Bang Bang Game b?n xe t?ng th? h? m?i

 • ?ánh giá:
  4,5 ★ 26 ??
 • Phát hành:
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • L??t xem: 66.063
 • L??t t?i: 18.679
 • Ngày:
Gi?i thi?u

Bang Bang thu?c th? lo?i game b?n xe t?ng tr?c tuy?n, ???c CMN Online phát hành ??c quy?n t?i Vi?t Nam. V?i ?? h?a ??p m?t, l?i ch?i cu?n hút, thao tác bàn phím k?t h?p v?i chu?t trái quen thu?c mang l?i cho game th? nh?ng tr?n so tài c?c k? h?p d?n.

Giao di?n game Bang Bang
T?i Bang Bang - Game b?n xe t?ng th? h? m?i.

Bang Bang ?òi h?i ng??i ch?i ph?i có t? duy chi?n thu?t, ?? s?p x?p ??i hình, ??a ra nh?ng chi?n l?c t?n c?ng h?p ly m?i nhanh chóng giành chi?n th?ng. Bang Bang mang t?i hàng lo?t map, cùng nhi?u hình th?c thi ??u khác nhau cho ng??i ch?i th?a s?c l?a ch?n tham chi?n.

N?u t?ng yêu thích Dota, CrossFireXổ số nam ch?c ch?n b?n s? tìm th?y r?t nhi?u nét quen thu?c khi tham gia tr?i nghi?m Bang Bang. Thú v? h?n, khi tham gia Bang Bang b?n s? kh?ng ph?i ch? l??t ch?i, ch? ??ng di chuy?n xe t?ng theo y mình, kh?ng gi?i h?n góc b?n, nòng súng có th? quay 360 nên r?t thú v?.

Phím t?t ?i?u khi?n nhan v?t trong Bang Bang

 • W/↑: ?i lên.
 • S/↓: ?i xu?ng.
 • A/←: ?i qua trái.
 • D/→: ?i qua ph?i.
 • Chu?t trái: B?n.

Game Bang Bang
Download Bang Bang - Webgame b?n xe t?ng.

Tính n?ng c?p nh?t trong game Bang Bang m?i nh?t

Tank m?i: Night Wing

Xổ số namT? 27/9 - 30/9, game th? s? có c? h?i s? h?u Tank Night Wing c?c k? h?p d?n. Khi ? tr?ng thái ?n than t?c ?? di chuy?n t?ng 100%, còn khi ? tr?ng thái tàng hình t?c ?? di chuy?n t?ng 50%. V?i nh?ng ch? s? c? b?n sau:

 • HP: 3913 + 1196
 • C?ng: 446 + 88
 • Xuyên: 18 + 72
 • Giáp: 158 + 71
 • Khiên: 147 + 72
 • Di chuy?n: 170
 • T?c ?? b?n: 75
 • T?m b?n: 408
 • Thu?c tính thêm: T?ng 4% HP, 4% TC.
Tank m?i Night Wing
Tank m?i Night Wing

Xổ số namB? k? n?ng Night Wing:

Skill Hình ?nh Chi ti?t
Skill R

Skill R

Skill R

Skill E

Skill E

Skill E

Skill Space

Skill Space

Skill Space

Tính n?ng ??c s?c trong game b?n xe t?ng Bang Bang

H? th?ng Tank

H? th?ng xe ?a d?ng, phong phú, ki?u dáng ???c t?o hình ?úng nh? tên g?i: Transformers, Iron Man, Kungfu panda, Chopper, Spider Man, Natsu, Gia Cát L??ng, Star Lord, Gilgamesh, D??ng Ti?n, C?u V? H?, Athena, Ki?m Th?n, Doctor Strange, Na Tra, Doraemon, Zoro....

H? th?ng Tank

H? th?ng Pet

Có nhi?u lo?i Pet cho ng??i ch?i l?a ch?n ??ng hành trong nh?ng l?n v??t ph? b?n, có 3 dòng Pet c? b?n: ??c C?ng, Y Tá và Ng??i B?o V?. Ngoài ra, còn m?t s? dòng Pet cao c?p ???c phát tri?n t? 3 dòng c? b?n này ra. M?i nhan v?t có th? s? h?u nhi?u Pet khác nhau, nh?ng khi s? d?ng ch? ???c ch?n m?t. Pet có 4 lo?i thu?c tính c? b?n: HP, T?n c?ng, H? giáp và Xuyên giáp.

H? th?ng pet

H? th?ng nhi?m v?

Xổ số namH? th?ng nhi?m v? ???c chia thành 3 lo?i: Nhi?m v? ho?t ??ng, nhi?m v? chính và nhi?m v? ph?. Khi hoàn thành nh?ng nhi?m v? này s? thu v? r?t nhi?u ph?n quà giá tr?.

H? th?ng ph? b?n

Xổ số namKh?ng ch? tham gia nh?ng tr?n ??i ??u n?y l?a, ng??i ch?i còn có th? cùng nhau ?i ph? b?n ?? nang cao c?p ?? cho b?n than và hoàn thành nhi?m v? ph? b?n. Có 2 lo?i ph? b?n:

 • Ph? b?n t? ??i: T?o ??i ng?, tìm ??i ng? có s?n ho?c gia nh?p nhanh. M?i ??i ng? trong ph? b?n s? có t?i ?a 3 thành viên tham d?.
 • Ph? b?n ??n: Có t?t c? 6 ph? b?n ??n kéo dài t? ch??ng 1 ??n ch??ng 6, b?n ph?i hoàn thành ???c ph? b?n liên quan tr??c m?i có th? m? ph? b?n ??n.

H? th?ng ph? b?n

H? th?ng chi?n ??u

Xổ số namHàng ngày ng??i ch?i ph?i chi?n ??u ?? hoàn thành nhi?m v?, nang cao trình ?? ?i?u khi?n xe t?ng c?a mình. Có 2 lo?i chi?n ??u là: ??u so tài và ??u vui v? cho ng??i ch?i tham gia.

B?ng anh hùng

B?ng anh hùng là n?i t?n vinh nh?ng ng??i ch?i có thành tích cao, ???c chia thành các lo?i nh? sau:

 • Anh Hùng So Tài: Nh?ng ng??i ch?i c?a Top Chi?n L?c (Elo) s? ???c vinh danh t?i ?ay.
 • Team Anh Hùng: X?p h?ng c?a gi?i ??u Team.
 • Top LV Team: Dành cho nh?ng Team nào có LV cao nh?t trong Server.
 • Top Guild: Nh?ng Guild có LV Guild cao và s? l??ng thành viên nhi?u nh?t s? ???c vinh danh.
 • Huy?n Tho?i Tank: Nh?ng ng??i ch?i s? h?u Tank có c?p ?? và chi?n tích cao nh?t s? ???c vinh danh.
 • Tr? Th? Siêu C?p: Chi?n l?c tr? th? c?a ng??i ch?i nào càng cao thì càng ???c x?p th? h?ng cao h?n trong b?ng vinh danh.
 • Top Khiêu Chi?n: Ng??i ch?i có th? h?ng trong gi?i khiêu chi?n ???c vinh danh t?i ?ay.

B?ng anh hùng

Boss Th? gi?i

Vào 17h00 ??n 18h00 th? 5 và th? 7 hàng tu?n, ng??i ch?i có th? tham gia khiên chi?n Boss H?a Th?n, mang v? nh?ng ph?n th??ng c?c k? giá tr?.

Bang Bang còn giúp ng??i ch?i h?i t??ng v? th?i th? ?u, v?i trò b?n xe t?ng 4 nút kinh ?i?n. V?y còn ch?n ch? gì n?a tham gia tr?i nghi?m Bang Bang ngay th?i!

Liên k?t t?i v?

Link Truy c?p chính th?c:

Tìm thêm: Bang Bang

Tham kh?o thêm

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo