Brain Find cho Android 1.0.12 Game gi?i ?? xo?n n?o gi?ng Brain Out

 • ?ánh giá:
  3 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • Version: 1.0.12
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 62 MB
 • L??t xem: 219
 • L??t t?i: 24
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Android 5.0 tr? lên
Gi?i thi?u

H?y ?? b? n?o c?a b?n ???c th?a s?c suy ngh? ??t phá v?i game trí tu? Brain FindXổ số nam – trò ch?i ch?a nh?ng cau ?? xoay chuy?n t? duy m?i!

Brain Find là game gi?i ?? ki?m tra trí th?ng minh c?a b?n

Brain Find game gi?i ?? xo?n n?o, k?t h?p ki?m tra và khám phá n?o b? c?a b?n th?ng qua nh?ng th? thách s? th?ng minh ??c ?áo. N?u b?n yêu thích th? lo?i gi?i ??, ho?c ?? t?ng ch?i Brain Out, Brain Test... h?y ti?p t?c v?i các th? thách trong Brain Find. ?ay là m?t trong nh?ng trò ch?i hay nh?t ?? rèn luy?n b? óc c?a mình.

Các cau ?? hóc búa h?p d?n và cau tr? l?i l?y l?i ch?c ch?n s? khi?n b?n th?t lên b?t ng?, ng?c nhiên, kinh ng?c, th?m chí là “té ng?a”. Brain FindXổ số nam phá v? nh?n th?c th?ng th??ng và ki?m tra t? duy b?ng cách yêu c?u ng??i ch?i ph?i suy ngh? th?t sáng t?o, v??t ra ngoài gi?i h?n th?ng th??ng.

Xổ số namB?n ?? s?n sàng ch?a? H?y t?i game, th??ng th?c v?i b?n bè xem ai th?ng minh h?n v?i trò ch?i IQ mi?n phí gay nghi?n và vui nh?n này!

Cau h?i hài h??c, cau tr? l?i l?y l?i

Tính n?ng n?i b?t c?a game Brain Find cho Android

 • Cau ?? vui m?i, thú v?.
 • Game xo?n n?o v?i nh?ng cau tr? l?i ??y b?t ng?.
 • Hi?u ?ng game s?ng ??ng và am thanh thú v?.
 • S? k?t h?p hoàn h?o gi?a game ?? vui và ki?m tra s? th?ng minh ?? tìm ???c v?t ph?m ?úng yêu c?u.
 • Trò ch?i ?ánh giá t? duy logic, ph?n x?, ?? chính xác, trí nh? và s? sáng t?o c?a b?n.

Xổ số namLi?u b?n có th? v??t qua t?t c? các th? thách trong Brain Find? ??ng ?? th?i gian r?nh r?i tr?i ?i v? ích! H?y t?n d?ng th?i gian ?? rèn luy?n trí n?o v?i Brain Find và cho b?n bè th?y b?n là m?t thiên tài!

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Brain Find

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo