CountryBalls Heroes Game hành ??ng chi?n thu?t c?c thú v?

 • ?ánh giá:
  3 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • L??t xem: 51
 • L??t t?i: 10
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows 7/8/10
Gi?i thi?u

T? nhà phát hành c?a game GTA Rustler, CountryBalls Heroesgame hành ??ngXổ số nam c?c vui nh?n và thú v?, trong ?ó b?n s? l?nh ??o m?t ??i quan Countryball kh?ng l?. H?y t?p h?p l?c l??ng, xay d?ng nhi?u thành ph? l?n, thu th?p các hi?n v?t m?nh m? và ch?ng minh ??i Countryball c?a b?n là m?nh nh?t.

CountryBalls Heroes là game hành ??ng vui nh?n và thú v?
CountryBalls Heroes là game hành ??ng vui nh?n và thú v?

Country Balls Heroes là m?t trò ch?i chi?n thu?t thú v?, n?i b?n c?n tìm cách tr? thành m?t huy?n tho?i b?ng cách d?n d?t nh?ng ??i quan bóng kh?ng l?. S? ph?n c?a th? gi?i ?ang b? ?e d?a và ch? b?n m?i có th? ??ng lên ch?ng l?i cái ác! H?y t?p h?p quan ??i, xay d?ng thành ph?, nang c?p các anh hùng và th?ng tr? ??i th? trong các tr?n ??u chi?n l??c chuyên sau.

Xay d?ng các thành ph? ??c ?áo
Xay d?ng các thành ph? ??c ?áo

Tính n?ng chính c?a game CountryBalls Heroes

 • 7 phe nhóm Countryballs có th? ch?i ???c.
 • H?n 90 ??n v? ??c ?áo ?? b?n ch? huy.
 • Hàng ch?c s?c m?nh ma thu?t ?? khám phá.
 • Tìm ki?m hàng tr?m hi?n v?t ??c ?áo.
 • ??i m?t v?i m?t s? nhan v?t ph?n di?n mang tính bi?u t??ng.
 • H?n 12 anh hùng có th? ch?i.
 • H? th?ng chi?n ??u theo l??t sau s?c, mang ??n nh?ng tr?n chi?n ??y th? thách.
Country Balls Heroes có h?n 90 ??n v? ??c ?áo ?? b?n ch? huy
Country Balls Heroes có h?n 90 ??n v? ??c ?áo ?? b?n ch? huy

H?y t?i CountryBalls Heroes v? máy và lao vào nh?ng tr?n chi?n vui nh?n nh?ng kh?ng kém ph?n k?ch tính!

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: CountryBalls Heroes

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo