Foxit Reader 10.1.0.37527 Ph?n m?m t?o, ch?nh s?a & ??c file PDF mi?n phí

 • ?ánh giá:
  4,1 ★ 1.073 ??
 • Phát hành:
 • Version: 10.1.0.37527
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 70,5 MB
 • L??t xem: 9.086.605
 • L??t t?i: 10.646.993
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Gi?i thi?u

Foxit Reader là ph?n m?m ??c file PDF ph? bi?n nh?t hi?n nay. Foxit Reader 10.1.0.37527?cung c?p nhi?u tính n?ng c?n thi?t ?áp ?ng nhu c?u c?a ng??i s? d?ng nh? t?o file PDF, ch?nh s?a PDF, t?o ghi chú, t?o ch? ky, ??t m?t kh?u b?o v? và in file PDF d? dàng. ??c bi?t, vi?c cài ??t Foxit Reader l?i g?n nh?, nhanh chóng và hoàn toàn mi?n phí.

Ph?n m?m ??c PDF mi?n phí Foxit Reader
Download Foxit Reader - H? tr? ??c, t?o và ch?nh s?a PDF nhanh chóng

Foxit Reader cho phép hi?n th? nhi?u tab cùng lúc, giúp b?n có th? xem ??ng th?i nhi?u tài li?u và chuy?n ??i qua l?i d? dàng. Trong quá trình ??c file PDF ng??i dùng có th? ch?n ch? ?? xem toàn màn hình, trang riêng l? hay hai trang ??i m?t, cu?n liên t?c, t? ??ng di chuy?n cho phù h?p v?i m?c ?ích c?a mình. H?n n?a, trong phiên b?n m?i nh?t này còn có kh? n?ng liên k?t t?i trang ?ánh d?u trên m?t trang PDF trong trình duy?t web, t?o g?ch ??u dòng chú thích hay b?o v? file PDF t?t h?n nh? Microsoft IRM. V?y h?y download Foxit Reader m?i nh?t v? cùng tr?i nghi?m nh?ng tính n?ng m?i b?n nhé!

B?n có th? t?i ph?n m?m ??c file PDF Foxit cho ?i?n tho?i t?i ?ay:

H?n n?a, Foxit Reader h? tr? nhi?u ng?n ng? nh?: ti?ng Anh, Pháp, ??c, B? ?ào Nha, Nga & Tay Ban Nha... Vi?c t?i Foxit Reader và cài ??t c?ng r?t ??n gi?n và nhanh chóng. Chính vì th?, Foxit Reader lu?n chi?m ???c c?m tình c?a ??ng ??o ng??i s? d?ng. Foxit Reader ???c tích h?p v?i các d?ch v? l?u tr? ?ám may ?? l?u tr? tài li?u ???c an toàn, h?n n?a b?n có th? ??c, ch?nh s?a, c?p nh?t tài li?u t? d?ch v? này. ?ay ???c xem là tính n?ng r?t h?u ích mà h?ng Foxit ?em l?i cho ng??i dùng.

Tính n?ng c?a ph?n m?m ??c file PDF Foxit Reader

Foxit Reader cho th? gi?i k?t n?i

Foxit ReaderXổ số nam là m?t trình ??c PDF, cho phép ng??i dùng tr? thành m?t ph?n c?a th? gi?i k?t n?i. Cung c?p nh?n xét v? tài li?u cho tác gi?, th?ng báo khi có phiên b?n tài li?u m?i, th?o lu?n các ch? ?? thú v? ngay trong tài li?u ho?c m? an toàn các tài li?u ???c b?o v?.

