Foxit Reader cho Mac 4.1 ?ng d?ng ??c file PDF mi?n phí cho Mac

 • ?ánh giá:
  5 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • Version: 4.1
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 158,2 MB
 • L??t xem: 834.374
 • L??t t?i: 830.035
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Mac OS X 10.6 tr? lên
Gi?i thi?u

Foxit Reader cho Mac 4.1 là ?ng d?ng ??c PDF trên h? ?i?u hành Mac, mang ??n cho ng??i dùng Mac nhi?u tính n?ng ti?n l?i ?? làm vi?c v?i file PDF.

Foxit Reader cho Mac
Giao di?n chính c?a ph?n m?m ??c file PDF Foxit Reader cho Mac

Foxit Reader ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng gi?i pháp PDF hàng ??u v?i t?c ?? x? ly nhanh chóng, giá c? ph?i ch?ng, an toàn trên h? ?i?u hành Windows.

M?i ?ay Foxit SoftwareXổ số nam ?? phát hành Foxit Reader cho máy tính ?? bàn ch?y h? ?i?u hành Mac OS X. H?y cùng chúng t?i khám phá nh?ng tính n?ng c?a Foxit Reader cho Mac nhé.

Tính n?ng chính c?a Foxit Reader cho Mac

Xem PDF trên Mac

 • M? và xem t?p tin PDF nhanh chóng và chính xác
 • M? nhi?u tài li?u cùng lúc và chuy?n ??i gi?a các tài li?u ?ang m? b?ng các tab
 • M? file PDF ???c b?o v? b?i m?t kh?u
 • Xem các file PDF trong trang ??n l?, liên t?c, n?i ti?p ho?c v?a liên t?c v?a n?i ti?p
 • D? dàng ?i?u h??ng trong các t?p tin PDF theo s? trang, thumbnail c?a trang ho?c d?u trang
 • H? tr? phóng to, thu nh? khi xem
 • H? tr? xoay trang
 • H? tr? tìm ki?m v?n b?n

Chú thích PDF

 • ?ánh d?u các t?, ?o?n v?n b?n trong file PDF v?i c?ng c? ?ánh d?u v?n b?n
 • Thêm ghi chú trong t?p tin PDF b?ng cách s? d?ng c?ng c? Typewriter
 • Thêm bình lu?n trong t?p tin v?i các ghi chú dán

In tài li?u PDF

 • In tài li?u PDF v?i máy in v?t ly ???c k?t n?i v?i máy tính

H? tr? Microsoft RMS

 • M? hóa và gi?i m? t?p tin PDF v?i Microsoft Active Directory ho?c Azure Rights Management Services
 • Thêm hình m? b?o m?t vào các file PDF ???c b?o v? ?? ??m b?o an toàn cho th?ng tin nh?y c?m
 • Xác ??nh quy?n truy c?p file
 • H? tr? Microsoft RMS có s?n nh? là m?t add-on

Giao di?n c?a Foxit Reader Mac ???c thi?t k? khá thanh l?ch, phù h?p v?i giao di?n ng??i dùng trên máy tính Mac. Foxit Reader cho Mac nh? g?n nh?ng v?n cung c?p ??y ?? nh?ng tính n?ng c?n thi?t ?? b?n có th? xem file PDF m?t cách tho?i mái nh?t.

Tính n?ng thay ??i trong b?n Foxit Reader cho Mac 4.1

Xổ số namFoxit Reader 4.1 là phiên b?n chính th?c m?i nh?t dành cho ng??i dùng Mac App Store, cung c?p các tính n?ng chính sau:

Xổ số nam1. Giao di?n ng??i dùng hoàn toàn m?i, cung c?p cho ng??i dùng tr?i nghi?m nh?t quán trên t?t c? các thi?t b?.

Xổ số nam2. H? tr? ch? ky ?i?n t? m?i, b?n có th? thêm và xác minh ch? ky ?i?n t? c?ng nh? ch?ng th?c các t?p PDF k? thu?t s?.

3. Nang cao kh? n?ng tìm ki?m:

 • Tìm ki?m theo t? khóa ho?c m?u trong m?t hay nhi?u t?p PDF.
 • Tìm ki?m và ?ánh d?u t?t c? các tr??ng h?p c?a m?t chu?i v?n b?n.
 • Tìm ki?m ch? m?c PDF.

4. Ch?c n?ng bình lu?n m?i

 • T?o b?n tóm t?t bình lu?n
 • Nh?p và xu?t d? li?u bình lu?n
 • Thêm con d?u ??ng, t?o và qu?n ly con d?u tùy ch?nh
 • Tham gia ?ánh giá ???c Chia s? ho?c ?ánh giá qua Email.
 • ?o kho?ng cách, chu vi và di?n tích c?a các ??i t??ng trong file PDF

5. Nang cao quy trình làm vi?c v?i các bi?u m?u PDF

 • S? d?ng c?ng c? ?i?n & Ky m?i ?? thêm v?n b?n và ky hi?u trên b?t k? tài li?u nào.
 • ?ánh d?u các tr??ng bi?u m?u t??ng tác.
 • H? tr? ?i?n bi?u m?u t? ??ng.
 • H? tr? các bi?u m?u XFA t?nh và ??ng

6. Tích h?p SharePoint.

7. Chia s? t?p PDF qua email.

Xổ số nam8. Các tùy ch?n in t?ng lên: in hai m?t, in lát g?ch, in t?p sách, v.v.

9. H? tr? ti?ng ??c, Pháp, Y, Tay Ban Nha và Hàn Qu?c.

Tóm l?i, n?u ?ang tìm ki?m m?t ph?n m?m ?? m? file PDF cho Mac, b?n h?y can nh?c ??n ?ng d?ng Foxit Reader ?a tính n?ng này, b?i kh?ng ph?i ng?u nhiên mà nó ???c c?ng ??ng ng??i dùng Windows tin t??ng. Download Foxit Reader cho Mac ?? tr?i nghi?m nh?ng c?ng c? mà nó mang l?i và làm vi?c t?t h?n v?i file PDF trên Mac.

Bích Th?y

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm
Tìm thêm: Foxit Reader

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo