Fotor for Windows Phone 2.0.0.0 Ch?nh s?a ?nh mi?n phí cho Windows Phone

T?i v?
Gi?i thi?u

?ay là ?ng d?ng ??n gi?n, chuyên nghi?p và r?t m?nh m?. Fotor for Windows Phone 8 là s? k?t h?p hoàn h?o c?a r?t nhi?u tính n?ng ch?nh s?a ?nh ph? bi?n, bao g?m nh?ng c?ng c? ch?nh s?a c? b?n, hi?u ?ng ??c bi?t, c?ng ngh? 1-tap-enhance, ???ng vi?n c?, collage cùng nh?ng ch?c n?ng khác.

Fotor for Windows PhoneXổ số nam bao g?m tính n?ng ch?nh s?a ?? sáng t?i, crop, xoay, làm m? và 1-tap-enhance nh?m giúp b?c hình thêm ph?n chuyên nghi?p. Nó c?ng bao g?m 9 danh m?c hi?u ?ng ?nh, m?i danh m?c l?i bao g?m nh?ng hi?u ?ng tuy?t v?i ?? ng??i dùng làm n?i b?t b?c ?nh c?a mình. ?ng d?ng này c?ng bao g?m tính n?ng collage (c?t dán ?nh) hoàn toàn có th? tùy bi?n ???c, bao g?m template ???ng vi?n, hàng ch?c template kinh ?i?n cùng nhi?u lo?i template background. Ng??i dùng có th? tho?i mái t?o collage riêng.

Fotor for Windows PhoneFotor for Windows PhoneFotor for Windows Phone
T?i Fotor cho Windows Phone 8 ?? biên t?p l?i m?i b?c ?nh ch?p nh? y và mang ??m d?u ?n cá nhan

Tính n?ng m?i:

Collage:

 • L?a ch?n template.
 • T? l? template.
 • Ch?nh s?a c? b?n:
  • Di chuy?n và kéo các b?c ?nh b?ng cách gi? ngón tay trên b?c ?nh trong kho?ng 2 giay và di chuy?n b?c ?nh ?ó trong collage.
  • ?i?u ch?nh b?c ?nh bên trong khung, s? d?ng th? b?ng ngón tay.
  • ?i?u ch?nh ???ng vi?n b?ng m?t ngón tay và th? ???ng vi?n c?a template.
  • Ch? c?n m?t l?n ch?m ?? mang l?i menu l?a ch?n ?? lo?i b?, xoay ho?c thêm ?nh.
 • Template border background
 • ?i?u ch?nh ???ng vi?n template.

L?a ch?n ch?t l??ng l?u:

 • Cung c?p kích th??c ch?t l??ng cao, trung bình và th?p khi l?u ?nh.

Lam Le

Liên k?t t?i v?

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo