ClassMarker T?o bài ki?m tra và ?? vui online

 • ?ánh giá:
  5 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • L??t xem: 20
 • L??t t?i: 01
 • Ngày:
Gi?i thi?u

ClassMarker là m?t trang web t?o bài ki?m tra tr?c tuy?n và ?? vui mi?n phí, cho phép các doanh nghi?p, giáo viên và ng??i làm trong l?nh v?c giáo d?c t?o các cau ?? và bài ki?m tra online ?? ng??i dùng th?c hi?n.

ClassMarker là trang web t?o bài ki?m tra tr?c tuy?n và mi?n phí
ClassMarker là trang web t?o bài ki?m tra tr?c tuy?n và mi?n phí

Trình t?o cau h?i chuyên nghi?p ClassMarker là m?t gi?i pháp ki?m tra tr?c tuy?n d? s? d?ng, có th? tùy ch?nh ?? ?ánh giá kinh doanh, ?ào t?o và giáo d?c b?ng cách t?o ra các bài ki?m tra, tr?c nghi?m tr?c tuy?n có th? ???c ch?m ?i?m ngay l?p t?c mà kh?ng ph? thu?c quá nhi?u vào gi?y t?.

Tính b?o m?t và riêng t? cao
Tính b?o m?t và riêng t? cao

Class MarkerXổ số nam ho?t ??ng khá chuyên nghi?p và d? s? d?ng, cho phép b?n t?o các bài ki?m tra c?a riêng mình trong vài phút. Cho dù ki?m tra 5 hay 5000 ng??i dùng, c?ng c? này s? giúp b?n ti?t ki?m nh?ng gi? v?t v? khi t?o, phan ph?i và ch?m ?i?m các bài ki?m tra. B?n s? kh?ng c?n ph?i nh?p l?i cau h?i và k?t qu? ???c tính toán chính xác ngay l?p t?c.

K?t qu? t? ??ng ???c x?p lo?i và có th? xem trong th?i gian th?c
K?t qu? t? ??ng ???c x?p lo?i và có th? xem trong th?i gian th?c

Class Marker c?ng có nhi?u c?ng c? tùy ch?nh, cho phép b?n d? dàng t?o các bài ki?m tra an toàn v?i các cài ??t nang cao nh?: gi?i h?n th?i gian, quy?n truy c?p ki?m tra c?ng khai và riêng t?, s?p x?p ng?u nhiên các cau h?i, ph?n h?i t?c thì, cau h?i nhi?u ?áp án, ??i sánh, video, am thanh, bài lu?n, nhúng bài ki?m tra trong WordpressGoogle Sites,…

K?t qu? ???c tính toán chính xác ngay l?p t?c
K?t qu? ???c tính toán chính xác ngay l?p t?c

Tính n?ng chính c?a ClassMarker

 • Tính b?o m?t và riêng t? cao.
 • D? dàng th?c hi?n và tùy ch?nh các bài ki?m tra.
 • Kh?ng c?n cài ??t ph?n m?m.
 • Cung c?p các bài thi v?i tùy ch?n c?ng khai ho?c riêng t?.
 • Qu?n ly tài kho?n c?a b?n m?t cách linh ho?t.
 • K?t qu? t? ??ng ???c x?p lo?i và có th? xem trong th?i gian th?c.
 • Có th? truy c?p trên PC, Mac, iPad, iPhone, Android, Chromebook,…
Liên k?t t?i v?

Link Truy c?p chính th?c:

Tìm thêm: ClassMarker

Tham kh?o thêm

0 Bình lu?n
S?p x?p theo