Xổ số namT?ng h?p các game Hành ??ng hay nh?t, Hot nh?t, ??c s?c nh?t dành cho ?i?n tho?i Android (cho m?i c?u hình máy).

Top ?ng d?ng Game Hành ??ng t?i nhi?u nh?t

??? Bike Impossible Tracks Race cho Android 3.0 Game ?ua moto ??a hình h?p d?n

 • Phát hành: Monster Games
 • Bike Impossible Tracks Race là m?t game nhi?u ng??i ch?i, cho b?n ?ua moto siêu t?c v?i b?n bè ho?c b?t k? ng??i l? nào tr?c tuy?n.
 • android Version: 3.0.2

??? Street Chaser cho Android 4.1 Game ?u?i b?t c??p ???ng ph? gi?ng Subway Surfers

 • Phát hành: iGold Technologies
 • B?n ??ng hành c?a b?n v?a b? c??p. H?y ch?y ?u?i theo b?ng nhóm tr?m c?p và b?t chúng b?ng kh? n?ng marathon tuy?t v?i c?a mình trong game Street Chaser.
 • android Version: 4.1.0

??? MY Little Fantasy cho Android 1.19 Game nh?p vai nhàn r?i ?? h?a chibi c?c yêu

 • Phát hành: DAERISOFT
 • MY Little Fantasy: Healing RPG là m?t s? k?t h?p thú v? gi?a l?i ch?i nh?p vai tiêu chu?n và click t? ??ng. Tham gia game, b?n theo chan hai nhà thám hi?m, ??i m?t v?i cu?c chi?n kh?ng ng?ng ch?ng l?i l? quái v?t.
 • android Version: 1.19.45

??? AU 2 Mobile cho Android 11.0 Game v? ??o và am nh?c chu?n style Audition

 • Phát hành: VTC
 • AU 2 Mobile cho Android là game nh?y s?p ???c phát hành b?i VTC, ?ay là phiên b?n th? 2 c?a series game Au Mobile v?i hình ?nh b?t m?t, vui nh?n d?a trên t?a game Audition n?i ti?ng c?a VTC tr??c ?ay.
 • android Version: 11.0
 • ?ánh giá: 2
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 1.231

??? Th?n Ch?t Th?c T?nh cho Android Game nh?p vai hành ??ng ??i kháng

 • Phát hành: Funtap
 • Th?n Ch?t Th?c T?nh cho Android là game nh?p vai hành ??ng ??i kháng l?y nguyên b?n n?i dung t? b? truy?n tranh Bleach n?i ti?ng c?a Nh?t B?n v? cùng h?p d?n.
 • android

??? Liên Minh Huy?n Tho?i: T?c Chi?n cho Android 1.0 Liên Minh Huy?n Tho?i Mobile

 • Phát hành: VNG
 • Liên Minh Huy?n Tho?i: T?c Chi?n hay Liên Minh T?c Chi?n là phiên b?n dành cho h? ?i?u hành di ??ng c?a game chi?n thu?t Liên Minh Huy?n Tho?i (LMHT)
 • android Version: 1.0
 • ?ánh giá: 29
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 331.945

??? Tình Ki?m 3D cho Android 1.0 C?c ph?m game ki?m hi?p trên di ??ng

 • Phát hành: Funtap
 • Tình Ki?m 3D cho Android là t?a game nh?p vai ki?m hi?p có n?n ?? h?a ??p xu?t s?c, ???c gi?i chuyên m?n g?i b?ng cái tên "Tan v??ng game ki?m hi?p".
 • android Version: 1.0.36
 • ?ánh giá: 3
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 1.000

??? West Gunfighter cho Android 1.8 Game b?n súng cao b?i mi?n Tay hoang d?

 • Phát hành: Candy Mobile
 • West Gunfighter là m?t trò ch?i b?n súng và phiêu l?u, n?i b?n ph?i ?i qua mi?n Tay hoang d? b?ng cách ?i b? ho?c c??i ng?a, ??ng th?i b?n k? thù và thu th?p ph?n th??ng.
 • android Version: 1.8

??? Among Us cho Android 2020.10 Game tìm k? m?o danh gi?ng Ma Sói Online

 • Phát hành: Innersloth
 • Among Us là m?t trò ch?i online vui nh?n v?i ??y hành ??ng và các am m?u, n?i b?n c?n tìm ra ai là k? xam nh?p nguy hi?m ?? l?n lên tàu, v?i y ??nh tiêu di?t toàn b? phi hành ?oàn.
 • android Version: 2020.10.22
 • ?ánh giá: 12
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 3.010

??? Critical Action: Gun Strike Ops cho Android 2.5 Game b?n súng FPS kh?c li?t, offline

 • Phát hành: Top Actions
 • Critical Action: Gun Strike Ops là m?t game b?n súng FPS ngo?i tuy?n ?? h?a 3D ??m ch?t chi?n thu?t. B?n b??c vào chi?n tr??ng nh? m?t ng??i lính d?ng c?m, th? hi?n tài thi?n x? siêu h?ng c?a mình ?? tiêu di?t t?t c? k? thù!
 • android Version: 2.5.24