AutoCAD cho Mac 2021 Ph?n m?m thi?t k? ?? h?a 2D & 3D

 • ?ánh giá:
  3 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • Version: 2021
 • S? d?ng: Dùng th?
 • Dung l??ng: 566,4 MB
 • L??t xem: 8.078
 • L??t t?i: 3.911
 • Ngày:
 • Yêu c?u: macOS 10.10 tr? lên
Gi?i thi?u

AutoCAD 2021 là ph?n m?m thi?t k? bao g?m nhi?u tính n?ng m?nh m? và d? s? d?ng có th? cung c?p cho ng??i dùng t?t c? các c?ng c? c?n thi?t ?? t?o ra và hi?n th? các b?n v? 2D & 3D.

Giao di?n chính c?a ph?n m?m ?? h?a AutoCAD cho MacGiao di?n chính c?a ph?n m?m ?? h?a AutoCAD cho Mac

AutoCAD là ph?n m?m thi?t k? ?? h?a 3D bao g?m ??y ?? các tính n?ng h?u ích dành cho h? ?i?u hành OS X. Ph?n m?m này ???c thi?t k? dành riêng cho vi?c t?o ra các b?n v? 2D và 3D b?ng máy tính và v? phác th?o. Ph?n m?m AutoCAD cho MacXổ số nam ???c tin dùng b?i các nhà thi?t k?, ki?n trúc s?, k? s?, qu?n ly d? án và các chuyên gia khác.

AutoCAD - Ph?n m?m ?? h?a toàn di?n dành cho các chuyên gia

V?i giao di?n than thi?n v?i ng??i dùng và d? dàng tùy ch?nh, ph?n m?m v? m? thu?t AutoCAD cho phép ng??i dùng t?n d?ng các tính n?ng tuy?t v?i c?a bàn di c?m ?ng c?a Apple và ch? ?? toàn màn hình. Nh? có AutoCAD, ng??i dùng có th? d? dàng ch?nh s?a và l?u l?i các t?p tin trong ??nh d?ng DWG ?? ti?n s? d?ng các t?p tin c?a mình trên các n?n t?ng khác ngoài OS X.

Xổ số namNói cách khác, nh? có s? tr? giúp c?a c?ng c? ?? h?a AutoCAD trên Mac, ng??i dùng có th? t?o ra các b?n thi?t k? ??p m?t, c?i thi?n b?n v? b?ng cách s? d?ng các c?ng c? ???c tích h?p và chia s? b?n v? c?a mình b?ng c?ng ngh? TrustedDWG.

Ph?n m?m ?? h?aXổ số nam AutoCAD cho Mac c?ng cung c?p các c?ng c? v? phác th?o 3D và 2D, cho phép ng??i dùng truy c?p và ??ng b? các t?p tin CAD t? thi?t b? Mac v?i các t?p tin có trên d?ch v? l?u tr? tr?c tuy?n (cloud). Theo ?ó, ng??i dùng lúc nào c?ng có th? truy c?p vào phiên b?n m?i nh?t c?a b?n v? b?ng cách k?t h?p s? d?ng nhi?u tính n?ng.

Tùy ch?nh các tính n?ng trong ph?n thi?t l?p c?a ?ng d?ng ?? h?a AutoCAD cho Mac
Tùy ch?nh các tính n?ng trong ph?n thi?t l?p c?a ?ng d?ng ?? h?a AutoCAD cho Mac

T?n d?ng các c?ng c? v? phác th?o m?nh m? và ?áng tin c?y

Ngoài nh?ng ?i?u nói trên, tính n?ng Package Drawing c?a AutoCAD cho Mac còn h? tr? ng??i dùng d? dàng thu th?p các t?p tin vào cùng m?t th? m?c ?? nén ?? chia s? m?t cách nhanh chóng và an toàn h?n. H?n th? n?a, ng??i dùng có th? ??m b?o ?? chính xác ??n t?ng chi ti?t c?a b?n v? b?ng cách dùng các c?ng c? chuyên nghi?p c?a AutoCAD cho Mac.

?ng d?ng thi?t k? ?? h?a AutoCAD cho MacXổ số nam còn có thêm m?t ?u ?i?m là cho phép ng??i dùng d? dàng nh?p (import) các m?u t? nhi?u ??nh d?ng khác nhau và cho phép AutoCAD t? ??ng t?o ra các b?n CAD.

Thêm n?a, AutoCAD cho Mac còn cho phép ng??i dùng truy c?p vào các b?n ?? tr?c tuy?n tr?c ti?p t? trong b?c v? và ch?p l?i chúng d??i d?ng ?nh t?nh ?? chu?n b? s?n sàng cho vi?c in. Cùng lúc, AutoCAD cho Mac còn có tính n?ng cho phép làm vi?c v?i d? li?u ?ám may bao g?m v? trí ??a ly và kh? n?ng hi?n th? màu s?c theo m?t chi?u.

Ph?n m?m giúp ng??i dùng t?ng n?ng su?t làm vi?c và ??n gi?n hóa quy trình thi?t k?

Tóm l?i, AutoCAD cho Mac là ph?n m?m bao g?m nhi?u c?ng c? và tính n?ng tuy?t v?i. N?u ?ang tìm ki?m m?t ?ng d?ng v? k? thu?t m?nh m?, linh ho?t và ?áng tin c?y thì AutoCAD nh?t ??nh là ph?n m?m mà b?n ?ang tìm ki?m. B?n có th? t?i AutoCAD cho MacXổ số nam ngay bay gi?.

B?o Linh

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm
Tìm thêm: AutoCAD

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo