WinRAR 5.91

Link Download WinRAR chính:

B?n có th? t?i các phiên b?n thích h?p khác d??i ?ay.

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

??? Hidden File Scanner 1.0.0.18

 • Phát hành: Softtouch Software Design
 • M?t s? lo?i Virus khi gay h? h?ng cho h? th?ng thì chúng có th? s? gán thu?c tính ?n cho các t?p tin hay th? m?c trên nhi?u phan vùng ? c?ng khác nhau. ?i?u này làm b?n m?t khá nhi?u th?i gian ?? tìm ki?m l?i các th? m?c ho?c t?p tin nguy h?i ?ó.
 • windows
 • ?ánh giá: 2
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 4.235

??? Rename Multiple Folders At Once Software ??i tên nhi?u Folder cùng m?t lúc

 • Phát hành: Sobolsoft
 • Rename Multiple Folders At Once Software là ph?n m?m h?u hi?u ?? ??i tên các folder và folder ph? cùng lúc.
 • windows
 • ?ánh giá: 3
 • S? d?ng: Dùng th?
 • T?i v?
 • L??t t?i: 346

??? FreeDiff

 • Phát hành: Salty Brine
 • FreeDiff ???c s? d?ng ?? xác ??nh v? trí khác bi?t trong file ch??ng trình m? ngu?n, tài li?u HTML, và b?t k? t?p tin v?n b?n ASCII nào. M?t m? màu side-by-side hi?n th? các k?t qu? so sánh làm hi?n th? ???c s? khác bi?t gi?a hai t?p tin ch? trong nháy m?
 • windows
 • ?ánh giá: 1
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 288

??? NoteClip 2.70 ?ng d?ng t?o các ghi chú

 • Phát hành: Maymeal
 • NoteClip cung c?p m?t s? ?ng d?ng thú v? trong vi?c t?o các ghi chú. Trong khi các ?ng d?ng ?ang ch?y, b?n có th? t?o ghi chú b?ng cách sao chép v?n b?n vào clipboard ho?c s? d?ng phím nóng.
 • windows Version: 2.70
 • ?ánh giá: 1
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 61

??? Read Assistant 3.0 Ph?n m?m ??c các t?p v?n b?n l?n

 • Phát hành: Vladislav Chursin
 • ?ay là ch??ng trình ph?n m?m mi?n phí ???c thi?t k? ??c bi?t ?? ??c các t?p v?n b?n l?n (sách ?i?n t?), thu?n ti?n và hi?u qu? nh?t.
 • windows Version: 3.0
 • ?ánh giá: 1
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 475
Xem thêm Nén - Gi?i nén