Diorama Builder Game d?ng m? hình s?ng ??ng

 • ?ánh giá:
  5 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • S? d?ng: Tính phí
 • L??t xem: 28
 • L??t t?i: 04
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows 7
Gi?i thi?u

Diorama Builder là m?t trò ch?i m? ph?ng xay d?ngXổ số nam l?i cu?n, giúp b?n t?o ra các m? hình Diorama xinh x?n và s?ng ??ng.

Xay d?ng các m? hình Diorama thu nh? v?i nhi?u ch? ?? ?a d?ng
Xay d?ng các m? hình Diorama thu nh? v?i nhi?u ch? ?? ?a d?ng

N?u yêu thích l?p ráp m? hình nh?ng l?i kh?ng có ?i?u ki?n ?? s? h?u chúng, b?n có th? tr?i nghi?m c?m giác s?u t?m và th?a m?n s? thích này th?ng qua game Diorama Builder! V?i các màn ch?i có th? ch?n ng?u nhiên và kh?ng b? khóa, b?n có th? ch?n các m? hình Diorama mình thích nh?t ?? b?t ??u t? do sáng t?o. V?i c? ch? l?p ráp ??n gi?n và t?ng m?nh ghép ???c thi?t k? sinh ??ng, b?n s? c?m th?y thích thú khi ng?m nhìn nh?ng khung c?nh ??p ?? d?n hình thành tr??c m?t mình.

C? ch? l?p ráp ??n gi?n, các m?nh ghép ???c thi?t k? sinh ??ng
C? ch? l?p ráp ??n gi?n, các m?nh ghép ???c thi?t k? sinh ??ng

Tính n?ng chính c?a game Diorama Builder

 • Xay d?ng các m? hình Diorama thu nh? v?i nhi?u ch? ?? ?a d?ng.
 • T? do l?a ch?n trong s? các Diorama có s?n ?? b?t ??u. B?n th?m chí có th? d?ng l?p ghép gi?a ch?ng và chuy?n sang m?t m? hình m?i.
 • ??m mình vào t?ng b?i c?nh s?ng ??ng th?ng qua các bài hát ???c sáng tác riêng cho t?ng Diorama.
 • Sau khi ?? l?p ráp xong m? hình, b?n có th? t??ng tác v?i nó nh?: ?óng m? c?a ra vào và c?a s?, b?t và t?t ?èn,…
B?n có th? d?ng l?p ghép gi?a ch?ng và chuy?n sang m?t m? hình m?i
B?n có th? d?ng l?p ghép gi?a ch?ng và chuy?n sang m?t m? hình m?i

N?u yêu thích th? lo?i game xay d?ng, b?n có th? tham kh?o các trò ch?i ??c s?c nh?: Build, Sizeable, Merge Dragons, Paradise City Island Sim,…

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Diorama Builder

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo