Anime Studio Tycoon Game qu?n ly x??ng s?n xu?t Anime

 • ?ánh giá:
  5 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • S? d?ng: Tính phí
 • L??t xem: 93
 • L??t t?i: 06
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows 7/8/8.1/10
Gi?i thi?u

Anime Studio Tycoongame chi?n thu?tqu?n lyXổ số nam kinh doanh s?ng ??ng, n?i b?n s? có c? h?i khám phá l?ch s? phát tri?n c?a ngành c?ng nghi?p Anime. H?y thành l?p c?ng ty s?n xu?t ho?t hình c?a riêng b?n, t?o ra nh?ng b? Anime bán ch?y nh?t và v??n lên ??ng ??u ngành c?ng nghi?p tuy?t v?i này!

Anime Studio Tycoon là game xay d?ng và qu?n ly studio s?n xu?t Anime
Anime Studio Tycoon là game xay d?ng và qu?n ly studio s?n xu?t Anime

Trong game m? ph?ng Anime Studio Tycoon, b?n có th? xay d?ng ch? ??ng c?a mình ngành c?ng nghi?p Anime b?ng cách b?t ??u xay x??ng s?n xu?t c?a riêng mình, hoàn thành các h?p ??ng ph? ?? l?y ?? danh ti?ng, t? ?ó gia t?ng c? h?i nh?n ???c h?p ??ng s?n xu?t Anime t? ?y ban s?n xu?t. Ti?p theo, t?o ra m?t b? phim huy?n tho?i và thu hút ng??i ham m? trên toàn th? gi?i. Khi c?ng ty ?? ?? l?n m?nh, b?n có th? xin gi?y phép chuy?n th? Manga ho?c t?o ra cau chuy?n c?a riêng mình ?? d?ng thành phim!

Ki?m ???c l?i nhu?n ?? chuy?n ??n các v?n phòng l?n h?n
Ki?m ???c l?i nhu?n ?? chuy?n ??n các v?n phòng l?n h?n

Tính n?ng chính c?a game Anime Studio Tycoon

 • B?t ??u s? nghi?p b?ng cách xay d?ng m?t x??ng s?n xu?t Anime vào th?p niên 80.
 • Nh?n h?p ??ng t? ?y ban s?n xu?t ?? t?o ra các b? Anime.
 • T?o ra các b? phim c?a riêng b?n ho?c xin c?p phép ?? chuy?n th? các series Manga n?i ti?ng.
 • Ki?m ???c l?i nhu?n ?? chuy?n ??n các v?n phòng l?n h?n.
 • T?o ra m?t nhóm phát tri?n Anime ??ng c?p th? gi?i.
Nh?n h?p ??ng t? ?y ban s?n xu?t ?? t?o ra các b? Anime
Nh?n h?p ??ng t? ?y ban s?n xu?t ?? t?o ra các b? Anime

N?u yêu thích các trò ch?i xay d?ng và qu?n ly kinh doanh nh? Gym Tycoon hay Esports Life Tycoon, b?n ch?c ch?n kh?ng nên b? qua Anime Studio Tycoon!

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Anime Studio Tycoon

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo