ASTROKINGS cho Android 1.24-1064 Game xay d?ng ?? ch? ngoài kh?ng gian

 • ?ánh giá:
  3 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • Version: 1.24-1064
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 140 MB
 • L??t xem: 09
 • L??t t?i: 01
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Android 5.0 tr? lên
Gi?i thi?u

ASTROKINGS là m?t trò ch?i chi?n l??c cho phép b?n xay d?ng l?i các hành tinh và sau ?ó ch? huy m?t h?m ??i tàu v? tr? ?? b?o v? ?? ch? c?a mình kh?i nh?ng tên c??p kh?ng gian và k? thù khác. Nh?ng ng??i t?ng ch?i Galactic ClashXổ số nam s? nh?n ra nhi?u th? khá quen thu?c trong trò ch?i này.

Xay d?ng ?? ch? ngoài kh?ng gian c?a b?n trong ASTROKINGS
Xay d?ng ?? ch? ngoài kh?ng gian c?a b?n trong ASTROKINGS

Xổ số namTrên m?i hành tinh, h?y s? d?ng tài nguyên có s?n c?a b?n ?? xay d?ng và c?i thi?n các tòa nhà. ?i?u này giúp b?n ti?n b? trong trò ch?i, m? khóa các con tàu và v? khí t?t h?n, lên c?p và ??i m?t v?i nh?ng k? thù ngày càng m?nh m?.

Tùy ch?nh phi thuy?n c?a b?n
Tùy ch?nh phi thuy?n c?a b?n

Tìm ki?m các hành tinh và tàu m?i trong khi b?n t?o ra m?t l?p phòng th? hoàn h?o, ??ng th?i m? r?ng l?nh th? c?a mình. ??a ra các chi?n l??c t?t nh?t, giành chi?n th?ng trong nh?ng tr?n chi?n khó kh?n nh?t và cu?i cùng giành ???c danh hi?u ch? huy thiên hà v?i s? giúp ?? c?a ??ng minh than c?n nh?t là Emily.

Hình thành liên minh v?i ng??i ch?i khác
Hình thành liên minh v?i ng??i ch?i khác

Tính n?ng n?i b?t c?a game ASTROKINGS cho Android

H?i sinh hành tinh c?a b?n

 • Xay d?ng và nang c?p các tòa nhà.
 • Tuy?n d?ng các anh hùng thiên hà ?? thi?t l?p chính sách hành tinh, thu ho?ch tài nguyên và d?n d?t h?m ??i c?a b?n ??n chi?n th?ng và chinh ph?c.
 • ?ánh b?i c??p kh?ng gian và b?n t?i ph?m thiên hà ?? thu chi?n l?i ph?m.
 • Khai thác và kinh doanh tài nguyên kh?ng gian ?? xay d?ng thu?c ??a và phi thuy?n.

?è b?p ??i th? trong tr?n chi?n h?m ??i kh?ng gian

 • Ch?ng l?i ng??i ngoài hành tinh, c??p và bi?t ??i k? thù.
 • Ch? t?o các lo?i tàu v? tr?, t?o h?m ??i hùng m?nh ?? ti?n hành chi?n tranh.
 • Nghiên c?u v? khí và c?ng ngh? ?? c?ng c? s?c m?nh và uy tín qu?c gia.
 • Tham gia l?nh ??o m?t liên ?oàn thiên hà v?i ng??i ch?i toàn th? gi?i ?? ch?ng l?i phi thuy?n c?a ng??i ngoài hành tinh, b?o v? nhan lo?i.
Chinh ph?c thiên hà
Chinh ph?c thiên hà

Nói chung, ASTROKINGS Xổ số namlà m?t trò ch?i chi?n ??u hoành tráng, trong ?ó ti?n trình ch?i c?a b?n ph? thu?c vào cách b?n qu?n ly tài nguyên và các quy?t ??nh quan tr?ng mà mình ??a ra trong quá trình ch?i.

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: ASTROKINGS

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo