Art of Conquest cho iOS 1.16.4 Game chi?n thu?t ??nh cao mi?n phí cho iPhone, iPad

 • ?ánh giá:
  3 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • Version: 1.16.4
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 472 MB
 • L??t xem: 823
 • L??t t?i: 574
 • Ngày:
 • Yêu c?u: iOS 8.0 tr? lên
Gi?i thi?u

Art of Conquest là m?t game mi?n phí có s? k?t h?p hoàn h?o gi?a th? lo?i MMO và chi?n thu?t. Trong game, b?n có kh? n?ng ki?m soát toàn b? th? gi?i ng??i lùn, ma thu?t và quái v?t, tham gia tr?n chi?n h?p d?n.

Giao di?n game tuy?t ??p Khám phá th? gi?i m?
Khám phá th? gi?i m? tuy?t ??p trong game

C?p nh?t ? b?n m?i Art of Conquest (AoC) cho iOS 1.16.4

Tính n?ng m?i:

 • Royal Guard Towers gi? có th? ???c xay d?ng t?i các thành ph? ?? cung c?p tài nguyên và b?o v? các Commander th??ng trú
 • Thêm ch? s? National Power ?? ?ánh giá s?c m?nh t?ng th? c?a m?i v??ng qu?c và ?i?u ch?nh ho?t ??ng di chuy?n.
 • N?u model Commander c?a b?n s? d?ng anh hùng ?? trang b? làn da ??c bi?t, gi? nó s? t? ??ng update ?? hi?n th? skin anh hùng ?ó
 • Hi?n t?i, ng??i ch?i có th? chuy?n ??i thêm thu?c tính anh hùng ??c tr?ng kh?ng mong mu?n, kinh nghi?p, th? n?ng l?c t?i Alchemy Core
 • Khi xem ti?u s? c?a ng??i ch?i qua b?ng thành tích, b?n kh?ng th? tr?c ti?p xem thành ph? h? c? ng? nh? tr??c n?a

C?p nh?t ? b?n m?i Art of Conquest (AoC) cho iOS 1.16.3.2

Tính n?ng m?i:

 • C?nh tranh trong các cu?c thi gi?i h?n th?i gian ?? nh?n nh?ng gi?i th??ng tuy?t v?i
 • Nhi?u l?a ch?n tùy bi?n nhan v?t m?i: Ch?n b?t k? anh hùng c?a b?n làm Commander - Ng??i ch? huy c?a th? gi?i
 • T?ng ?áng k? gi?i th??ng tài nguyên hi?m trong Void
 • Anh hùng Rakan m?i và m?t vài thay ??i anh hùng khác
 • Gi?m l??ng Honor ki?m ???c khi gi?t ??i quan có kh? n?ng tri?u h?i xác s?ng

Art of Conquest mang ??n lu?ng h?i th? m?i cho th? gi?i game chi?n thu?t xay d?ng c? b?n. N?u b?n là m?t ng??i ?am mê th? lo?i chi?n thu?t thì ?ay th?c s? là m?t trò ch?i kh?ng th? b? qua. Gameplay c?a siêu ph?m này s? khi?n b?n nh? ??n các trò ch?i chi?n l??c theo nhóm mà b?n ch?i khi còn nh?, nh?ng v?i l?i ch?i hay h?n nhi?u và phù h?p hoàn h?o trên n?n t?ng di ??ng.

Game chi?n thu?t Art of Conquest iOS cho ng??i ch?i ???c quy?n ki?m soát toàn b? tr?n chi?n. Nhi?m v? c?a b?n là bao vay hành dinh c?a ??ch ?? m? r?ng v??ng qu?c, tiêu di?t l? r?ng x?u xa b?ng m?t nhóm anh hùng huy?n tho?i và thách th?c ng??i ch?i trên toàn th? gi?i tham gia tr?n chi?n s? thi trong th?i gian th?c!

Li?u b?n ?? s?n sàng b??c vào khám phá th? gi?i ma thu?t kh?ng l? này ngay bay gi??

Tính n?ng n?i b?t c?a game Art of Conquest cho iOS

 • Thách th?c b?n bè tham gia cu?c ??u tay ??i k? thú trong th?i gian th?c.
 • Ch? huy hàng tr?m ??o quan riêng l? tham gia tr?n chi?n h?p d?n.
 • Tri?u h?i hàng ch?c anh hùng th?n tho?i, m?i ng??i ???c trao kh? n?ng m?nh m?.
 • L?a ch?n t? 5 ch?ng t?c hùng m?nh ?? gay d?ng quan ??i c?a b?n.
 • Xay d?ng hành dinh c?a b?n và bao vay ??ch th?
 • 6 v??ng qu?c chìm trong ?au kh? ?ang n? l?c t?n t?i.
 • Khám phá th? gi?i tuy?t ??p, ???c t?o d?ng th? c?ng ? Nore.
 • ?ánh b?i trùm qu? d? và giành ???c gi?i th??ng l?n.

Cu?c ?ua tranh c?a các anh hùng m?nh m? Các cu?c chinh ph?t trên toàn th? gi?i Các tr?n chi?n s? thu
Cu?c ?ua tranh c?a các anh hùng m?nh m?

T? ??ng gia h?n thuê bao trong Art of Conquest

Xổ số namN?i dung ??ng ky thuê bao: Khi ??ng ky thuê bao trong trò ch?i, b?n s? có c? h?i ti?p c?n các ph?n th??ng thuê bao sau ?ay:

 • Gi?i h?n x?p hàng xay d?ng +2
 • Gi?i h?n x?p hàng nang c?p +2
 • Mi?n phí gi? cao ?i?m +10 phút
 • Th?i gian b?o v? +2 gi?

Gói thuê bao th?i h?n 1 tháng v?i m?c phí 1,99 USD/tháng

Thanh toán: Tài kho?n iTunes c?a ng??i dùng s? b? tính phí ngay khi xác nh?n thanh toán.

H?y ??ng ky thuê bao: ?? h?y ??ng ky thuê bao, trên thi?t b? c?a b?n, vào Settings -> iTunes & App Stores -> Apple ID -> View Apple ID -> Subscriptions và t?t ch?c n?ng gia h?n t? ??ng ít nh?t 24 gi? tr??c khi k?t thúc th?i h?n hi?n hành.

Gia h?n: Tài kho?n iTunes c?a b?n s? b? tính phí gia h?n trong vòng 24 gi? tr??c khi k?t thúc th?i h?n hi?n hành. Khi s? ti?n thanh toán ???c x? ly, thuê bao trong trò ch?i c?a b?n s? ???c gia h?n thêm m?t tháng.

Chính sách quy?n riêng t?: http://www.lilithgames.com/privacy_lilith.html

Th?a thu?n d?ch v? t? ??ng gia h?n thuê bao: http://aoc.lilithgames.com/service.html

Xổ số namGame h? tr? các ng?n ng? g?m ti?ng Vi?t, Anh, B? ?ào Nha, Indonesia, Nga, Pháp, Thái, Th? Nh? K?, Ti?ng Trung Gi?n Th?, Ti?ng Trung Ph?n th?, Ti?ng Tay Ban Nha, ??c

Tính n?ng m?i ? phiên b?n 1.15.12

 • Tr? thành Vua d? dàng h?n, và nay có s?n nhi?u v? trí C? V?n cho thêm nhi?u ng??i ch?i. Khi k?t thúc nhi?m k?, b?n s? nh?n ???c Ph?n Th??ng Nhi?m K? ??c bi?t.
 • Ghé th?m khu Ch? ?en hoàn toàn m?i ?? trao ??i Huy Ch??ng l?y thi?t b? ng?u nhiên.
 • Nang c?p C?ng Thành phòng th? ??ng th?i t?ng t?c ?? ch?a lành ??i quan ??n trú.
 • ?? thêm kênh "H?i ??ng Hoàng Gia" vào tính n?ng Trò Chuy?n ?? b?n th?o lu?n các v?n ?? quan tr?ng c?a ti?u bang.

V?i ?? h?a ??p, l?i ch?i chi?n thu?t h?p d?n, Art of Conquest (AoC) cho iOS ch?c ch?n mang t?i b?n nh?ng tr?n ?ánh ??y máu l?a, gay c?n, h?i h?p t?i t?n phút chót. T?i Art of Conquest (AoC) cho iOS mi?n phí nên ??ng ng?i t?i v? máy và ch?i ngay th?i.

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo