Top ?ng d?ng Game B?n súng t?i nhi?u nh?t

??? Call of Duty: Mobile VN cho Android 1.8 Siêu ph?m b?n súng chính th?c có m?t t?i Vi?t Nam

 • Phát hành: VNG Game Publishing
 • T?a game Call of Duty: Mobile (còn ???c g?i là Legends of War) ???c VNG phát hành ??c quy?n t?i Vi?t Nam v?i nh?ng cu?c ??u súng k?ch tính trên c? ?i?n tho?i Android l?n iOS.
 • android Version: 1.8.17
 • ?ánh giá: 2
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 5.552

??? Garena Free Fire: Ngày BOOYAH cho Android 1.54 Game PUBG Mobile m?i c?a Garena

 • Phát hành: Garena
 • Garena Free Fire là game b?n súng sinh t?n ??u tiên t?i Vi?t Nam, có l?i ch?i g?n gi?ng v?i Playerunknown’s Battlegrounds ?ang hot trên PC.
 • android Version: 1.54.1
 • ?ánh giá: 783
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 381.512

??? Gangmasters cho Android 2.0 Game b?n súng di?t mafia vui nh?n

 • Phát hành: RedAntz
 • Gangmasters là m?t game b?n súng tiêu di?t mafia vui nh?n, n?i b?n s?n sàng x? súng vào k? thù, b?n h? h? và tr? thành “b? già” trong thành ph? t?i ph?m.
 • android Version: 2.0.6

??? Chi?n d?ch huy?n tho?i cho Android 3.20 Game b?n súng ??nh cao trên Android

 • Phát hành: Garena
 • N?i ti?p thành c?ng c?a t?a game Chi?n C? Huy?n Tho?i, FIFA Online 3 Mobile... Garena l?i ti?p t?c gi?i thi?u t?i game th? siêu ph?m Chi?n d?ch huy?n tho?i.
 • android Version: 3.20.4
 • ?ánh giá: 289
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 82.079

??? Space Marshals 3 cho Android 1.3 Game hành ??ng lén lút Space Marshals ph?n 3

 • Phát hành: Pixelbite
 • Tham gia vào phi hành ?oàn c?a Space Marshal trong cu?c hàng trình sai l?m m?i nh?t c?a h? trong kh?ng gian. H?y ?eo ?ng, lên ?? và s?n sàng s?n k? gian ngay bay gi?!
 • android Version: 1.3.0

??? GunX: Fire cho Android Game b?n súng t?a ?? mi?n phí

 • Phát hành: Gamota
 • GunX: Fire cho Android là game b?n súng t?a ?? phát huy t?t c? th? m?nh c?a nh?ng huy?n tho?i tr??c ?ay mang ??n m?t t?a game màn hình ngang v? cùng ?n t??ng.
 • android

??? PUBG Mobile VN cho Android 1.1 Game b?n súng sinh t?n cho di ??ng

 • Phát hành: VNG Game Publishing
 • Tencent ?? chính th?c cho ra m?t PUBG cho Android và iOS v?i tên PUBG Mobile cho Android, PUBG Mobile cho iOS. Gi? ?ay ng??i ch?i th?a s?c tham gia cu?c chi?n sinh t?n r?c l?a trên c? máy tính, ?i?n tho?i và máy tính b?ng.
 • android Version: 1.1.0
 • ?ánh giá: 385
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 729.093

??? N.O.V.A. 3: Freedom Edition cho Android 1.0 Game nh?p vai, b?n súng khoa h?c vi?n t??ng

 • Phát hành: Gameloft
 • T?i N.O.V.A. 3: Freedom Edition - game nh?p vai b?n súng ?n t??ng c?a Gameloft và tr?i nghi?m ?? h?a tuy?t v?i, c?t truy?n h?p d?n, l?p t? ??i, khám phá nh?ng lo?i v? khí siêu h?ng...
 • android Version: 1.0.1d
 • ?ánh giá: 29
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 21.551

??? Plants vs. Zombies 2 cho Android 8.5 Game Hoa qu? n?i gi?n 2 trên Android

 • Phát hành: PopCap
 • Plants vs. Zombies 2 cho Android là ph?n 2 trong series game th? thành Hoa qu? n?i gi?n - Plants vs. Zombies c?a CAPCOM.
 • android Version: 8.5.1
 • ?ánh giá: 1.560
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 238.981

??? Gunny Mobi cho Android 3.8 Game b?n gà d? th??ng mi?n phí cho mobile

 • Phát hành: VNG Game Publishing
 • Gunny cho Android là game b?n súng canh t?a ?? màn hình ngang theo l??t. V?i l?i ch?i ??n gi?n, vui nh?n, pha tr?n các y?u t? c?a game nh?p vai v?i game b?n súng t?a ??, càng t?ng thêm s?c h?p d?n cho t?a game này.
 • android Version: 3.8.1.0
 • ?ánh giá: 21
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 3.404