Five Stars cho Android 2.2.3 Game RPG chi?n thu?t th? bài gi?ng Final Blade

 • ?ánh giá:
  3 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • Version: 2.2.3
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 90 MB
 • L??t xem: 05
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Android 4.4 tr? lên
Gi?i thi?u

Five Stars là m?t game nh?p vai h?p d?n ??n t? Hàn Qu?c, hi?n ?ang m? Closed-beta cho ng??i ch?i t?i v? ch?i th? nghi?m.

Five Stars có l?i ch?i ?ánh theo l??t khá gi?ng v?i Final Blade
Five Stars có l?i ch?i ?ánh theo l??t khá gi?ng v?i Final Blade

Five Stars là s?n ph?m m?i c?a Skypeople – m?t nhà phát tri?n game ??n t? x? s? kim chi, “cha ??” c?a Final Blade. V? c? b?n, Five Stars v?n ?i theo l?i nh?p vai ?ánh theo l??t turn-base kh?ng khác m?y so v?i ng??i anh “Final Blade”. Nhi?m v? c?a b?n là l?p ráp các anh hùng khác nhau ?? t?o ???c m?t ??i hình ly t??ng, b??c vào tr?n ??u và ?ánh b?i k? thù.

?? h?a Five Stars nhìn chung khá ??p m?t, ???c xay d?ng theo phong cách anime. Nhan v?t ???c thi?t k? chi ti?t, g?i c?m và nóng b?ng nh?ng kh?ng quá ph?n c?m.

Xay d?ng ??i hình ly t??ng ?? ?i chi?n ??u
Xay d?ng ??i hình ly t??ng ?? ?i chi?n ??u

C?t truy?n c?a game Five Stars

Xổ số namTrong quá trình khám phá th? gi?i m?i, hoàng ?? và hoàng t? ??t nhiên m?t tích. T?n d?ng th?i c? này, quan ??i c?a Vladi kéo ??n xam chi?n v??ng qu?c, b?t c?ng chúa, l?t ?? ?? ch? và ??y ??t n??c r?i vào h?n lo?n cùng c?c.

Li?u ai có ?? kh? n?ng ?? ?òi l?i c?ng ly, d?y cho k? thù m?t bài h?c?

Nhan v?t ???c thi?t k? ??p, quy?n r?
Nhan v?t ???c thi?t k? ??p, quy?n r?

Tính n?ng n?i b?t c?a game Five Stars cho Android

Chi?n ??u chi?n l??c b?ng cách s? d?ng các nhan v?t anh hùng ??c ?áo

Thu th?p h?n 50 anh hùng khác nhau ?? t?o m?t ??i quan m?nh m? c?a riêng mình và ?ánh b?i ??i th? b?ng chi?n l??c kh?n ngoan, thay th? hi?u qu?.

Chi?n ??u PvP, PvE

 • B?n có th? t?ng c?p cho các anh hùng c?a mình, d?n s?ch ng?c t?i và nh?n ph?n th??ng.
 • Ki?m tra k? n?ng c?a mình v?i ng??i ch?i khác trong ??u tr??ng PvP d? d?i.
Dùng chi?n l??c kh?ng ngoan ?? d?n s?ch ng?c t?i và nh?n ph?n th??ng
Dùng chi?n l??c kh?ng ngoan ?? d?n s?ch ng?c t?i và nh?n ph?n th??ng

Phiêu l?u cùng b?n bè

Xổ số namH?p tác là cách duy nh?t ?? ng??i ch?i t?n t?i trong Five Stars. T?o bang h?i v?i game th? trên toàn th? gi?i và chinh ph?c các Guild khác, tr? thành ng??i chi?n th?ng.

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Five Stars

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo