Discord cho Mac 0.0.256 ?ng d?ng chat cho game th?

 • ?ánh giá:
  4 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • Version: 0.0.256
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 64,6 MB
 • L??t xem: 1.620
 • L??t t?i: 718
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Mac OS X 10.8 tr? lên
Gi?i thi?u

Thay vì s? d?ng Skype hay TeamSpeak v?i 1 s? h?n ch?, b?n có th? cài ??t Discord mi?n phí trên máy Mac ?? g?i tin nh?n, chat v?n b?n hay chat voice v?i game th?. ?ay là d?ch v? chat dành riêng cho game th? v?i các ?u ?i?m nh? mi?n phí 100%, b?o m?t và h? tr? ?a n?n t?ng.

?u ?i?m c?a Discord

 • ?ng d?ng chat mi?n phí 100% cho game th?.
 • B?o m?t IP và DDoS.
 • H? tr? ?a n?n t?ng: trên máy tính, di ??ng…
 • Tích h?p danh sách b?n bè.
 • Hi?n th? c?a s? chat trên màn hình game.
 • H? tr? codec.
 • ?? tr? th?p.
 • Kh?ng chi?m nhi?u CPU.
 • S? d?ng phím t?t ?? thao tác nhanh h?n.
 • Tích h?p th?ng báo ??y th?ng minh.
 • H? tr? phan quy?n.
 • H? tr? ?a kênh.
 • Ti?n ích chat hi?n ??i.
 • ?i?u ch?nh am l??ng riêng.
 • G?i tin nh?n tr?c ti?p.
 • T? ??ng chuy?n sang server d? phòng.

Discord cho Windows

Tính n?ng chính c?a Discord for Mac

Chat, chat voice mi?n phí

?ay là d?ch v? liên l?c mi?n phí cho game th?. B?n có th? t?o s? l??ng server kh?ng gi?i h?n. Các tính n?ng chat, chat voice… ??u mi?n phí. ? các b?n c?p nh?t sau, DiscordXổ số nam s? b? sung thêm 1 s? tính n?ng m?t phí nh? mua theme, gói sticker, gói am thanh…

Ch?i game online tho?i mái

Xổ số namMáy ch? m? hóa c?a Discord ??m b?o liên l?c c?a b?n an toàn b?ng cách ?n ??a ch? IP, ?i?u mà Skype ch?a làm ???c. Erlang d? phòng ch?y trên n?n t?ng ?ám may ???c tích h?p s?n c?ng ngh? b?o m?t DDoS giúp b?n chuy?n server t? ??ng khi x?y ra l?i.

Giao di?n Discord cho Mac

K?t n?i v?i b?n bè 24/7

Xổ số nam??ng nh?p Discord trên nhi?u thi?t b? ?? kh?ng b? l? b?t c? tin nh?n nào. Discord h? tr? th?ng báo ??y và tính n?ng @mention ?? b?n nhanh chóng nh?n tin r?i tr? l?i.

Ph?n m?m chat hi?n ??i

D? dàng chia s? ?nh, tin nh?n, link… cho game th? khác. L?u y ?nh GIF ch? phát khi b?n di chuy?n lên trên ?nh.

Tính n?ng voice chat kh?ng ?nh h??ng ??n t?c ?? game

Xổ số namLà d?ch v? chat dành cho game th?, Discord kh?ng tác ??ng gì nhi?u ??n CPU c?a b?n. Hi?u n?ng game g?n nh? kh?ng ??i.

Cài ??t Discord d? dàng

Xổ số namCh? m?t 10 giay và kh?ng c?n driver hay thi?t l?p ph?c t?p nào, b?n ?? cài ??t Discord thành c?ng trên máy tính.

Qu?n ly server d? dàng

T?ng c??ng phan quy?n và qu?n ly ?a kênh trên giao di?n tr?c quan c?a Discord. Discord thích h?p cho nhóm ch?i game nh? ho?c c? 1 c?ng ??ng l?n.

Ch?t l??ng am thanh tuy?t v?i

Discord s? d?ng c?ng ngh? m?i nh?t ?? x? ly am thanh, giúp gi?m ?n, kh? nhi?u, kh? vang…

T?ng c??ng b?o m?t

Discord cho phép b?n thêm b?n bè và tin nh?n riêng t? bên ngoài server ?? t?o. S? d?ng tính n?ng Block ?? ch?n tin rác.

Loc Nguyen

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Tìm thêm: Discord

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo