Drawn to Life: Two Realms Game phiêu l?u t? t?o anh hùng c?c hay

  • ?ánh giá:
    3 ★ 1 ??
  • Phát hành:
  • S? d?ng: Mi?n phí
  • L??t xem: 106
  • L??t t?i: 10
  • Ngày:
  • Yêu c?u: Windows 10
Gi?i thi?u

Ng??i hùng do b?n v? ra ?? tr? l?i trong Drawn to Life: Two Realms, ph?n ti?p theo trong series phiêu l?u gi?i ?? Drawn to Life r?t ???c yêu thích! H?y khám phá bí ?n c?a Bóng t?i, gi?i c?u Mike và b?n bè c?a anh ?y nhé!

Tùy ch?nh nhan v?t anh hùng c?a b?n v?i nhi?u chi ti?t ??c ?áo
Tùy ch?nh nhan v?t anh hùng c?a b?n v?i nhi?u chi ti?t ??c ?áo

Tính n?ng chính c?a Drawn to Life: Two Realms

C?ng c? sáng t?o hoàn toàn m?i

Xổ số namM? r?ng kh? n?ng sáng t?o v?i hàng tri?u màu, nh?n dán ??c ?áo và ho?t ?nh anh hùng m?i. M? khóa Hình dán b? sung ?? tùy ch?nh thêm. ??ng quên t?o ra v? ngoài ??c ?áo cho anh hùng c?a b?n th?ng qua H? th?ng trang ph?c m?i nhé!

B??c vào nh?ng màn ch?i vui nh?n và ??y màu s?c
B??c vào nh?ng màn ch?i vui nh?n và ??y màu s?c

Cau chuy?n ti?p t?c

Khi Mike t?nh gi?c là lúc m?t th? gi?i m?i s? ???c hình thành. H?y du hành gi?a hai th? tr?n Raposa và Human ?? khám phá bí ?n v? bóng t?i, gi?i c?u Mike và b?n bè c?a anh ?y. Dàn di?n viên ??y ?? c?a Raposa s? tr? l?i trong Drawn to Life: Two Realms, cùng v?i ?ó là các nhan v?t m?i toanh ?? giao l?u!

R?t nhi?u th? thách ?ang ch? b?n v??t qua
R?t nhi?u th? thách ?ang ch? b?n v??t qua

Ki?m soát anh hùng theo cách c?a b?n

S? d?ng Cu?n sách T??ng t??ng ?? tham nh?p vào tam trí, thách th?c k? thù nh?m gi?i quy?t xung ??t và ?ánh b?i bóng t?i. S? d?ng hàng ch?c món ?? ??c ?áo ?? v??t qua h?n 100 th? thách vui nh?n!

Khám phá th? tr?n Raposa xinh ??p v?i anh hùng c?a b?n
Khám phá th? tr?n Raposa xinh ??p v?i anh hùng c?a b?n

T? nhà phát hành c?a Ghostrunner, ch?c ch?n Drawn to Life: Two Realms s? mang ??n cho b?n nh?ng cu?c phiêu l?u tuy?t v?i!

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo