Crayola Art Studio 3.0.2.0 Ph?n m?m v? tranh, t? màu cho bé

 • ?ánh giá:
  4,4 ★ 216 ??
 • Phát hành:
 • Version: 3.0.2.0
 • S? d?ng: Dùng th?
 • Dung l??ng: 24,3 MB
 • L??t xem: 46.685
 • L??t t?i: 34.151
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows XP/Vista/7/8/10
Gi?i thi?u

Crayola Art Studio là ph?n m?m v? tranh tuy?t v?i trên máy tính, dành cho các b?n nh? t? m?u giáo ??n ti?u h?c v?i giao di?n than thi?n và c?ng c? tuy?t v?i.

Giao di?n ph?n m?m Crayola Art Studio cho máy tính
Giao di?n ph?n m?m Crayola Art Studio cho máy tính

H?ng ph?n m?m Core Learning b?t tay cùng Crayola - th??ng hi?u chuyên cung c?p bút chì màu, màu v?… ?? t?o ra ph?n m?m h?i h?a tuy?t v?i dành cho tr? em, ?ó là Crayola Art Studio. H?u ích cho tr? m?u giáo và h?c sinh ti?u h?c, Crayola Art Studio cung c?p cho bé lo?t c?ng c? v? tranh và t? màu ??n gi?n, d? s? d?ng nh?ng v? cùng m?nh m?. N?u bé nhà b?n th??ng xuyên s? d?ng Paint 3DXổ số nam ?? v? tranh trên máy tính thì h?y th? chuy?n sang Crayola Art Studio, ch?c ch?n các b?n nh? c?ng s? thích mê ch??ng trình v? tranh chuyên nghi?p này!

Ch?n t? 12 bút v? chan th?c bao g?m Crayola Pencils, Paints, Markers, Crayons… và nhi?u h?n th?. H?c cách ch?nh s?a và chuy?n ??i ?nh k? thu?t s? v?i hàng tr?m h?a s? sáng t?o c?a Crayola. V?i Crayola Art Studio, bé có th? h?c làm thi?p m?i, ?? trang trí, thi?p chúc m?ng… Ch??ng trình này phù h?p v?i m?i ng??i dùng cho dù b?n có tài n?ng h?i h?a hay ki?n th?c máy tính hay kh?ng.

Crayola Art Studio cung c?p nhi?u c?ng c? v? tranh, t? màu m?nh m?
Crayola Art Studio cung c?p nhi?u c?ng c? v? tranh, t? màu m?nh m?

L?i ích t? Crayola Art Studio

 • Vui nh?n và d? s? d?ng, các c?ng c? v? tranh giúp kh?i d?y tài n?ng h?i h?a bên trong m?i con ng??i. B?n th?a s?c sáng t?o v?i bút v? và màu s?c sinh ??ng trên canvas tr?ng.
 • Là ch??ng trình v? tranh và t? màu dành cho tr? em v?i m?c giá h?p ly. T?i b?n Crayola Art Studio Demo tr??c khi quy?t ??nh nang c?p lên phiên b?n Full.
 • H? tr? hàng tr?m hình ?nh và tranh v? t? Crayola.
 • Tr? có th? h?c v? tranh và rèn luy?n các k? n?ng máy tính cùng lúc.
 • Phù h?p cho m?i thành viên trong gia ?ình.

B?ng màu phong phú ?? bé th?a s?c sáng t?o
B?ng màu phong phú ?? bé th?a s?c sáng t?o

Tính n?ng c?a ph?n m?m Crayola Art Studio

 • Cung c?p 12 c?ng c? v? tranh chan th?c bao g?m s?n màu, s?n acrylic, màu n??c, ph?n, bút màu, ph?n màu, bút chì màu, bút ?ánh d?u…
 • Ch?n t? hàng tr?m màu t?o s?n ho?c màu ph?i ??c ?áo trong b?ng màu.
 • C?ng c? v? tranh hoàn ch?nh, d? s? d?ng.
 • H? tr? tính n?ng Undo và Redo ?? s?a sai m?i lúc m?i n?i.
 • Có s?n hàng tr?m ?nh ngh? thu?t có th? ch?nh s?a ?? tr? s? d?ng và h?c các k? n?ng s?a ?nh c? b?n.
 • Tùy bi?n giao di?n v?i hình n?n, kích th??c icon và thi?t l?p c?ng c?.
 • B?t ??u t? c?p ?? Begin và ti?n ?? Level, giúp ng??i h?c làm quen v?i k? n?ng v? trên máy tính.
 • H? tr? ?? nh?y áp l?c khi dùng v?i bút tr? chuyên d?ng.

Yêu c?u h? th?ng:

 • H? ?i?u hành: Windows XP, Vista, 7, 8.
 • RAM: 256MB.
 • ? c?ng tr?ng t?i thi?u 125MB ?? cài và s? d?ng Crayola Art Studio.

Loc Nguyen

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Crayola Art Studio

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo