Xổ số namPh?n m?m D? li?u - File là các?ti?n ích h? tr? vi?c t?o và qu?n ly file nh? sao l?u, ph?c h?i, m? hóa, ??t m?t kh?u... ngoài ra, còn bao g?m các ph?n m?m nén, gi?i nén file, h? tr? sao chép và xóa hoàn toàn d? li?u trên máy tính.

Top ?ng d?ng D? li?u - File t?i nhi?u nh?t

??? WinRAR (64-bit) 5.91 Nén và gi?i nén file RAR, ZIP... hi?u qu?

 • Phát hành: RARLAB
 • ?WinRAR là ph?n m?m nén d? li?u và gi?i nén d? li?u hàng ??u trên máy tính, cho phép sao l?u d? li?u và gi?m kích c? file ?ính kèm Email, gi?i nén RAR, ZIP và nhi?u file ???c t?i v? t? m?ng Internet.
 • windows Version: 5.91
 • ?ánh giá: 175
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 1.076.635

??? WinRAR 5.91 Ph?n m?m nén, gi?i nén file RAR, ZIP... hi?u qu?

 • Phát hành: RARLAB
 • WinRAR là ph?n m?m h? tr? nén và gi?i nén file hi?u qu? v?i nhi?u tính n?ng nén cao c?p. WinRAR 5.91 h? tr? các ??nh d?ng nén ph? bi?n: RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, TAR, GZip, UUE, ISO, BZIP2, Z, 7-Zip...
 • windows Version: 5.91
 • ?ánh giá: 4.512
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 11.940.023

??? Total Commander 9.51 Trình qu?n ly t?p tin m?nh m?, nhi?u tính n?ng

 • Phát hành: Christian Ghisler
 • Total Commander là m?t trình qu?n ly t?p tin h?u hi?u dành cho ng??i dùng Windows, nó còn ho?t ??ng t??ng t? nh? Windows Explorer, giúp b?n sao chép, di chuy?n ho?c xóa file nhanh chóng.
 • windows Version: 9.51
 • ?ánh giá: 20
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 130.108

??? Seavus Project Viewer 16 Ph?n m?m ??c file mpp trên máy tính

 • Phát hành: Seavus
 • Seavus Project Viewer là ph?n m?m ??c file mpp ti?n l?i cho máy tính. ?ay là ph?n m?m ??u tiên h? tr? Microsoft Project 2016, t?i ?u hóa cho Windows 10 và Windows Server 2016.
 • windows Version: 16
 • ?ánh giá: 8
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 23.938

??? SD Card Recovery Kh?i ph?c d? li?u trên th? nh?

 • Phát hành: AppleXsoft
 • SD Card Recovery là ph?n m?m ph? bi?n dùng ?? kh?i ph?c file, hình ?nh, video, am nh?c b? xóa, l?i ho?c m?t t? các lo?i Secure Digital Card.
 • windows
 • ?ánh giá: 56
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 81.939

??? Easy Photo Recovery 6.5 Kh?i ph?c hình ?nh và video

 • Phát hành: Regall LLC
 • Easy Photo Recovery là ph?n m?m giúp b?n kh?i ph?c hình ?nh, v?n b?n, video b? xóa t? ? c?ng và các thi?t b? ?a ph??ng ti?n khác.
 • windows Version: 6.5
 • ?ánh giá: 10
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 6.435

??? PC Tools File Recovery 7.5 Ti?n ích kh?i ph?c d? li?u

 • Phát hành: PC Tools
 • PC Tools File Recovery là ph?n m?m cho phép b?n ph?c h?i l?i các tài li?u quan tr?ng c?ng nh? các t?p tin khác do b?n v? tình xóa m?t.
 • windows Version: 7.5.0.15
 • ?ánh giá: 16
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 24.948

??? Yandex.Disk D?ch v? l?u tr? ?ám may c?a Yandex

 • Phát hành: Yandex
 • Yandex.Disk là d?ch v? ?ám may mi?n phí do Yandex t?o ra, cho phép ng??i dùng l?u tr? t?p trên máy ch? ?ám may và chia s? chúng tr?c tuy?n v?i nhi?u ng??i khác.
 • windows

??? Universal Viewer 6.7 C?ng c? ??c m?i lo?i file trên máy tính

 • Phát hành: Alexey Torgashin
 • ?úng nh? tên g?i, Universal Viewer là trình xem file c?i ti?n và mi?n phí, h? tr? r?t nhi?u ??nh d?ng file ?nh, video, v?n b?n, PDF… và m?i lo?i file trên PC.
 • windows Version: 6.7.7
 • ?ánh giá: 11
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 29.799

??? PeaZip 7.5 Tiê?n i?ch ne?n va? gi?i nén file ?a ch?c n?ng

 • Phát hành: Giorgio Tani
 • PeaZip 7.5.0 là m?t trong n?m c?ng c? nén file m?nh nh?t hi?n nay trên th? gi?i. PeaZip mang t?i giao di?n than thi?n ng??i dùng, các c?ng c? d? s? d?ng và c?c h?u ích.
 • windows Version: 7.5.0
 • ?ánh giá: 35
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 26.494