B?n trai t?i là h? ly Xem phim trên FPT Play

Xem trên FPT Play
  • ?ánh giá:
    5 ★ 1 ??
  • Phát hành:
  • S? d?ng: Mi?n phí
  • L??t xem: 3.404
  • L??t t?i: 1.009
  • Ngày:
Gi?i thi?u

B?n trai t?i là h? ly Xổ số namlà phim truy?n hình Hàn Qu?c v?a chính th?c phát sóng trên ?ài truy?n hình cáp. Phim B?n trai t?i là h? ly v?i s? xu?t hi?n c?a dàn di?n viên n?i ti?ng nh?: Lee Dong Wook, Jo Bo Ah, Kim Bum, Ahn Gil Kang s? ???c chi?u ??c quy?n t?i Vi?t Nam trên FPT Play vào t?i th? 4 và th? 5 hàng tu?n.?

Phim B?n trai t?i là h? ly là cau chuy?n gi? t??ng nói v? cu?c s?ng c?a anh em nhà h? ly Yi Yoen. Nhan v?t chính c?a phim là Yi Yeon là h? ly t?ng cai tr? d?y núi Baekdudaegan và hi?n ?ang s?ng nh? là con ng??i ? thành ph? ?? ng?n ch?n yêu quái gay h?i loài ng??i. Tuy nhiên Yi Yoen l?i b? truy ?u?i b?i n? ??o di?n Nam Ji Ah. Ng??i anh em cùng cha khác m? v?i Yi Yoen là Yi Rang mang m?t n?a dòng máu c?a con ng??i nh?ng l?i r?t nguy hi?m b?i tính cách thay ??i th?t th??ng.

Trailer phim B?n trai t?i là h? ly

Th?ng tin thêm phim B?n trai t?i là h? ly

Th?i l??ng: 16 t?p - m?i t?p 60 phút
Di?n viên: Lee Dong Wook, Jo Bo Ah, Kim Bum, Ahn Gil Kang
??o di?n: Kang Shin Hyo
N?m phát hành: 2020

M?t s? Poster, hình ?nh phim B?n trai t?i là h? ly

L?u y: B?n có th? xem phim này trên các kênh nh? Google Phim (?i?n tho?i Android), Apple TV, iPhone/iPad, Netflix, iflix, FPT Play, Fim+ (FimPlus), ZingTV… và r?t nhi?u ?ng d?ng h? tr? gi?i trí khác. Xem chi ti?t trong các link t?i phim c?a chúng t?i d??i ?ay.

Liên k?t t?i v?

Link Truy c?p chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Tham kh?o thêm

0 Bình lu?n
S?p x?p theo