Boboiboy 2: Cu?c Chi?n Ngan Hà BoBoiBoy Movie 2

Truy c?p
  • ?ánh giá:
    5 ★ 4 ??
  • Phát hành:
  • S? d?ng: Tính phí
  • L??t xem: 4.403
  • L??t t?i: 1.432
  • Ngày:
Gi?i thi?u

Boboiboy 2: Cu?c Chi?n Ngan Hà (BoBoiBoy Movie 2) là phim phiêu l?u hành ??ng siêu anh hùng ???c ??o di?n b?i Nizam Razak. Phim Boboiboy 2: Cu?c Chi?n Ngan Hà là ph?n th? 2 c?a lo?t phim Boboiboy n?i ti?p thành c?ng c?a BoBoiBoy: The Movie. Phim s? ???c phát hành t?i Vi?t Nam vào ngày 30/8/2019 cùng m?t s? qu?c gia ??ng Nam á khác nh? Malaysia, Singapore, Thái Lan.

Xổ số namPhim Boboiboy 2: Cu?c Chi?n Ngan Hà s? nói v? c?u bé Boboiboy cùng nh?ng ng??i b?n là nh?ng thi?u niên 14 tu?i chi?n ??u v?i k? x?u xa ?ang th?ng tr? ngan hà - Retak'ka. T?t c? nh?ng thi?u niên 14 tu?i ??u s? h?u 1 siêu n?ng l?c, riêng BoBoiBoy có b?y s?c m?nh nguyên t?: L?a, N??c, Sét, Gió, Lá, Trái ??t và ánh sáng. Tên ác v??ng Retak'ka mu?n c??p ?i s?c m?nh nguyên t? mà BoBoiBoy ?ang có. T?t c? s? cùng nhau hành ??ng ?? ng?n ch?c am c?a Retak'ka nh?m tránh siêu n?ng l?c r?i vào tay nh?ng k? x?u.

Trailer phim Boboiboy 2: Cu?c Chi?n Ngan Hà

Th?ng tin thêm phim Boboiboy 2: Cu?c Chi?n Ngan Hà

Th?i l??ng: 113 Phút
Di?n viên: Nur Fathiah Diaz (BoBoiBoy), Nur Sarah Alisya (Yaya), Yap Ee Jean (Ying), Dzubir Mohammed Zakaria (Gopal), Wong Wai Kay (Fang), Anas Abdul Aziz (Koko Ci, Adu Du), Nizam Razak (Papa Zola), Fadzli Mohd Rawi (Retak'ka)
Nhà s?n xu?t: Nizam Razak
??o di?n: Nizam Razak
N?m phát hành: 2019

M?t s? Poster, hình ?nh phim BoBoiBoy Movie 2

Poster phim Boboiboy Movie 2
Poster phim Boboiboy Movie 2

L?u y: B?n có th? xem phim này trên các kênh nh? Google Phim (?i?n tho?i Android), Apple TV, iPhone/iPad, Netflix, iflix, FPT Play, Fim+ (FimPlus), ZingTV… và r?t nhi?u ?ng d?ng h? tr? gi?i trí khác. Xem chi ti?t trong các link t?i phim c?a chúng t?i d??i ?ay.

Liên k?t t?i v?
Ch?n r?p ??t vé xem phim:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Tìm thêm: Boboiboy

Tham kh?o thêm

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo