng.

Flash Player là ?ng d?ng nh? g?n, cung c?p tr?i nghi?m ng??i dùng m?nh m? và nh?t quán trên các h? ?i?u hành, trình duy?t, ?i?n tho?i di ??ng và các thi?t b? ph? bi?n khác. Flash Player Plugin ???c ??ng ??o ng??i dùng tin t??ng s? d?ng b?i kh? n?ng x? ly file SWF, FLV và các ??nh d?ng Flash m?nh m?. ??ng th?i, còn cho phép gi?i m? video ?a lu?ng, nén am thanh, t?o ActionScrip...

??c bi?t, update Adobe Flash Player m?i nh?t ?? vá ngay l? h?ng b?o m?t CVE-2018-5002. Hacker s? d?ng các file Office ?? khai thác l? h?ng Flash zero-day. K? t?n c?ng s? g?i các file Office cho n?n nhan t?i file SWF ??c h?i t? máy ch? t? xa và th?c thi file bên trong tài li?u Office. File ??c h?i s? khai thác CVE-2018-5002 ?? th?c thi m? trên máy tính ng??i dùng, sau ?ó lay nhi?m máy tính n?n nhan b?ng ph?n m?m ??c h?i khác. Ngay t? bay gi? h?y c?p nh?t Flash Player lên phiên b?n m?i nh?t ?? b?o v? an toàn cho máy tính c?a b?n nhé!

Ph?n m?m Adobe Flash Player là Plug-in trình duy?t mà cung c?p m?t b??c ??t phá trong tr?i nghi?m web c?a ng??i dùng và ???c cài ??t trên h?n 98% máy tính có k?t n?i Internet. Có th? nói, Adobe Flash Player là trình c?m kh?ng th? thi?u trên các trình duy?t nh? Google Chrome, Firefox, Opera... ?? có th? xem ???c t?t c? các hình flash trong khi l??t web mà kh?ng g?p b?t k? tr? ng?i nào. V?y h?y t?i Flash Player v? máy ?? tr?i nghi?m nh?ng tính n?ng thú v? mà ph?n m?m này ?em l?i!

Adobe Flash Player h? tr? ch?i game Flash

T?i Flash Player m?i nh?t ?? h? tr? xem phim, xem video YouTube, ch?i game Flash... trên trình duy?t

Xổ số namFlash Player ?? ???c t?i ?u hóa ?? có ???c kh? n?ng th?c hi?n cao trên màn hình ?i?n tho?i và ???c thi?t k? ?? t?n d?ng t?i ?a kh? n?ng c?a thi?t b?, cung c?p tr?i nghi?m ng??i dùng phong phú và ?a d?ng h?n.

?? ki?m tra phiên b?n hi?n t?i c?a Adobe Flash, các b?n vào ph?n Control Panel > Flash Player nh? hình d??i:

Ki?m tra phiên b?n c?a Adobe Flash Player
Ki?m tra phiên b?n c?a Adobe Flash Player

Tính n?ng chính c?a Adobe Flash Player

 • Tr?i nghi?m ng??i dùng phong phú
 • Tr?i nghi?m media h?p d?n
 • Tri?n khai các ?ng d?ng web m?nh m? trong th?i gian thi hành
 • Ph? thu?c th?i gian thi hành ?a n?n t?ng thích h?p và ph? bi?n
 • Xay d?ng cho thi?t b? di ??ng
 • T?o ra n?ng su?t, hi?u qu? và thi hành
 • Khai thác kh? n?ng sáng t?o
 • Ki?m soát b?o m?t ng??i dùng
 • Liên k?t v?i m?ng và tài nguyên h? th?ng
 • Tr?i nghi?m web thích h?p.

Adobe Flash Player 11

Tính n?ng m?i c?a Adobe Flash Player

H? tr? nén SWF hi?u qu? cao
Xổ số namAdobe Flash Player s? d?ng nén LZMA ?? gi?m thi?u t?i 40% dung l??ng file SWF, cho phép ng??i dùng có ???c tr?i nghi?m phong phú h?n v?i th?i gian download ng?n h?n, ??ng th?i gi?m l??ng tiêu th? b?ng th?ng.

H? tr? 64-bit
Flash Player gi? ?ay có th? s? d?ng tính n?ng h? tr? cho các h? ?i?u hành 64-bit và trình duy?t web 64-bit trên Linux, Mac OS, và Windows.

Gi?i m? video ?a lu?ng
Xổ số namCung c?p ???ng d?n tr?c ti?p và video t??ng tác th?i gian th?c v?i hi?u su?t xem l?i ???c c?i ti?n và t?ng t? l? khung hình c?a n?i dung có t?c ?? bit cao ch?y trên các h? ?i?u hành nh? Windows, Mac OS, và Linux.

Nén am thanh G.711 dành cho ?i?n tho?i
Xổ số namH? tr? kh? n?ng t??ng tác v?i các h? th?ng ?i?n tho?i th?ng qua Flash Media Gateway (FMG) và nh?ng client bên th? 3 khác (qua giao th?c RTMP m?) mà kh?ng c?n ph?i chuy?n m?.

Tính ??ng th?i (b? t?o ActionScript)
Xổ số namT?o ra nhi?u n?i dung kh? quan h?n b?ng cách gi?m t?i các tác v? (ho?t ??ng có ?? tr? cao và ch??ng trình ch?y lau) ?? ho?t ??ng trong background nh?m t?n d?ng ngu?n tài nguyên hi?u qu? h?n.

Ph?n m?m H.264/AVC gi?i m? cho camera
Stream video b?n ??p t? camera máy tính c?a b?n v?i ?? nén hi?u qu? cao h?n cùng v?i tính n?ng h? tr? r?ng r?i, cho phép liên l?c ch?t l??ng cao trong th?i gian th?c (nh? chat video và h?i th?o video) c?ng nh? phát sóng video tr?c ti?p.

H? tr? LZMA dành cho ByteArray
Bên c?nh ch?c n?ng nén zlib c?a ByteArray, lo?i nén d?a trên LZMA này có th? ???c s? d?ng ?? nén d? li?u bên trong ByteArray m?t cách nhanh chóng và hi?u qu?.

Truy c?p Adobe Flash
T?n d?ng các tính n?ng nh? h? tr? xoay phím, chu?i license V3, h? tr? domain, b?o v? ??u ra nang cao, và l?c thi?t b?.

Nang cao ch?c n?ng h? tr? bitmap ?? phan gi?i cao
Cho phép phát tri?n các ?ng d?ng dùng t?i bitmap r?ng. Các v?t th? BitmapData kh?ng còn gi?i h?n t?i ?? phan gi?i t?i ?a 16 megapixels (16,777,215 pixels), và ?? r?ng/?? cao bitmap t?i ?a kh?ng còn gi?i h?n t?i 8,191 pixels.

Ti?n trình Socket
Xổ số namNang cao ch?c n?ng qu?n ly truy?n t?i d? li?u v?i thu?c tính m?i ?? xác ??nh s? l??ng byte còn l?i trong b? ??m vi?t và s? ki?n m?i khi d? li?u ???c g?i t?i l?p h? th?ng m?ng. Các API m?i cho phép d? dàng theo d?i ti?n trình và cung c?p ph?n h?i.

Thu?c tính MovieClip m?i
T?n d?ng thu?c tính MovieClip.isPlaying m?i v?i ch?c n?ng quay tr? l?i tr?ng thái ch?y hi?n th?i c?a MovieClip.

H? tr? webcam dành cho StageVideo
S? d?ng c?ng c? t?ng t?c GPU ?? t?o webcam video streams v?i hi?u qu? cao h?n.

HTTP Dynamic Streaming (HDS) ?? ???c b?o v?
Xổ số namB?o v? quá trình m? video th?ng qua các thi?t b? mà kh?ng c?n server c?p phép.

H? tr? liên k?t Sandbox
Vi?c liên k?t Sandbox cho phép các v?t th? ho?c ch?c n?ng ActionScript riêng bi?t ???c s? d?ng th?ng qua k?t n?i domain gi?a SWF và SWF.

B?o v? b? t?o s? ng?u nhiên
Gi? ?ay các nhà phát tri?n có th? t?n d?ng ch?c n?ng b?o v? c?ng c? t?o s? ng?u nhiên ?? xay d?ng nhi?u thu?t toán và giao th?c b?o m?t h?n.

Gi?i m? bitmap kh?ng ??ng b?
Nang cao tính ph?n h?i c?a ?ng d?ng và làm ?nh ??ng tr?n tru h?n b?ng cách gi?i m? các hình ?nh ngay t? l?n t?i ??u tiên, thay vì th?c hi?n khi có l?nh. Nh?ng hình ?nh ?ó có th? ???c l?u trong tr??ng h?p c?n thi?t.

H? tr? JPEG-XR
H? tr? tiêu chu?n nén hình ?nh tiên ti?n JPEG-XR (tiêu chu?n qu?c t? ISO/IEC 29199-2) nh?m cung c?p tính n?ng nén hi?u qu? h?n so v?i JPEG, cho phép th?c hi?n nhi?u ph??ng th?c nén khác nhau mà kh?ng làm gi?m ch?t l??ng, ??ng th?i thêm h? tr? kênh alpha.

Giao di?n nh?p v?n b?n d? s? d?ng (di ??ng)
Xổ số namCác ?ng d?ng di ??ng gi? ?ay có th? s? d?ng ch?c n?ng nh?p v?n b?n trên Android, BlackBerry Tablet, và h? ?i?u hành iOS, bao g?m c? nh?ng hành ??ng t??ng tác ng??i s? d?ng v?i n?n t?ng ch?ng h?n nh? phóng to và l?a ch?n v?n b?n.

Tr?i nghi?m ?? h?a 3D
Khám phá ki?n trúc m?i khi t?ng t?c ph?n c?ng 2D/3D GPU, cung c?p các API Stage 3D c?p ?? th?p trong các ?ng d?ng.

Nén k?t c?u v?i alpha h? tr? cho Stage3D
Xổ số namCác hình ?nh trong su?t gi? ?ay ???c h? tr? nén k?t c?u (??nh d?ng file ATF).

H? tr? TLS Secure Sockets
Xổ số namT?n d?ng tính n?ng h? tr? m?i cho các th?ng tin b?o m?t trong ?ng d?ng client/server.

Native JSON (JavaScript Object Notation)
Các nhà phát tri?n ActionScript gi? ?ay có th? s? d?ng ch?c n?ng phan tích cú pháp hi?u qu? cao và d? li?u ??nh d?ng JSON. Ngoài ra, h? còn có th? tích h?p d? li?u ?ang có vào d? án c?a mình m?t cách li?n m?ch.

Nang cao ch?c n?ng ki?m soát chu?t và t?a ?? t??ng ??i
T?o ra các trò ch?i h?p d?n cho nh?ng l?p n?i dung m?i, bao g?m trò ch?i ng??i ??u tiên s? d?ng các ch?c n?ng liên quan ??n chu?t c?ng nh? t?a ?? chu?t t??ng ??i.

C?p nh?t background Flash Player
Xổ số namCác phiên b?n m?i gi? ?ay có th? ???c truy?n t?i hi?u qu? h?n t?i ng??i s? d?ng cu?i cùng v?i c?ng c? c?p nh?t nang cao này dành cho Windows và Mac OS.

Thu th?p các ch??ng trình kh?ng c?n thi?t
Cung c?p tính n?ng ki?m soát b? sung th?ng qua vi?c thi?t l?p l?ch trình thu th?p ch??ng trình kh?ng c?n thi?t, ?? quá trình thu th?p này kh?ng gay ?nh h??ng t?i tr?i nghi?m c?a ng??i s? d?ng.

RemoveChildren API m?i
Xổ số namDisplayObjectContainer gi? ?ay s? d?ng removeChildren API m?i, cho phép các nhà phát tri?n nhanh chóng g? b? toàn b? ch??ng trình kh?ng mu?n tr? em s? d?ng b?ng cu?c g?i API duy nh?t.

Yêu c?u:

 • B? vi x? ly: Intel Pentium 4 2.33GHz, Athlon 64 2800 + ho?c cao h?n.
 • B? nh?: 128 MB RAM.
 • B? nh? ?? h?a: 128 MB.
 • Internet Explorer 6.0 tr? lên.
 • Mozilla Firefox 3.0 tr? lên.
 • Google Chrome.
 • Safari 4.0 tr? lên.
 • Opera 9.5 tr? lên.
 • AOL 9.0 tr? lên.

?ánh giá Adobe Flash Player: H? tr? xem Flash trên trình duy?t

Tóm l?i, Adobe Flash Player là ti?n ích thi?t y?u cho các trình duy?t, b?i h?u h?t các trang web ??u b?t bu?c cài ??t Adobe Flash Player m?i có th? xem ???c video flash trên trình duy?t web.

?u ?i?m c?a Adobe Flash Player:

 • Ch?y ???c các game flash.
 • Xem video flash trên trình duy?t d? dàng.
 • H? tr? nhi?u trình duy?t web.
 • Hoàn toàn mi?n phí.
 • H? tr? trên nhi?u thi?t b? khác nhau.

Nh??c ?i?m c?a Adobe Flash Player:

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm
Tìm thêm: Adobe Flash Player

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo