Mozilla Firefox 83.0 Trình duy?t web mi?n phí, b?o m?t và lu?n ??i m?i

 • ?ánh giá:
  4 ★ 3.142 ??
 • Phát hành:
 • Version: 83.0
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 54,4 KB
 • L??t xem: 7.161.628
 • L??t t?i: 6.948.666
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1/10
Gi?i thi?u

Mozilla Firefox 83.0?t?p trung vào nang c?p các tính n?ng hi?n có và s?a l?i ?? mang t?i tr?i nghi?m trình duy?t web hi?u qu? cho ng??i dùng.

Giao di?n Firefox Quantum m?i ???c ??n gi?n hóa, nút "t?t"Xổ số nam trên các th? ???c làm to h?n giúp t?t tab trên màn hình c?m ?ng nhanh h?n, font ch? ? thanh ??a ch? c?ng ???c t?ng kích c?. Có th? tích h?p vào ? tìm ki?m trên thanh taskbar c?a Windows 10 ?? cho phép b?n tìm n?i dung b?ng b? máy khác Bing nh? Google hay Yahoo ch?ng h?n.

Mozilla còn b? sung theme Firefox m?i dành cho Windows 10 r?t ??p m?t. ??ng th?i, cho phép duy?t web mà kh?ng b? theo d?i nh? trên trình duy?t Chrome, Safari hay Microsoft Edge.

Firefox bao g?m các tính n?ng nh? ch?n Pop-up, duy?t Tab, tích h?p v?i Google Search, qu?n ly quy?n riêng t? ?? ???c ??n gi?n hóa, c?a s? trình duy?t ???c s?p x?p h?p ly giúp b?n quan sát ???c nhi?u trang h?n trình duy?t khác và m?t s? tính n?ng mà b?n có th? s? d?ng m?i khi tr?c tuy?n.

Firefox 41 h? tr? nh?n tin và g?i ?i?n mi?n phí ngay trên trình duy?tFirefox h? tr? nh?n tin và g?i ?i?n mi?n phí ngay trên trình duy?t.

Firefox ???c ?ánh giá là trình duy?t web b?o m?t nh?t và c?ng là trình duy?t có nhi?u ti?n ích m? r?ng ?áp ?ng h?u h?t nhu c?u c?a ng??i s? d?ng. H?n n?a, trình duy?t Firefox Browser h? tr? h?u h?t các n?n t?ng ph? bi?n nh?t hi?n nay, giúp ng??i dùng tho?i mái duy?t web trên m?i thi?t b?.

L??t Facebook
T?i Firefox m?i nh?t ?? l??t web, c?ng nh? truy c?p Facebook nhanh h?n.

Nh?ng ?i?m n?i b?t c?a Firefox

Nhanh h?n g?p 2x

Engine trình duy?t siêu m?nh m?. Th?i gian ??i t?i trang ít h?n. Firefox Quantum c?ng ch?y nhanh h?n g?p 2 l?n so v?i Firefox c?.

Firefox Quantum ng?n ít b? nh? h?n

Nh? h?n 30% so v?i Chrome

ít t?n b? nh? h?n ngh?a là b?n có nhi?u kh?ng gian máy tính h?n ?? ch?y c?ng vi?c, ph?n m?m khác ?n ??nh h?n.

Firefox duyêt web m??t mà

Duy?t web m??t mà

Dù b?n m? 10 hay 1.000 trang, chuy?n ??i gi?a các tab gi? nhanh ch?a t?ng th?y b?ng engine m?i, ph?n h?i th?n t?c c?a Firefox.

Chuy?n t? Chrome sang Firefox nhanh chóng

Chuy?n t? Chrome sang Firefox ch? trong vài phút

Chuy?n sang Firefox nhanh, d? dàng và kh?ng r?i ro. Firefox ??ng b? bookmark, autofill, m?t kh?u, c?u hình t? Chrome.

Duy?t web hoàn toàn riêng t?

Ch? ?? duy?t web riêng t? nh?t, b? sung b?o v? ch?ng theo d?i.

Duy?t web riêng t?

Firefox ch?n m?i hành vi theo d?i online khi duy?t web và s? kh?ng l?u l?i l?ch s? ho?t ??ng tr?c tuy?n c?a b?n.

Firefox Quantum b?o v? s? riêng t?

B?o v? ch?ng theo d?i

M?t s? qu?ng cáo ti?m ?n hành vi theo d?i online ng??i dùng. Th?t b?t l?ch s? ph?i kh?ng? ?ó là lí do t?i sao c?ng c? m?nh m? c?a Firefox ch?n chúng.

Firefox Quantum b?o v? ch?ng theo d?i

T?i trang nhanh h?n

B?ng cách ch?n m?t s? qu?ng cáo và script làm trì tr? trình duy?t, t?c ?? t?i trang cao h?n t?i 44%.

Các tính n?ng c?a Firefox Quantum

Ch?p màn hình

Tính n?ng ch?p màn hình ??n gi?n. Ch?p và chia s? chúng tr?c ti?p t? FirefoxXổ số nam. ??ng ngh?a, b?n kh?ng c?n m?t th?i gian tìm tên file bí m?t trên PC n?a.

Pocket

Tích h?p ngay vào thanh c?ng c?. Tính n?ng l?u ?? ??c sau ??c ?áo. Xem các bài báo, video, trang trên m?i thi?t b?.

Game & VR

???c thi?t k? dành cho ch?i game th? h? m?i, Firefox gi? h? tr? WASM và WebVR. Kh?ng c?n cài ??t b? sung.

Th? vi?n

Ti?t ki?m th?i gian! Tìm th?y toàn b? th?ng tin yêu thích nh? n?i dung l?u trên Pocket, bookmark, l?ch s? duy?t web, ?nh ch?p màn hình, download t?i cùng m?t v? trí.

Tính n?ng tùy bi?n

 • Ti?n ích m? r?ng: Tùy bi?n Firefox v?i hàng nghìn ti?n ích nh? LastPass, uBlock Origin, Evernote
 • Giao di?n: Bi?n ??i Firefox phù h?p tam tr?ng! Ch?n giao di?n m?i t? danh m?c t??ng ?ng ho?c t? t?o riêng.
 • Thanh c?ng c?: Thi?t l?p Firefox theo cách c?a b?n. Kéo và th? các tính n?ng vào trong ho?c ngoài thanh c?ng c? ?? truy c?p d? dàng.
Firefox Quantum ??ng b? ?a thi?t b?

??ng b? ?a thi?t b?

Xổ số namTruy c?p li?n m?ch m?t kh?u, bookmark… Thêm vào ?ó, h?y s? d?ng Send Tab ?? chia s? tab m? t?c thì gi?a desktop, mobile và máy tính b?ng.

Firefox Quantum là trình duy?t web tuy?t v?i

Trình duy?t web tuy?t v?i

FirefoxXổ số nam ???c thi?t k? b?i Mozilla, nhà v? ??ch phi l?i nhu?n ??m b?o Internet lành m?nh. Mozilla c?ng x? ly các v?n ?? nh? s? riêng t?, th?ng tin sai l?ch và phát tri?n b?ng cách ??u t? vào các h?i ái h?u, chi?n d?ch và c?ng ngh? m?i ???c thi?t k? ?? Internet lành m?nh h?n.

logo Firefox Quantum
Firefox m?i

Tr?i nghi?m t?c ?? duy?t web nhanh tuy?t v?i trên Firefox Quantum.

Download Firefox

?

C?p nh?t Mozilla Firefox m?i nh?t

Firefox 83:

Gi?i thi?u Firefox 83 v?i nhi?u tính n?ng m?i và s?a l?i
Gi?i thi?u Firefox 83 v?i nhi?u tính n?ng m?i và s?a l?i

Nh?ng ?i?m m?i

 • Firefox ngày càng nhanh và m?nh h?n nh? c?p nh?t SpiderMonkey, JavaScript engine, t? ?ó t?ng hi?u su?t t?i trang lên 15%, ph?n h?i trang lên t?i 12%, gi?m b? nh? s? d?ng lên t?i 8%. Firefox 83 c?ng thay th? 1 ph?n c?a JavaScript engine, giúp hi?n th? website t?t h?n, c?i thi?n b?o m?t và h?n th? n?a.
 • Firefox gi?i thi?u HTTPS-Only Mode. Khi ???c b?t, ch? ?? m?i này s? b?o m?t m?i k?t n?i, g?i c?nh báo khi kh?ng có k?t n?i an toàn. B?n có th? b?t ch?c n?ng này trong Firefox Preferences.
 • H? tr? zoom màn hình b?ng thao tác kéo trên các thi?t b? c?m ?ng.
 • Picture-in-Picture h? tr? phím t?t ?? tua video nhanh h?n: S? d?ng phím m?i tên ?? tua ti?n ho?c lùi 15 giay, ??ng th?i ch?nh am l??ng.
 • Khi trình chi?u màn hình trên cu?c g?i h?i ngh? c?a Firefox, b?n s? th?y giao di?n nang c?p, cho phép thi?t b? hay màn hình nào ?ang ???c chia s?.
 • Nang c?p ch?c n?ng và thi?t k? c?a hàng lo?t tính n?ng tìm ki?m bao g?m: Ch?n c?ng c? tìm ki?m; tìm ki?m b?ng phím t?t t? c?ng c? tr?c ti?p trên thanh ??a ch?; tìm nhanh bookmark, tab ?ang m? và l?ch s?…
 • H? tr? AcroForm ?? ?i?n m?u, in và l?u file PDF. Trình ??c PDF c?ng s? h?u giao di?n m?i m?.
 • Ng??i dùng Firefox 83 t?i ?n ?? v?i b?n build ti?ng Anh s? th?y các ?? xu?t Pocket trên tab m?i.
 • Gi?i thi?u WebRender cho ng??i dùng Windows 7 và 8.

S?a l?i

 • Tính n?ng trình ??c màn hình s? báo cáo ?o?n chính xác thay vì các dòng trong Google Docs.
 • Khi ??c b?ng Screen Reader, t? ???c báo cáo chính xác khi có d?u cau bên c?nh.
 • Phím m?i tên ho?t ??ng ?úng sau khi tab ? c?a s? Picture-in-Picture.
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm
Tìm thêm: Firefox Mozilla Firefox

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo