C? gái nhà ng??i ta Phim truy?n hình C? gái nhà ng??i ta

  • ?ánh giá:
    3 ★ 1 ??
  • Phát hành:
  • S? d?ng: Mi?n phí
  • L??t xem: 533
  • L??t t?i: 234
  • Ngày:
Gi?i thi?u

C? gái nhà ng??i ta là phim truy?n hình cho VFC s?n xu?t ?ang b?t ??u lên sóng VTV3 vào khung gi? vàng 21h30 ti?p sóng Hoa h?ng trên ng?c trái. Phim tam ly tình c?mXổ số nam C? gái nhà ng??i là cau chuy?n cu?c s?ng, ??c m? l?p nghi?p c?a các thanh niên tr? vùng n?ng th?n trong b?i c?nh làng quê B?c b?. H? là nh?ng con ng??i ??y nhi?t huy?t và b?t ??u có nh?ng va ch?m v?i th?c t? và nh?n ra cu?c s?ng v?n d? kh?ng d? dàng nh? h? ?? t??ng t??ng.

Xổ số namNhan v?t chính là Khoa - do ?ình Tú th? vai là sinh viên v?a t?t nghi?p ??i h?c tr? v? quê. Khoa cùng 2 ng??i b?n là Can - Vi?t B?c ?óng và Vi?n - Quang Tr?ng th? vai cùng nhau hùn v?n kinh doanh homestay v?i mong mu?n làm giàu và thúc ??y du l?ch ??a ph??ng.

Xổ số namVi?n ?em lòng yêu M?n - H??ng Giang th? vai c? gái ?? m?t ??i ch?ng và là góa ph? mang ti?ng sát ch?ng. Vi?n ?ang b? ung th? và quy?t tam bày t? v?i M?n nh?ng nh?ng gì di?n ra sau ?ó khi?n cho khán gi? day d?t. M?i các b?n ?ón xem phim vào th? 4, th? n?m hàng tu?n vào lúc 21h30 trên VTV3.

Trailer phim C? gái nhà ng??i ta

Th?ng tin thêm phim C? gái nhà ng??i ta

Th?i l??ng: 45 phút/t?p - 24 t?p
Di?n viên: Ph??ng Oanh, ?ình Tú, H??ng Giang, Vi?t B?c, Tr?ng Lan
Nhà s?n xu?t: VTV
??o di?n: Tr?nh Lê Phong
N?m phát hành: 2020

M?t s? Poster, hình ?nh phim C? gái nhà ng??i ta

L?u y: B?n có th? xem phim này trên các kênh nh? Google Phim (?i?n tho?i Android), Apple TV, iPhone/iPad, Netflix, iflix, FPT Play, Fim+ (FimPlus), ZingTV… và r?t nhi?u ?ng d?ng h? tr? gi?i trí khác. Xem chi ti?t trong các link t?i phim c?a chúng t?i d??i ?ay.

Liên k?t t?i v?

Link Truy c?p chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm

Tham kh?o thêm

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo