Copy Handler 1.45rc1 T?ng t?c copy d? li?u

 • ?ánh giá:
  3,9 ★ 16 ??
 • Phát hành:
 • Version: 1.45rc1
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 10 MB
 • L??t xem: 8.473
 • L??t t?i: 8.401
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows XP/Server 2003/Vista/7/8
Gi?i thi?u

V?i dan dùng máy “h?ng n?ng”, vi?c ch? dài c? copy phim ch?t l??ng cao hàng GB qua l?i gi?a các ? c?ng qu? là m?t c?c hình. Copy Handler s? là c?ng c? hoàn h?o tr? giúp cho “c?ng tác” ?áng ngán này.

Ch?c n?ng n?i b?t nh?t c?a Copy Handler, theo nh? qu?ng cáo là “t?ng t?c ?? sao chép, di chuy?n file lên t?i ?a t?i 7 l?nXổ số nam”, cùng hàng lo?t tính n?ng ti?n d?ng khác nh? t?m d?ng, ti?p t?c ho?c b?t ??u quá trình copy l?i t? ??u.

Màn hình làm vi?c chính c?a Copy Handler 1.44
Màn hình làm vi?c chính c?a Copy Handler 1.45

Tính n?ng chính c?a Copy Handler

 • Toàn quy?n ki?m soát các ho?t ??ng sao chép và di chuy?n th?ng qua các ch?c n?ng: t?m d?ng, ti?p t?c, kh?i ??ng l?i và h?y b?.
 • Nhanh h?n so v?i sao chép m?c ??nh c?a Windows (??c bi?t là trong các phiên b?n c? h?n nh? Windows XP).
 • Kh?ng làm t?ng b? ??m c?a Windows v?i các t?p ch? ???c s? d?ng m?t l?n.
 • C?u hình ??y ?? v?i h?n 60 tùy ch?n c?u hình, t? cài ??t ng?n ng?, t? ??ng ti?p t?c sao chép n?u b? l?i, t?t h? th?ng sau khi sao chép xong... ??n r?t chi ti?t và k? thu?t (nh?: tùy ch?nh lu?ng sao chép/di chuy?n; kích th??c b? ??m; m?c ?? ?u tiên c?a lu?ng,...) k?t thúc b?ng am thanh trên s? ki?n c? th?.

Màn hình Task Edit Window c?a Copy Handler 1.44
Màn hình Task Edit Window c?a Copy Handler 1.44

 • H? tr? ?a ng?n ng? - h? tr? ??y ?? cho ti?ng Anh và ti?ng Ba Lan, h? tr? m?t ph?n cho nhi?u ng?n ng? h?n nh? ng??i dùng ?óng góp.
 • Th?ng kê chi ti?t v? thao tác sao chép / di chuy?n (t?p hi?n t?i, kích th??c b? ??m, m?c ?? ?u tiên, ti?n ?? theo kích th??c, s? l??ng và t?ng th?, tr?ng thái, t?c ?? hi?n t?i và trung bình, th?i gian tr?i qua, ??c tính...).
 • T? ??ng ti?p t?c t?t c? các ho?t ??ng ch?a hoàn thành sau khi kh?i ??ng l?i h? th?ng.
 • H? tr? hàng ??i - ch?y m?t ho?c nhi?u ho?t ??ng ??ng th?i theo th? t? c? th?.
 • Tích h?p v?i Windows Explorer - thêm các l?nh b? sung vào menu ng? c?nh c?a th? m?c và menu kéo và th?.
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo