Facebook cho Android 268.1.0.54.121 Truy c?p Facebook t? Android

 • ?ánh giá:
  3,4 ★ 5.251 ??
 • Phát hành:
 • Version: 268.1.0.54.121
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • L??t xem: 2.567.498
 • L??t t?i: 1.525.982
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Android
Gi?i thi?u

Sau bao ngày ch? ??i, cu?i cùng thì Facebook for Android ?? h? tr? tính n?ng h?n hò. Ngoài ra, b?n c?p nh?t Facebook m?i c?ng b? sung nhi?u tính n?ng h?p d?n ?? tr?i nghi?m chia s? trên m?ng x? h?i l?n nh?t hành tinh này ngày càng t?i ?u h?n.

Chia s? m?i c?m xúc v?i Facebook for AndroidChia s? hình ?nh tr?c ti?p v?i b?n bè v?i Facebook cho Android
T?i Facebook cho Android ?? lu?n c?p nh?t k?p th?i m?i th?ng tin t? Facebook

C?p nh?t th?ng tin b?n bè nhanh nh?t v?i Facebook for Android

 • V?i Facebook, b?n lu?n có th? theo d?i b?n bè c?a mình xem h? ?ang làm gì.
 • Chia s? hình ?nh và video t?i b?n bè và ng??i than m?t cách nhanh chóng.
 • Chia s? tr?c ti?p hình ?nh c?a mình t?i m?i b?n bè.
 • Nh?n th?ng báo khi b?n bè c?a b?n bình lu?n hay thích bài vi?t.
 • K?t b?n, giao l?u, tìm ki?m b?n bè ?? th?t l?c th?ng qua Facebook - m?ng x? h?i l?n nh?t th? gi?i.

V?i m?t l??ng ng??i dùng ??t vào hàng kh?ng, vi?c Facebook th??ng xuyên c?p nh?t các tính n?ng m?i ?? t?i ?u hóa là chuy?n h?t s?c bình th??ng, tuy nhiên c?ng chính vì v?y mà Facebook tr? thành ?ng d?ng tiêu t?n tài nguyên b?c nh?t trong các ?ng d?ng trên thi?t b? c?a b?n. Kèm theo nh?ng tính n?ng m?i nh? cho phép ng??i dùng ??ng t?i ?nh ch?t l??ng cao, d?n ??n t?c ?? s? d?ng thi?t b? ch?m h?n bao gi? h?t. V?y ph?i làm sao ?? x? ly khó kh?n này?

?ó c?ng là ?i?u mà Facebook tr?n tr?. Kh?ng ?? ng??i dùng ph?i ch? ??i lau, Facebook ngay l?p t?c cho ra m?t tính n?ng m?i mang tên Use Less Data. ?? s? d?ng tính n?ng m?i này, b?n ch? c?n vào ph?n Menu trên ?ng d?ng Facebook, click vào bi?u t??ng Use Less Data ?? kích ho?t ngay tính n?ng nay. Ngay khi kích ho?t tính n?ng ti?t ki?m b?ng th?ng Use Less Data, b?n s? nh?n th?y nh?ng hình ?nh xu?t hi?n trên New Feed ?? có kích th??c nh? h?n so v?i th?ng th??ng. ?i?u này có ngh?a là t?c ?? s? d?ng c?a thi?t b? s? nhanh h?n tr??c, giúp tránh tình tr?ng ??y b? nh? do tiêu t?n quá nhi?u b?ng th?ng.

?nh ??i di?n chuy?n ra gi?aM? t? v? b?n thanThêm 5 ?nh n?i b?t
Avatar Facebook m?i nh?t ???c chuy?n vào gi?a.

Cách b? trí các tùy ch?n, tích h?p Instagram, th? vi?n ?nh có ph?n khoa h?c h?n r?t nhi?u so v?i phiên b?n tr??c. Ng??i dùng có th? xem bình lu?n và ph?n h?i d? dàng cùng m?t lo?t các thay ??i r?t n?i b?t khác. Trong l?n c?p nh?t tr??c, phiên b?n Facebook cho Android c?ng ?? h? tr? tính n?ng t?i ?nh ch?t l??ng cao. ?? kích ho?t b?n ch? c?n vào App Settings (Cài ??t ?ng d?ng), m? m?c Upload HD Photos (T?i ?nh HD lên). Sau ?ó, b?n có th? ??ng ?nh t? b?t k? ph??ng th?c nào.

Nh?ng tính n?ng m?i trên Facebook cho Android

 • Thích bài vi?t, ?nh và trang khi ng??i dùng ?ang ? ch? ?? ngo?i tuy?n
 • Xóa th? mà b?n ?? t?o
 • Xóa th? c?a b?n mà b?n bè b?n ?? t?o
 • B?t/ t?t th?ng báo bài vi?t
 • B? sung tính n?ng ti?t ki?m b?ng th?ng cho ?ng d?ng giúp c?i ti?n ?? tin c?y và t?c ?? s? d?ng ?ng d?ng c?a ng??i dùng
 • B? sung tính n?ng Story ?? chia s? kho?nh kh?c trong ngày.
 • Stream video tr?c ti?p trên Facebook, cho phép quay và chia s? video trong th?i gian th?c.

Bi?u t??ng stream video trên Facebook for AndroidQuay và chia s? video tr?c ti?p trên Facebook for Android
Download Facebook for Android ?? live stream tr?c ti?p video cho b?n bè

 • Bài vi?t có bi?u t??ng "tia ch?p" s? m? nhanh h?n và ch?t l??ng tuy?t v?i h?n.
 • Thêm các ch? ?? quan tam ? ph?n B?ng Tin ? cu?i màn hình.

Bi?u t??ng tia ch?p trên Facebook??c báo v?i ch?t l??ng t?t h?n trên Facebook
Theo d?i m?i th?ng tin trên Facebook m?t cách nhanh chóng

Trong quá trình t?i Facebook, truy c?p Facebook trên di ??ng, Facebook Login ch?c h?n có ??i l?n b?n g?p ph?i r?c r?i mà kh?ng bi?t h?i ai nh?: cách thay ??i m?t kh?u Facebook, cách t?o nhóm trên Facebook, cách thay ??i tên hi?n th? hay làm sao ?? t?i video trên Facebook nhanh nh?t... V?y m?t s? th? thu?t d??i ?ay có th? giúp ích cho b?n khi s? d?ng Facebook trên Android và các n?n t?ng khác n?a:

Tính n?ng chính c?a Facebook for Android

 • C?p nh?t tr?ng thái c?a b?n bè 24/24 t? thi?t b? Android.
 • D? dàng chia s? ngay l?p t?c các th?ng tin, hình ?nh và video v?i b?n bè t? thi?t b? di ??ng c?a mình.
 • Trao ??i, chat, chat nhóm v?i b?n bè trên Facebook.
 • Ch?i game và s? d?ng các ?ng d?ng yêu thích.
 • Xem ?nh, bình lu?n và tr? l?i bình lu?n d? dàng v?i giao di?n n?i trên ?nh; ?ánh d?u kh?ng thích ?nh này (I don't like this photo) và chia s?.
 • Các tùy ch?n ??ng b? ?nh v?i ?i?n tho?i: ??ng b? qua WiFi và m?ng 3G/4G, ??ng b? ch? qua m?ng WiFi và t?t tính n?ng ??ng b?.
 • S? d?ng video ng?n ?? làm ?nh ??i di?n.

Trang cá nhan trên Facebook??ng tr?ng thái trên Facebook
Chia s? m?i kho?nh kh?c v?i b?n bè Facebook c?c nhanh

Các tính n?ng khác c?a Facebook cho Android

 • Nh?n th?ng báo khi b?n bè ch?n Like và bình lu?n n?i dung Facebook.
 • G?i các hình dán sticker ?? tin nh?n cá nhan tr? nên vui nh?n h?n.
 • Xóa nh?ng bình lu?n kh?ng mong mu?n trên n?i dung ??ng t?i c?a b?n.
 • ?n bài và report spam trong ph?n News Feed.
 • ít thao tác h?n ?? t?o Group Message.
 • ???ng d?n chia s? m?i cho phép chia s? l?i nh?ng cau chuy?n t? feed tin t?c.
 • G?n th? b?n bè trên b?t k? post, bình lu?n ho?c ?nh nào.
 • H? tr? m?t c??i, trái tim và các bi?u t??ng emoji khác trong tin nh?n.
 • Thay ??i ?nh ??i di?n c?a ng??i dùng.
 • Tr??t tay trên màn hình ?? di chuy?n t? màn hình này sang màn hình khác trên Facebook m?t cách nhanh chóng.
 • Tìm ki?m b?t c? khi nào th?ng qua m?t nút tìm ki?m tích h?p ngay trên màn hình.
 • ?i ??n nh?ng trang hay truy c?p g?n ?ay nh?t (Most Recent) và các feed khác th?ng qua nút b?m More phía bên ph?i màn hình.
 • Thích bài vi?t, ?nh và trang ngay c? khi ? ch? ?? ngo?i tuy?n.
 • Xóa các th? mà b?n ?? t?o t? tr??c ?ó.
 • Xóa th? mà b?n và b?n bè ?? t?o.
 • Tính n?ng b?t và t?t th?ng báo bài vi?t.
 • H? tr? t?i ?nh ch?t l??ng cao v?i ?? phan gi?i t?i ?a là 2.048 pixel.
 • C?i thi?n giao di?n trang cá nhan, avatar ???c chuy?n vào gi?a.
 • Cho phép ng??i dùng ghi m?t ?o?n gi?i thi?u v? b?n than kho?ng 101 ky t?, xu?t hi?n ngay bên d??i ?nh cùng th?ng tin ti?u s?, giúp ng??i dùng ghi l?i nh?ng quan ?i?m, phát ng?n riêng c?a mình.
 • Ch?n 5 ?nh feature cho trang cá nhan c?a mình. Nh? ?ó, ng??i dùng có th? ??ng nh?ng b?c ?nh ??p nh?t c?a mình lên, ho?c sáng t?o thành nh?ng b?c hình ghép ?? trang trí cho giao di?n m?i.

Menu ?ng d?ng FacebookGiao di?n Facebook
D? dàng giao l?u, tìm ki?m b?n bè v?i Facebook for Android

 • Giao di?n hoàn toàn m?i mang t?i các tr?i nghi?m m??t mà và ho?t ??ng nhanh h?n tr??c.
 • Thêm hình ?nh vào các bài ??ng c? (kh?ng gi?i h?n s? l??ng) ho?c xóa ?nh c? d? dàng mà kh?ng c?n ??ng bài m?i.
 • T? ??ng t?i lên các liên l?c m?i ???c ch?nh s?a ho?c thêm m?i trên ?i?n tho?i.
 • Tích h?p Instagram, cho phép chia s? ?nh d? dàng.
 • Like bài ??ng (Post), ?nh và trang (Page) ngay c? khi ngo?i tuy?n.
 • B? tag các bài ??ng mà b?n ?? ???c tag b?i ng??i khác ho?c do chính b?n t?o.
 • B?t và t?t các th?ng báo.
 • M?t lo?t các tính n?ng khác ???c c?i ti?n m?nh m?.
 • Ng??i dùng Facebook trên Android ?? có th? chia s? video HD. Tính n?ng này n?m trong m?c Settings, bên c?nh tùy ch?n ??ng ?nh HD.
 • Facebook c?ng th? nghi?m lo?t tính n?ng m?i liên quan ??n tr?i nghi?m video nh?m c?nh tranh v?i các ??i th? m?nh nh? YouTube hay Twitch. Facebook m?i cho phép t?i video ?? xem offline, ch?n ch?t l??ng xem video.
 • Facebook m?i b? sung thêm tính n?ng Community Help giúp b?n tìm ki?m n?i trú ?n, th?c ph?m, nhu y?u ph?m khi g?p th?m h?a thiên nhiên ho?c nh?ng th?m h?a ki?u nh? xác s?ng. Nh? v?y là m?ng x? h?i Facebook ?ang ngày càng quan tam ??n v?n ?? x? h?i và c?ng ??ng. Còn nh? n?m ngoái h? ?? tung ra tính n?ng Safety Check ?? ng??i dùng ?ánh d?u an toàn khi h? ?ang ? trong hay g?n nh?ng vùng có kh?ng b?, thiên tai... ?i?u này giúp ng??i than c?a b?n yên tam h?n khi có b?t c? bi?n c? nào x?y ra trên toàn th? gi?i.

Tr?i nghi?m m?ng x? h?i cho doanh nghi?p Facebook at Work m?i ra m?t t?i link d??i:

Tính n?ng m?i c?a Facebook 2020

Chính sách Date Delayed m?i

 • C?a s? nh?n tin tiêu chu?n s?a ??i gi?i h?n trong vòng 24 gi?.
 • Nh?n tag tin nh?n.
 • Ra m?t API m?i cho các th?ng báo m?t l?n.

C?ng c? l?ch s? qu?n ly trang m?i có s?n

Xổ số namMatt Navarra g?n ?ay ?? cho ra m?t m?t tính n?ng hoàn toàn m?i cho các trang Facebook g?i là Page Management History (L?ch s? qu?n ly trang). C?ng c? này ??c bi?t h?u ích cho các Trang ???c qu?n ly b?i nhi?u cá nhan, b?i nó s? hi?n th? m?i hành ??ng ???c th?c hi?n trên và b?i Trang c?a b?n.

Facebook hi?n v?a cho ra m?t tính n?ng hoàn toàn m?i g?i là Page Management History
Facebook hi?n v?a cho ra m?t tính n?ng hoàn toàn m?i g?i là Page Management History

C?p nh?t Chính sách Qu?ng cáo Chính tr?

M?t m?i khi th?y quá nhi?u n?i dung th?o lu?n v? chính tr? ho?c các v?n ?? x? h?i trên Facebook và Instagram? Facebook hi?n ?ang cung c?p m?t bi?n pháp ki?m soát cho phép ng??i dùng gi?m s? l??ng qu?ng cáo chính tr? và x? h?i. Ch? c?n truy c?p vào Ad Preferences và ch?n ?? xem ít qu?ng cáo h?n v? các ch? ?? này.

C?ng c? truy c?p Livestream m?i

Xổ số namCho ??n nay, Facebook ch? có các tùy ch?n phát tr?c ti?p video, trong ?ó n?i dung video ???c quay và phát trong th?i gian th?c. M?c dù h?u h?t ng??i dùng ??u yêu thích , nh?ng n?i dung này l?i kh?ng thích h?p v?i nh?ng ng??i khó nghe ho?c nh?ng ng??i ph? thu?c vào trình ??c màn hình.

Xổ số namGi? ?ay, Facebook ?? th?ng báo r?ng h? s? phát hành ch? ?? Livestream ch? có am thanh, ?i kèm v?i tùy ch?n ph? ?? t? ??ng. C?ng ty này c?ng ?? chia s? r?ng h? s? cung c?p nh?ng cách m?i ?? truy c?p các video streaming tr?c ti?p t? bên ngoài Facebook.

Ra m?t ch? ?? yên t?nh m?i

G?n ?ay, Facebook ?? b?t ??u tung ra Ch? ?? Im l?ng (Quiet Mode), cho phép ng??i dùng t?t t?t c? các th?ng báo. Y t??ng này nh?m m?c ?ích khuy?n khích ng??i dùng kh?ng dán m?t vào màn hình di ??ng quá lau.

C?p nh?t C?ng c? t?i xu?ng d? li?u

Trong tháng này, Facebook ?? làm vi?c ?? cung c?p s? minh b?ch h?n n?a cho ng??i dùng v? ly do t?i sao h? nhìn th?y qu?ng cáo hi?n th? trong ngu?n c?p d? li?u. Facebook ?? phát hành phiên b?n c?p nh?t c?a c?ng c? Data Download Tool hi?n t?i, cho phép ng??i dùng t?i xu?ng th?ng tin v? ho?t ??ng c?a chính mình.

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Facebook

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo