Cheat Engine 7.2 Ph?n m?m thay ??i th?ng s? ch?i game

 • ?ánh giá:
  4,3 ★ 3.088 ??
 • Phát hành:
 • Version: 7.2
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 24,2 MB
 • L??t xem: 5.086.839
 • L??t t?i: 5.052.226
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/8.1/10
Gi?i thi?u

Cheat Engine (CE) là ph?n m?m h? tr? thay ??i th?ng s? ch?i game. Cheat Engine 7.2 là phiên b?n m?i nh?t, nang c?p khá nhi?u so v?i b?n Cheat Engine tr??c ?ó. Cheat Engine cho phép các game th? d? dàng thay ??i th?ng s? game offline nh? các ch? s? máu HP, ?i?m s?, ti?n xu, kim c??ng, l??t quay... Ngoài ra, Cheat Engine còn có th? t?ng t?c ch?i game giúp game th? th?ng c?p th?t nhanh.

T?i và cài ??t Cheat Engine cho PC ?? thay ??i th?ng s? ch?i game
T?i và cài ??t Cheat Engine cho PC ?? thay ??i th?ng s? ch?i game

V? b?n ch?t, Cheat Engine chính là m?t ph?n m?m cho phép quét b? nh? m? ngu?n m? / trình so?n th?o / trình s?a l?i hex... ???c t?o b?i Eric Heijnen cho h? ?i?u hành Windows (theo Wikipedia). Tuy nhiên hi?n nay r?t nhi?u game th? bi?t ??n và s? d?ng nó v?i nh?m thay ??i th?ng s? ch?i game.

Cheat Engine là ph?n m?m v? cùng h?u ích ??i v?i các game th?, giúp h? nhanh chóng ??t ???c thành tích th?t cao ?? "khoe tài" v?i nh?ng ng??i cùng ch?i khác. Phiên b?n Cheat Engine 6.8 m?i nh?t b? sung nhi?u tính n?ng ?u vi?t h?n so v?i Cheat Engine 6.7, Cheat Engine 6.5 và Cheat Engine 6.4. N?u ?ang s? d?ng Mac, b?n có th? t?i Cheat Engine cho Mac ngay bay gi?.

Tính n?ng chính c?a Cheat Engine

 • Có kh? n?ng xam nh?p b? nh? c?a trò ch?i ?? thay ??i các th?ng s?, ch? s? game.
 • Cheat Engine h? tr? ch?i game hi?u qu?.
 • Thay ??i th?ng s? t?c ?? ?? ??t t?c ?? cao nh?t khi ch?i game.
 • Kh?ng làm ?nh h??ng ??n ho?t ??ng c?a RAM.
 • Quá trình thay ??i nhanh chóng, kh?ng có l?i.
 • Cheat Engine là ph?n m?m an toàn, kh?ng ch?a các tác nhan gay h?i cho máy tính.
 • Giao di?n ??n gi?n, d? s? d?ng.

Thay ??i các giá tr? trong game offline v?i Cheat Engine

 • Edit: thay ??i giá tr?
 • Deepfreeze: ?óng b?ng giá tr? - ?? giá tr? c? ??nh kh?ng thay ??i
 • Giá tr? ch? ???c t?ng
 • Giá tr? ch? ???c gi?m


T?i Cheat Engine - ?ng d?ng h? tr? ch?i game, hack game mi?n phí

V?i Cheat EngineXổ số nam, các game th? s? khi?n trò ch?i tr? nên d? dàng h?n tùy thu?c vào s? thích c?a mình (ví d?: th? ch?i m?t trò ch? t?i ?a 1 HP, b?n có th? t?ng lên 100 HP), ngoài ra Cheat Engine 6.7 còn có các c?ng c? khác h?u ích giúp g? r?i nh?ng trò ch?i b? l?i và ch?i game m?t cách bình th??ng.

Cheat Engine có th? can thi?p vào b? nh? c?a game offline mà b?n c?n thay ??i s? li?u, h?n n?a còn hex ???c b? nh? nên s? hack ???c c? Game tr?c tuy?n.

Video h??ng d?n s? d?ng Cheat Engine v?i game KingDom Rush

?? s? d?ng Cheat Engine, ng??i dùng c?n có nh?ng k? n?ng và hi?u bi?t nh?t ??nh. Ngoài ra m?t ?u ?i?m n?a c?a ?ng d?ng là có thêm ch?c n?ng Hack t?c ?? cho game... Cheat Engine ch?y d?a trên Task ManagerXổ số nam c?a Windows, kh? n?ng tìm th?ng s? c?c nhanh mà kh?ng ?nh h??ng t?i RAM.

Xổ số namG?n ?ay, ph?n m?m thay ??i th?ng s? ch?i game Cheat Engine ?? ???c c?p nh?t lên phiên b?n 6.8. Phiên b?n này ?? b? sung các tính n?ng Lua m?i, c?i thi?n giao di?n ?? h?a ng??i dùng (GUI), quét trang code, s?a ch?a nhi?u l?i, có nhi?u s? thay ??i và b? sung khác. Bên c?nh ?ó, b?n d?ch ti?ng Nga và ti?ng Trung ?? ???c c?p nh?t.

Cheat Engine m?i nh?t

Nh?ng b?n c?p nh?t Cheat Engine m?i nh?t

Cheat Engine 7.2:

B? sung và thay ??i:

 • B? sung các lo?i Big Endian tùy ch?nh. B?n có th? b?t trong Settings n?u mu?n.
 • Commonality scanner có th? so sánh các ??a ch? c? s? (khi có h?n 1 ??ng ky).
 • H? tr? b?n ??a hóa cho CEShare.
 • Smartedit h? tr? isPointer và isOffset memrecs.
 • C?i ti?n b? l?c referencedfunctions.
 • Hi?n th?/phan tích cú pháp m?c PE cho các ??a ch?.
 • D3D hook s? yêu c?u ng??i ch?i xác nh?n s? d?ng (phòng tr??ng h?p click nh?m).
 • Ch? ?? xem Memoryview hexadecimal: hi?n th? các lo?i tùy ch?nh và b?o v? b? nh? tùy thu?c vào byte (ph?m vi) ?? ch?n.
 • C?a s? Break and trace h? tr? tìm referencedAddress, referencedBytes và Instruction.
 • Khi thay ??i giá tr? memoryrecord, b?n có th? tham chi?u ‘value” và áp d?ng ph??ng pháp toán h?c cho nó.
 • Thêm menulist “File->Load Recent…”.
 • B? sung tùy ch?n l?u t? ??ng trong Settings.
 • H? tr? .netcore vào b? thu th?p d? li?u dotnet.
 • B? sung syntaxcheck menuoption vào c?a s? CE lua script.
 • Thêm tab vào c?a s? CE Lua script và autoassembler.
 • Thêm trình ki?m tra .net than thi?n.
 • Autoattach kh?ng còn t? ??ng m?.
 • CEShare bao g?m danh sách toàn b? các b?ng h?p l?.
 • Code Dissect ch?u trách nhi?m v?i các m?-?un b? nh? t??ng ?ng khi t?i l?i tr?ng thái.
 • Lua Formula scan s? d?ng tùy ch?n scan thay th? nhi?u h?n 1 thread.
 • Change Value c?a b?n ghi b? nh? có h? tr? ph??ng pháp toán h?c.
 • Và s?a r?t nhi?u l?i l?n nh? khác.

C?p nh?t Cheat Engine kh?ng th? ch?y

M?t s? ph?n m?m ??c h?i ch?n file exe c?a Cheat Engine (nh? m?t file, ki?m tra tên t?p...). N?u kh?ng may là n?n nhan c?a chúng, h?y th? c?ng c? sau ?? s?a l?i b?n cài cho Windows:

Download Repair Tool

Download Cheat Engine mi?n phí - ph?n m?m tích h?p m?t h? th?ng quét b? nh? th?ng minh, giúp scan nhanh nhi?u th?ng s? ???c s? d?ng trong game và cho phép b?n thay ??i chúng tùy y, k?t h?p cùng h? th?ng s?a l?i, tách, ghép, hack t?c ??, c?ng c? v?n hành 3D tr?c ti?p, c?ng c? giám sát h? th?ng và nhi?u lo?i khác.

M?t s? ng??i ch?i còn k?t h?p gi?a Cheat EngineKemulator ?? can thi?p vào các game trên di ??ng dòng Symbrian. Còn n?u b?n mu?n th??ng th?c các trò ch?i trên h? ?i?u hành Android thì h?y t?i BlueStacks App Player ?? tr?i nghi?m nh?ng t?a game ?ình ?ám trên n?n t?ng Android. Sau khi cài ??t game có th? tho?i mái ch?i game Android trên máy tính và thay ??i th?ng s? ch?i game nh? vào Cheat Engine.

??i v?i ng??i dùng m?i t?i Cheat Engine l?n ??u, b?n có th? tham kh?o ph?n h??ng d?n ???c cung c?p cùng v?i Cheat Engine trong danh sách ch??ng trình sau khi cài ??t, ít nh?t cài ??t t?i b??c 5 ?? có khái ni?m c? b?n v? ph?n m?m hack game Cheat Engine này.

Review ?ng d?ng h? tr? ch?i game Cheat Engine

Tuy là h? tr? ch?i game nh?ng ph?n m?m Cheat Engine h?i khó dùng, nh?t là ??i v?i nh?ng ai có ít kinh nghi?m v? game, ch??ng trình và h? th?ng. Giao di?n ?? h?a c?a Cheat Engine ??n gi?n, t??ng ??i d? hi?u, nh?ng nh?ng giá tr? ???c hi?n th? trên ?ó kh?ng ph?i ai c?ng có th? hi?u ???c.

?u ?i?m:

 • Dung l??ng nh? g?n (d??i 10MB), quá trình cài ??t khá ??n gi?n.
 • T??ng thích v?i nhi?u phiên b?n Windows (t? Windows XP cho ??n Windows 8).
 • Có ph?n Help - h??ng d?n t??ng ??i ??y ??.

Nh??c ?i?m:

 • Ch? có tác d?ng v?i nh?ng game l?u data trên local.

Tóm l?i, Cheat Engine là m?t c?ng c? ??c l?c h? tr? ch?i game offline trên máy tính, giúp các game th? d? dàng làm ch? th? tr?n, tho? s?c khoe thành tích v?i nh?ng ng??i cùng ch?i khác!

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm
Tìm thêm: Cheat Engine

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo