Facebook Messenger cho iOS 286.0 Chat Facebook mi?n phí trên iPhone/iPad

 • ?ánh giá:
  3,7 ★ 293 ??
 • Phát hành:
 • Version: 286.0
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 96,6 MB
 • L??t xem: 156.249
 • L??t t?i: 104.424
 • Ngày:
 • Yêu c?u: iOS 9.0 tr? lên
Gi?i thi?u

Facebook Messenger cho iOS là ?ng d?ng chat Facebook mi?n phí trên iPhone, iPad và iPod Touch. V?i vi?c t?i Messenger v? iPhone, b?n có th? nh?n tin, g?i video ch?t l??ng cao v?i b?n bè ? b?t k? ?au trên th? gi?i th?a thích, mà kh?ng c?n ph?i lo t?n chi phí!

Facebook Messenger ho?t ??ng ??c l?p nh? m?t ph?n m?m liên l?c mi?n phí ?a n?n t?ng tr? vi?c b?n ph?i ??ng nh?p b?ng tài kho?n Facebook. Sau nhi?u n?m phát tri?n và c?i ti?n, Facebook MessengerXổ số nam m?i h?i t? ??y ?? tính n?ng c?a m?t d?ch v? OTT cao c?p nh? g?i ?i?n nh?n tin mi?n phí, g?i video, g?i nhóm, chat nhóm, b?o m?t tin nh?n, chia s? file qua chat... giúp b?n gi? tr?ng thái k?t n?i cùng gia ?ình, b?n bè m?i lúc m?i n?i.

Facebook Messenger cho iOS là m?t ?ng d?ng giúp ng??i dùng có th? g?i tin nh?n r?t nhanh chóng ngay trên chi?c ?i?n tho?i di ??ng c?a mình mà kh?ng c?n t?i các nhà cung c?p m?ng di ??ng.T?i Facebook Messenger cho iPhone và iPad ?? nh?n tin v?i b?n bè hoàn toàn mi?n phí. Ng??i dùng iDevice có th? cài ??t ?ng d?ng này ?? k?t n?i t?c th?i v?i b?n bè trên smartphone, ?i?n tho?i ch?c n?ng ho?c máy tính ?? bàn.

Tính n?ng chính c?a Facebook Messenger cho iPhone/iPad

 • Ti?p c?n t?i b?t k? ai th?ng qua s? ?i?n tho?i ho?c tên mà b?n có.
 • S? d?ng ? b?t k? n?i ?au - Messenger có ?? phiên b?n cho m?i n?n t?ng khác nhau t? ?i?n tho?i di ??ng ??n máy tính. B?n có th? k?t n?i v?i m?i ng??i trên toàn Th? gi?i!
 • K?t n?i theo cách b?n mu?n - Facebook Messenger iOS h? tr? g?i tin nh?n v?n b?n, chia s? hình ?nh, trò chuy?n video, g?i file ?ính kèm, chia s? v? trí, k? ho?ch... - m?i th? mà b?n mu?n - theo cách c?a b?n.
 • Gi? k?t n?i t?t h?n v?i giao ti?p nhóm - V?i vi?c h? tr? video nhóm ch?t l??ng cao, tùy ch?nh tin nh?n b?ng màu s?c, bi?t hi?u riêng, Messenger s? cho b?n k?t n?i nhóm m?t cách tho?i mái nh?t.
 • G?i video cho b?n bè ho?c g?i nhóm, mi?n phí hoàn toàn qua k?t n?i m?ng WiFi ho?c k?t n?i m?ng 3G/4G tr?n gói. Gi? ?ay b?n có th? th?a thích liên h? v?i b?n bè ? kh?p m?i n?i trên th? gi?i.
 • Th? hi?n phong cách c?a b?n v?i các emojis, nh?n dán và ?nh GIF ???c h? tr? s?n trong ?ng d?ng. Th?m chí b?n có th? thêm c? hi?u ?ng vào các cu?c trò chuy?n video th?i gian th?c.
 • Ch?p ?nh và video ngh? thu?t vui nh?n, nhi?u hi?u ?ng ??p. ?nh có th? ???c l?u vào ?i?n tho?i, g?i cho b?n bè ho?c ??ng lên m?c Ngày c?a b?n - n?i mà b?n bè có th? theo d?i xem b?n ?ang làm gì.
 • Ch?i trò ch?i và tranh tài cùng b?n bè ngay trên Messenger iOS. B?n có th? so sánh ?i?m s?, xem b?ng x?p h?ng... so v?i nh?ng b?n bè khác.

C?p nh?t Facebook Messenger for iOS m?i nh?t

Facebook Messenger for iOS 286.0 và c? h?n:

 • Th??ng th?c video, phim, MV nh?c th?t vui cùng b?n bè th?ng qua tính n?ng Video chat m?i c?a Facebook Messenger. Cùng nhau chia s? nh?ng gi? phút gi?i trí vui v? và khó quên ngay c? khi b?n ?ang ? 1 mình.
 • Tính n?ng khóa ?ng d?ng là cách m?i ?? b?o m?t các cu?c trò chuy?n kh?i s? tò mò c?a nh?ng ng??i xung quanh. App cung c?p tùy ch?n ?? dùng FaceID ho?c van tay ?? m? khóa Messenger, vì v?y b?n là ng??i duy nh?t có th? xem các ?o?n chat trong app. N?u m? khóa b?ng khu?n m?t hay van tay th?t b?i, b?n có th? dùng ph??ng án thay th? là nh?p m?t kh?u khóa máy.
 • Messenger Rooms là cách m?i ?? t??ng tác v?i ng??i than, b?n bè trong cu?c g?i video. Ch? c?n t?o và chia s? ???ng d?n, b?t c? ai c?ng có th? tham gia phòng chat cùng b?n, ngay c? khi h? ch?a có tài kho?n Facebook. Hi?n t?i, Messenger Rooms ?? h? tr? t?i 50 ng??i cùng lúc và kh?ng gi?i h?n th?i gian.
 • Tính n?ng Poll ?? tr? l?i. Th?t d? dàng ?? ph?i h?p nhóm th?ng qua các cu?c th?m dò y ki?n tr?c quan.
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo