Xổ số namGame Android là chuyên m?c t?ng h?p các trò ch?i, game gi?i trí, game trí tu?, chi?n thu?t... hay và m?i nh?t cho ?i?n tho?i Android, máy tính b?ng Android. T?i ?ay b?n có th? th?a s?c khám phá r?t nhi?u trò ch?i v?i các th? lo?i khác nhau nh??Pokémon GO,?My Talking Tom,?Pikachu,?Chi?n d?ch huy?n tho?i... và r?t nhi?u game HOT khác dành cho dòng thi?t b? ph? bi?n này.

Top ?ng d?ng Game Android t?i nhi?u nh?t

??? Children's doctor: dentist cho Android 1.2 Game bé tr? thành bác s? nha khoa

 • Phát hành: YovoGames
 • Children's doctor: dentist là m?t san ch?i m? ph?ng h?p d?n, cho bé vào vai nha s? và ch?a b?nh r?ng mi?ng cho các loài ??ng v?t.
 • android Version: 1.2.7

??? Garena Free Fire: Ngày BOOYAH cho Android 1.54 Game PUBG Mobile m?i c?a Garena

 • Phát hành: Garena
 • Garena Free Fire là game b?n súng sinh t?n ??u tiên t?i Vi?t Nam, có l?i ch?i g?n gi?ng v?i Playerunknown’s Battlegrounds ?ang hot trên PC.
 • android Version: 1.54.1
 • ?ánh giá: 783
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 385.129

??? Free Fire Max cho Android 3.0 Game b?n súng sinh t?n Free Fire dành cho thi?t b? c?u hình cao

 • Phát hành: Garena
 • Free Fire Max cho Android là game Battle Royale - Free Fire dành cho các thi?t b? c?u hình cao v?i n?i dung và các ho?t ??ng t??ng t? nh? phiên b?n g?c.
 • android Version: 3.0
 • ?ánh giá: 105
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 174.324

??? City Construction Simulator cho Android 3.34 Game m? ph?ng xay d?ng thành ph?

 • Phát hành: Imperial Arts
 • Nhi?m v? c?a ban trong City Construction Simulator là giúp xay d?ng thành ph? b?ng cách ?i?u khi?n các lo?i xe xay d?ng và làm các c?ng vi?c, nhi?m v? khác nhau.
 • android Version: 3.34

??? My Home - Design Dreams cho Android 1.0 Game thi?t k? n?i th?t 3D k?t h?p match 3

 • Phát hành: ZenLife Games
 • My Home - Design Dreams là trò ch?i trang trí nhà 3D k?t h?p game match 3 thú v?. N?u mu?n th? tài thi?t k? n?i th?t cho trong ng?i nhà m? c?a mình, v?y ?ay là ?ng d?ng b?n ?ang tìm ki?m.
 • android Version: 1.0.329
 • ?ánh giá: 2
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 170

??? Last Day on Earth: Survival cho Android 1.17 Game sinh t?n trong ngày t?n th?

 • Phát hành: Kefir!
 • Last Day on Earth for Android ném ng??i ch?i vào ngày t?n cùng c?a Trái ??t cùng l? thay ma khát máu. B?n ph?i làm gì ?? s?ng sót qua ngày ?áng s? nh?t c?a c? nhan lo?i này?
 • android Version: 1.17.5
 • ?ánh giá: 7
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 549

??? V? Th?n Tam Qu?c cho Android 1.0 Game ??u t??ng Tam Qu?c

 • Phát hành: Funtap
 • H?p Tan Tam Qu?c cho Android là game chi?n thu?t ??u t??ng ?? h?a chibi v? cùng d? th??ng. Game H?p Tan Tam Qu?c cho Android v?i ch? ?? Tam Qu?c quen thu?c nh?ng s? mang ??n s?c h?p d?n r?t riêng th?ng qua hình dáng, k? n?ng nhan v?t khi chi?n ??u.
 • android Version: 1.0.7
 • ?ánh giá: 1
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 215

??? Thiên Kh?i Chi M?n cho Android 2.0 Game nh?p vai b?i c?nh Chau ?u

 • Phát hành: VNG Game Studios
 • Thiên Kh?i Chi M?n cho Android là game nh?p vai th? gi?i m? phong cách Chau ?u s? ??a b?n ??n v?i th? gi?i ma m?, huy?n ?o v? cùng ??p m?t.
 • android Version: 2.0
 • ?ánh giá: 1
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 55

??? Little Panda's Birthday Party cho Android 8.48 Game b?a ti?c sinh nh?t c?a g?u trúc nh?

 • Phát hành: BabyBus
 • Bé h?y cùng b?n bè tham d? m?t b?a ti?c sinh nh?t d? th??ng trong game Little Panda's Birthday Party nhé!
 • android Version: 8.48.00.01

??? Elora’s Raid cho Android 1.0 Game RPG phong cách Anime tuy?t ??p

 • Phát hành: EYOUGAME
 • Elora’s Raid là game nh?p vai chi?n thu?t ???c thi?t k? dành riêng cho nh?ng ng??i yêu thích các trò ch?i idle “nhàn r?i”.
 • android Version: 1.0.10
 • ?ánh giá: 1
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 77