Connected PDF - Th? h? PDF k?t n?i th? gi?i

Foxit Reader ?? v??t xa m?t trình xem PDF th?ng th??ng, nh? có ConnectedPDF Powered. ConnectedPDF là c?ng ngh? hàng ??u cung c?p d?ch v? d?a trên ?ám may cho tài li?u PDF. Nó bao g?m các d?ch v? sau:

 • ConnectedPDF Security - C?p và thu h?i quy?n truy c?p tài li?u
 • ConnectedPDF Document Management - Theo d?i xem ai m? tài li?u, ho?t ??ng c?a h? và th?ng báo cho ng??i ??c c?p nh?t m?i
 • ConnectedPDF Collaboration - Nang cao kh? n?ng h?p tác nhóm v?i chia s? ?ánh giá ho?c g?i yêu c?u nh?n file t?i ng??i khác
 • ConnectedPDF Document Intelligence: Hi?u cách ??c gi? s? d?ng tài li?u sau khi xu?t b?n
 • ConnectedPDF Packaging: ?áp ?ng m?i nhu c?u b?o m?t c?a doanh nghi?p
 • ConnectedPDF Powered Applications

PDF Reader - ??c và in PDF kh?ng th? d? dàng h?n

H?u h?t tài li?u chúng ta t??ng tác hàng ngày ??u có d?ng PDF. Gi? ?ay, b?n có th? tr?i nghi?m “s?c m?nh” c?a PDF qua trình ??c PDF ReaderXổ số nam chuyên nghi?p, s? h?u ??y ?? ch?c n?ng c?n thi?t.

 • Giao di?n ng??i dùng tr?c quan
 • Tùy ch?nh thanh c?ng c?
 • H? tr? màn hình c?m ?ng
 • T? t?o danh m?c cá nhan
 • ?i?n bi?u m?u
 • Nh?p, xu?t d? li?u
 • T?o m? v?ch 2D t? Ultraform

PDF Creator - T?o tài li?u PDF

Th? gi?i k?t n?i chia s? tài li?u d??i ??nh d?ng PDF. Foxit PDF Reader cho phép ng??i dùng t?o PDF t? các ??nh d?ng file ph? bi?n

 • T?o PDF ?úng chu?n
 • T?o PDF t? Microsoft Office
 • Scan tài li?u sang file PDF
 • Chèn ?nh, video và t?p tin

H?p tác và chia s? - Chú thích, chia s? và h?p tác

Khi h?p tác nhóm và chia s? th?ng tin, t?t c? m?i ng??i ??u làm vi?c h?t s?c. Foxit PDF Reader liên k?t h? l?i v?i nhau ?? t?ng c??ng tính linh ho?t và ??t k?t qu? ch?t l??ng.

 • Tích h?p v?i các d?ch v? l?u tr? hàng ??u - Google Drive, Dropbox, Box, AlfrescoSharePoint.
 • M?i thành viên tham gia ??u có th? chia s? và ?ánh giá k?t n?i.
 • ?óng góp y ki?n phát tri?n tài li?u b?ng b? c?ng c? chú thích phong phú.

B?o v? và ?ánh d?u - M? hóa và ky PDF

N?u b?n có nhi?u tài li?u m?t, thì ??ng ch? chú tr?ng b?o v? bên ngoài, h?y b?o m?t th?ng tin b?ng cách b?o v? chính tài li?u ?ó. Foxit PDF ReaderXổ số nam h? tr? nhi?u tùy ch?n b?o m?t.

 • Ky tài li?u b?ng ch? vi?t tay ho?c s? d?ng ch? ky ?i?n t?
 • ConnectedPDF Powered b?o v? tài li?u
 • M? r?ng ki?m soát s? d?ng D?ch v? Qu?n ly Quy?n c?a Microsoft (Microsoft Rights Management Services) sang các tài li?u PDF.

Tùy bi?n và tri?n khai - Toàn quy?n tri?n khai ph?n m?m kh?p doanh nghi?p

Foxit giúp b?n d? dàng tri?n khai Foxit PDF ReaderXổ số nam trên t?t c? các máy tính trong c?ng ty. Dù cho doanh nghi?p b?n l?n c? nào, nó ??u có th? ?áp ?ng.

 • H? tr? Group Policy ?? chu?n hóa menu và thi?t l?p c?u hình
 • Cung c?p m?t danh m?c SCUP ?? nh?p và tri?n khai các b?n c?p nh?t qua Microsoft Windows Update Services (SCCM).
 • Tùy ch?nh tri?n khai nhi?m v? hàng lo?t qua h? tr? c?u hình XML

Yêu c?u h? th?ng t?i thi?u:

 • T?c ?? x? ly: 1,3 GHz
 • Dung l??ng RAM: 512 MB
 • Dung l??ng ? c?ng có s?n: 1 GB
 • ?? phan gi?i màn hình: 1024x768

C?p nh?t ph?n m?m ??c pdf Foxit Reader m?i nh?t

Foxit Reader 10.1.0.37527:

Nang c?p:

 • Cung c?p 3D plugin c?i ti?n ?? cung c?p nh?ng tính n?ng m?i, cao c?p cho Foxit Reader.
 • D? dàng ?i?u h??ng, xem, bình lu?n và ki?m tra n?i dung 3D trên thanh c?ng c? 3D ho?c b?ng thao tác chu?t ph?i lên n?i dung PDF.
 • Thêm nhi?u c?ng c? ?i?u h??ng 3D nh? Spin, Walk và Fly.
 • Thêm nhi?u c?ng c? ?? b? sung ph??ng pháp ?o và bình lu?n 3D.
 • Nhi?u tùy ch?n ?? thi?t l?p hi?u ?ng hình ?nh và t?o ch? ?? xem khác nhau.
 • H? tr? hi?n th? file PDF 3D ? ??nh d?ng PRC.
 • Nang c?p quy trình x? ly c?a Reader.
 • Nhi?u c?i ti?n khác cho tr?i nghi?m ng??i dùng.

S?a l?i:

 • S?a 1 s? l?i b?o m?t và nang c?p tính ?n ??nh c?a ch??ng trình.
 • S?a l?i l? h?ng Use-After-Free và ?ng d?ng treo khi th?c thi JavaScript ? ??nh d?ng AcroForm.
 • S?a l?i l? h?ng Write/Read Access Violation khi?n ?ng d?ng treo.
 • S?a l?i l? h?ng Null Pointer Access/Dereference khi?n ?ng d?ng treo khi m? 1 s? file PDF.
 • S?a l?i l? h?ng Use-After-Free Remote Code Execution khi?n ?ng d?ng treo khi m? ?nh JPEG2000.
 • Và 1 s? l?i nh? khác.

?ánh giá v? ph?n m?m ??c file PDF mi?n phí - Foxit Reader

K? t? khi xu?t hi?n trên th? tr??ng cách ?ay khá lau, Foxit Reader ngay l?p t?c thu hút ???c ng??i dùng vì nh?ng tính n?ng c? b?n mà v? cùng h?u ích, dung l??ng cài ??t nh? g?n, có th? ch?y d??i d?ng Foxit Reader Portable, t??ng thích v?i nhi?u phiên b?n Windows khác nhau... N?u ?em so sánh v?i ph?n m?m ??c file PDF t?t nh?t hi?n nay - Adobe Reader thì r?t khó có th? phan ??nh th?ng thua, ho?c ph?n m?m nào ??c file PDF t?t h?n.

Foxit Reader cho phép tinh ch?nh trong quá trình cài ??t:

Khi cài ??t ?ng d?ng, b?n có kh? n?ng v? hi?u hóa các ph?n m? r?ng cho phép tích h?p các ch?c n?ng c?a ph?n m?m trong Windows Explorer. ?ng d?ng c?ng h?i xem b?n có mu?n cài và dùng th? Foxit PhantomPDF trong 30 ngày kh?ng. N?u l?a ch?n cài ??t này, m?i file PDF c?a b?n s? ???c m? trong Foxit PhantomPDF sau khi cài ??t.

Sau khi k?t thúc quá trình cài ??t ??n gi?n, b?n có th? làm vi?c ngay v?i ?ng d?ng mà kh?ng ?òi h?i vi?c kh?i ??ng l?i máy hay nh?ng thao tác ph?c t?p khác.

Giao di?n ng??i dùng than thi?n:

Giao di?n m?i c?a Foxit Reader khá b?t m?t, b?n c?ng có th? thay ??i màu s?c, skin cho nó m?t cách d? dàng. Có 4 ch? ?? xem ?? ng??i dùng ?i?u ch?nh cho phù h?p ??i v?i m?i lo?i tài li?u. Các tài li?u ???c t? ch?c theo tab giúp cho vi?c qu?n ly, theo d?i và ch?nh s?a chúng d? dàng h?n.

Foxit Reader
Nh?ng skin ?? b?n l?a ch?n cho Foxit Reader c?a mình

Bên c?nh các menu phía trên, b?ng ?i?u khi?n phía bên tay trái mang ??n cho b?n nhi?u l?a ch?n nh? xem bookmark, theo d?i trang, xem bình lu?n hay các file ?ính kèm, v.v...

Foxit Reader
B?ng ?i?u khi?n bên tay trái c?a Foxit Reader

Menu và thanh c?ng c? có v? nhi?u nút, nh?ng giao di?n ng??i dùng khá thoáng ??ng, ?? l?i nhi?u kho?ng tr?ng cho vi?c xem tài li?u, phóng to, xoay c?ng nh? th?c hi?n các thao tác ch?nh s?a. N?u ch? mu?n t?p trung vào vi?c ??c, b?n c?ng có th? ?n ?i nh?ng thanh c?ng c? này b?ng cách nh?p vào d?u m?i tên nh? hình.

Foxit Reader
?n thanh c?ng c? c?a ph?n m?m Foxit Reader

Nh?ng tính n?ng tuy?t v?i:

Kh?ng gi?ng nh? nh?ng trình xem PDF c? b?n, Foxit Reader cho phép ng??i dùng ??c các comment c?a file, xem tr??c các l?p và t?p tin ?ính kèm, c?ng nh? xác minh ho?c xác nh?n ch? ky.

Trust Manager là m?t tính n?ng khá h?u ích, ch? ?? ??c an toàn này kh?ng cho phép m? các liên k?t và các website tr?c ti?p t? file PDF, ??ng th?i ng?n ch?n các m? JavaScript.

Xổ số namH?n n?a, các tài li?u có th? ???c xem nh? là các file v?n v?n, lo?i b? t?t c? hình ?nh, ??i t??ng và các truy c?p, giúp b?n t?p trung xem n?i dung mà kh?ng b? phan tam. Ch? ?? toàn màn hình c?ng ???c h? tr?, giúp b?n t?p trung t?i ?a vào các t?p tin c?a mình.

Foxit Reader c?ng cho phép ng??i dùng s? d?ng m?t lo?t nh?ng phím t?t quen thu?c giúp thao tác nhanh và d? dàng h?n.

Ho?t ??ng ch?nh s?a PDF phong phú:

B?n có th? m? m?t file PDF ?? ch?nh s?a m?t cách d? dàng nh? thêm, s?a, xóa, ??i ph?ng, màu n?n, kho?ng cách, v? trí c?a m?t t? ho?c m?t ?o?n v?n b?n. ?ng d?ng c?ng cho phép phóng to t?ng ?o?n v?n b?n b?ng cách nh?p chu?t vào nó và kéo các thanh bao quanh.

Foxit Reader
?o?n ch? màu ?? ???c thêm vào tài li?u m?t cách d? dàng

Nh? ?? nói, Foxit Reader qu?n ly các file theo th?, bên c?nh ?ó, nó cho phép chèn các ghi chú, bình lu?n vào b?t c? ??a ?i?m nào trên tài li?u. B?n c?ng có th? thêm các h?p v?n b?n, t?o các liên k?t, ?ính kèm t?p tin m?i, nhúng hình ?nh, am thanh, và video vào tài li?u c?a mình.

?ng d?ng cho phép t?o form, t?o ch? ky, t?o m?t kh?u ?? b?o v? tài li?u. Các bookmark có th? lo?i b?, xem, ch?nh s?a các cài ??t b?o m?t (ví d? nh? in ?n, ?i?n form), chèn thêm trang t? các tài li?u ???c scan, v? thi?t k?.

T?o file PDF hoàn toàn m?i:

Kh?ng ch? cho phép ch?nh s?a, Foxit Reader có th? t?o m?t file PDF m?i b?t ??u t? m?t trang tr?ng, m?t file ho?c nhi?u file PDF khác, t? nh?ng tài li?u scan hay t? clipboard. ?ng d?ng c?ng cung c?p m?t lo?t các c?ng c? so?n th?o, ch?nh s?a v?n b?n giúp b?n t?o ra nh?ng file v?n b?n chuyên nghi?p kh?ng thua kém nh? khi so?n th?o trên Word. Sau khi ch?nh s?a hay t?o m?i, b?n có th? l?u l?i d??i ??ng d?ng PDF ho?c xu?t tài li?u c?a mình d??i d?ng ?nh, các v?n b?n ??n thu?n ho?c sang các ??nh d?ng c?a Microsoft Office.

Foxit Reader
Các tùy ch?n khi t?o m?t file PDF m?i trong Foxit Reader

Tính n?ng ??c n?i dung v?n b?n:

Trong s? các tính n?ng mà ?ng d?ng cung c?p, t?i ??c bi?t thích tính n?ng Read, nó cho phép b?n nghe trang v?n b?n ?? ch?n. ?i?u này ??c bi?t h?u ích khi b?n mu?n nghe nh?ng trang v?n b?n, nh?ng cau chuy?n b?ng ti?ng Anh (ho?c nh?ng ng?n ng? khác ???c h? tr?) b?ng cách ch?n View và nh?p vào Read. Ti?c là tính n?ng này ch?a h? tr? cho ti?ng Vi?t, nh?ng n?u ?? rèn luy?n kh? n?ng nghe ti?ng Anh thì tính n?ng này s? r?t tuy?t v?i cho b?n.

Foxit Reader
Tính n?ng ??c n?i dung c?a trang v?n b?n

N?u b?n còn nghi ng? nh?ng ?u ?i?m c?a Foxit Reader có th? tham kh?o thêm m?t s? ly do nên ch?n ?ng d?ng này d??i ?ay:

 • Các c?ng ty hàng ??u l?a ch?n Foxit Reader: HP, Acer, và Asus ch?n cài ??t tr??c Foxit Reader trên các máy tính các nhan c?a h?, Google ch?n Foxit Reader cho m? ngu?n m? và trình duy?t Chrome, Amazon ch?n Foxit Reader cho n?n t?ng Kindle. Hi?n t?i nó ?ang ???c s? d?ng b?i h?n 1 t? ng??i dùng trên toàn th? gi?i.
 • Foxit Reader d? s? d?ng: Là ?ng d?ng ??u tiên s? d?ng giao di?n ng??i dùng d?a trên ribbon c?a Microsoft ?? gi?i thi?u nh?ng c?ng c? PDF m?nh m? ??n ng??i dùng. Giao di?n tiêu chu?n này giúp t?ng n?ng su?t c?a ng??i dùng lên m?t m?c ?áng k?.
 • H? tr? khách hàng xu?t s?c: Khi g?i ?i?n, s? có ng??i nh?c ?i?n tho?i trong vòng 30 giay và b?n s? ???c h? tr? b?i m?t chuyên gia ??y kinh nghi?m, kh?ng th?ng qua h? th?ng ?i?u h??ng am thanh ph?c t?p.
 • T?ng hi?u qu? IT: Foxit Reader s? d?ng ít tài nguyên h? th?ng, m? file nhanh nh? ch?p dù ?ó là nh?ng file có kích th??c l?n, ph?c t?p. Nó c?ng ít có c?p nh?t, ít v?n ?? an ninh.

Tóm l?i, Foxit Reader là m?t ?ng d?ng tuy?t v?i ?? qu?n ly các tài li?u PDF v?i nh?ng tính n?ng v? cùng phong phú. Kh?ng nh?ng th?, nó hoàn toàn mi?n phí và ho?t ??ng trên m?i n?n t?ng c?a Windows. N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t ?ng d?ng có th? x? ly các file PDF, thì l?a ch?n Foxit Reader s? là m?t quy?t ??nh sáng su?t. H?y download Foxit Reader và t?n h??ng nh?ng ti?n ích tuy?t v?i c?a nó ngay h?m nay.

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm
Tìm thêm: Foxit Reader

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo