Adobe Reader cho Mac 2020.13.20064 Ph?n m?m xem file PDF cho máy tính Mac

 • ?ánh giá:
  4 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • Version: 2020.13.20064
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 194,2 MB
 • L??t xem: 5.813
 • L??t t?i: 4.083
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Mac OS X 10.9 tr? lên
Gi?i thi?u

Adobe Reader cho Mac 2020.13.20064 là ph?n m?m ??c file PDF dành cho máy tính Mac Xổ số namv?i nhi?u tính n?ng, có th? ???c s? d?ng ?? xem, in ho?c kí quy?n s? h?u cho file PDF. Download Adobe Reader for Mac b?n m?i nh?t ?? tr?i nghi?m m?i tính n?ng x? ly file PDF m?nh m?, ti?n l?i và mi?n phí.

Giao di?n chính c?a ph?n m?m Adobe Reader cho Mac
Giao di?n chính c?a ph?n m?m ??c file PDF Adobe Reader cho Mac

Là 1 trong 2 ph?n m?m "?ng l?n" trong th? tr??ng ph?n m?m ??c file PDF, Adobe Reader kh?ng ch? có trên phiên b?n dành cho máy tính PC mà còn xu?t hi?n trên c? phiên b?n dành cho máy tính Mac.

Gi?i thi?u ph?n m?m ??c file PDF Adobe Reader cho Mac

???c thi?t k? g?n gàng và r?t d? s? d?ng, Adobe Reader cho Mac giúp ng??i dùng xem c?ng nh? thêm ghi chú ho?c in file PDF 1 cách d? dàng. Trong quá trình ??c file, ng??i dùng có th? ch?n chèn bình lu?n hay ?ánh d?u v?n b?n. Trên thanh toolbar, b?n có th? tìm th?y các l?a ch?n in, thêm text, g?i email v?n b?n, phóng to thu nh? hay g?n các ghi chú vào v?n b?n... Foxit Reader c?ng cho phép ng??i dùng v? nhi?u shape có s?n và d? dàng xóa ?i v?i c?ng c? Eraser.

Các c?ng c? trên thanh toolbar c?a ph?n m?m
Các thanh c?ng c? trong giao di?n c?a Adobe Reader cho Mac

Các m?c Tools, Sign hay Comment mang ??n kh? n?ng s? d?ng ghi chú, c?ng c? v? hay ?ánh d?u. B?ng ?i?u khi?n Comment List s? giúp b?n d? dàng theo d?i nh?ng thay ??i di?n ra trên v?n b?n. Trong khi ?ó, t?i m?c Edit, ng??i dùng có th? t?o vùng ch?n ?? sao chép, c?t, xóa ho?c dán text cùng v?i 1 s? l?a ch?n ??nh d?ng nh? g?ch chan, g?ch ngang. B?n c?ng có th? tìm ki?m trong ph?n m?m b?ng t? khóa, ki?m tra l?i chính t? và c? ch?p ?nh v?n b?n.

T?i m?c View có 1 s? tính n?ng và c?ng c? cho ng??i dùng. B?n có th? xoay chi?u v?n b?n, ch?n trang hay thay ??i cách hi?n th? trang, s? d?ng c?ng c? phóng to thu nh?... Ph?n m?m mang ??n hai ch? ?? xem là Read ModeFull Screen Mode (ch? ?? ?n các thanh toolbar giúp t?p trung vào n?i dung ?ang ??c).

M?t s? l?a ch?n cài ??t
M?t s? l?a ch?n cài ??t c?a ph?n m?m ??c file PDF Adobe Reader cho Mac

Phiên b?n Adobe XI mang ??n s? an toàn cho v?n b?n nh? vào Protected Mode giúp ch?ng tr?m d? li?u. V?i các m?i tr??ng có nguy c? xam nh?p cao, ph?n m?m còn có PDF Whitelisting Framework cho phép s? tham gia c?a JavaScript, bao g?m c? nh?ng tài li?u ???c ch?ng th?c. Phiên b?n dành cho Mac còn có thêm Configuration Wizard.

Có khá nhi?u ph?n m?m ??c PDF cho máy tính Mac trên th? tr??ng, nh?ng trong s? ?ó Adobe Reader và Foxit Reader v?n là nh?ng l?a ch?n yên tam nh?t, kh?ng ch? b?i tên tu?i c?a h? mà còn b?i s? l??ng ng??i dùng ?? ?ang và s? trung thành v?i s?n ph?m.

Nguy?n Thúy

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm
Tìm thêm: Adobe Reader

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo