Among Us cho iOS 2020.10.22 Game tìm k? m?o danh gi?ng Ma Sói

 • ?ánh giá:
  4,6 ★ 7 ??
 • Phát hành:
 • Version: 2020.10.22
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 207,7 MB
 • L??t xem: 12.988
 • L??t t?i: 4.229
 • Ngày:
 • Yêu c?u: iOS 10.0 tr? lên
Gi?i thi?u

Tham gia Among Us, b?n s? ch?i tr?c tuy?n ho?c qua WiFi n?i b? v?i 4-10 ng??i khác khi b?n chu?n b? kh?i ??ng con tàu v? tr? cho m?t chuy?n du hành trong kh?ng gian, nh?ng h?y c?n th?n vì có m?t k? l? m?t ?ang gi? danh phi hành ?oàn và mu?n gi?t t?t c? m?i ng??i. Nhi?m v? c?a ng??i ch?i là ph?i tìm ra ai là k? gi? m?o tr??c khi quá mu?n.

Ch?i cùng 4-10 ng??i ch?i khác trong game Among Us
Ch?i cùng 4-10 ng??i ch?i khác trong game Among Us

Trong game Among UsXổ số nam, b?n ???c ch?n vào vai k? m?o danh ho?c m?t thành viên phi hành ?oàn và ?i?u này ???c gi? bí m?t v?i t?t c? nh?ng ng??i ch?i khác.

N?u là thuy?n viên, b?n có th? giành chi?n th?ng b?ng cách hoàn thành t?t c? nhi?m v?, ho?c phát hi?n và b? phi?u ?? tìm ra k? x?u trên tàu.

Xổ số namN?u là k? m?o danh, ng??i ch?i c?n th?c hi?n các hành ??ng phá ho?i ?? gay ra h?n lo?n, giúp vi?c ra tay và tiêu di?t các phi hành gia d? dàng h?n.

B?i c?nh di?n ra trong m?t con tàu v? tr?
B?i c?nh di?n ra trong m?t con tàu v? tr?

T?i game Among Us cho iOS

Có cách ch?i t??ng t? v?i Werewolf Online (game Ma Sói), sau t?t c? các hành ??ng, m?t phòng trò chuy?n s? ???c t?o ra ?? m?i ng??i cùng vào th?o lu?n, phán ?oán ai là k? m?o danh th?ng qua nh?ng gì h? ch?ng ki?n. Cu?i cùng, h? cùng b? phi?u ?? tìm ra k? x?u.

T??ng tác v?i các ?? v?t trên tàu
T??ng tác v?i các ?? v?t trên tàu

Among Us mang l?i c?m giác c?c k? h?i h?p v?i ??y nh?ng am m?u, hành ??ng và các m?i nghi ng?. ?ay là san ch?i tr?c tuy?n c?c k? thú v? ?? b?n gi?i trí, ch?i v?i máy, v?i nhóm b?n bè ho?c ng??i l? trên kh?p th? gi?i!

B? phi?u tìm ra ai là k? m?o danh nguy hi?m
B? phi?u tìm ra ai là k? m?o danh nguy hi?m

Tính n?ng m?i game Among US

Phiên b?n 2020.10.22

Xổ số nam1. Tùy ch?n B? phi?u ?n danh

Kh?ng gi?ng nh? h? th?ng Vote tr??c ?ay, t?t c? các phi?u b?u gi? ?ay xu?t hi?n ?n danh d??i d?ng Xám. Tr??c ?ay, các lá phi?u xu?t hi?n theo màu c?a nhan v?t.

2. Ch? ?? Task Bar

Xổ số namCác ch? ?? Task Bar m?i ???c thêm vào game trong b?n c?p nh?t này.

 • Ch? ?? th?ng th??ng, thanh taskbar ho?t ??ng nh? bình th??ng.
 • Ch? ?? cu?c h?p ch? hi?n th? thanh trong cu?c h?p.
 • Ch? ?? ?n danh lo?i b? hoàn toàn thanh taskbar.

3. T?i ?u hóa trong trò ch?i

 • B?n ?? MIRA: Phá ho?i các cu?c trò chuy?n, xóa nh?t ky b?o m?t.
 • Thêm bi?u t??ng ?? s?a các nhi?m v? day.
 • Thêm giao di?n vào màn hình cu?c h?p.
 • M?t s? l?i k? thu?t ???c kh?c ph?c.

??i v?i k? ho?ch trong t??ng lai, game s? ???c b? sung thêm nhi?u y?u t? m?i, tuy nhiên ch?a có l? trình chính th?c. M?t s? th? quan tr?ng mà nhà phát tri?n ?ang lên k? ho?ch ?? ??a vào game nh? tài kho?n, b?n ?? m?i, các b?n d?ch m?i và ch? ?? h? tr? ng??i ch?i b? mù màu.

Phiên b?n 2020.9.1

 • Thêm b? ch?n khu v?c vào màn hình menu Online.
 • B?n ch? có th? t?o, tìm, tham gia trò ch?i trong khu v?c hi?n t?i c?a mình.
 • Khu v?c g?n nh?t ???c ch?n t? ??ng, nh?ng b?n có th? thay ??i khu v?c b?t c? lúc nào.
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Among Us

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo