Free PDF Compressor 3.0 C?ng c? nén file PDF

 • ?ánh giá:
  3 ★ 13 ??
 • Phát hành:
 • Version: 3.0
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 1,4 MB
 • L??t xem: 80.138
 • L??t t?i: 78.188
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Gi?i thi?u

Ch?c b?n ?? kh?ng ít l?n g?p ph?i nh?ng file PDF qu?ng cáo s?n ph?m ho?c ??ng t?i toàn b? n?i dung m?t quy?n t?p chí c?c dày… mà dung l??ng c?a nó có th? v??t qua nh?ng 10MB?

Vi?c m? ra xem nh?ng file PDF dung l??ng cao này ???c xem là m?t “c?c hình” v?i nh?ng máy tính ??i c?, vi?c chuy?n t?i nó qua ???ng e-mail c?ng hoàn toàn kh?ng d? dàng chút nào và th?m chí các c?ng c? nén file th?ng d?ng hi?n nay c?ng ch?ng ?n thua gì v?i nó.

Hi?n nay, d??ng nh? ch? có c?ng c? “chuyên tr?” file PDF mang tên Free PDF Compressor?(FPC) là có th? ép dung l??ng c?a file PDF xu?ng nhi?u nh?t mà ch?t l??ng c?a file h?u nh? kh?ng ??i.

FPCXổ số nam là c?ng c? có kh? n?ng “gi?n l??c” ?? h?a file PDF ? m?c ?? mà m?t th??ng h?u nh? kh?ng nh?n ra ???c. Nó s? l?c ra và nét ?i nh?ng c?u trúc ?? h?a kh?ng c?n thi?t trong file PDF ?? gi?m dung l??ng file xu?ng ??n m?c ch? còn kho?ng trung bình là 50% so v?i dung l??ng ban ??u. ?i?m ??c ?áo là khi xem file m?i t?o ra, b?n s? c?m th?y nó kh?ng khác gì so v?i file nguyên g?c.

FPC là ch??ng trình h?t s?c ??n gi?n, ch? g?m 1 file duy nh?t và kh?ng c?n cài ??t. B?n ch? c?n nh?p ?úp vào file PDFCompressor.exe (file nguyên g?c c?a ?ng d?ng) là giao di?n s? d?ng s? hi?n ra -> Click vào nút “Load” sau ?ó tìm ??n file PDF c?n nén -> có th? ch?n m?c nén ? “Compression Level” là Defaul, Fastest ho?c Maximum ??u ???c -> nh?n vào nút “Compress” -> ??t tên và tìm v? trí l?u cho file m?i -> sau cùng là nh?n “SaveXổ số nam” ?? quá trình nén file PDF b?t ??u.

Quá trình nén file PDF di?n ra nhanh hay ch?m còn tùy thu?c và dung l??ng file g?c và kh? n?ng x? ly c?a máy tính, nh?ng th??ng là c?ng kh?ng quá lau. ?a s? các file nén s? gi?m dung l??ng xu?ng ch? còn t? 40 ??n 60% so v?i file g?c v?i ch?t l??ng h?u nh? kh?ng ??i.

Ngoài vi?c nén file PDF, FPC còn có kh? n?ng tr? file nén m?i t?o ra v? tr?ng thái ban ??u nh? file nguyên g?c. B?n ch? c?n tìm ??n file v?a t?o ra và nh?n vào nút “DecompressXổ số nam” ?? FPC t?o ra 1 file PDF khác có ch?t l??ng h?t nh? file PDF nguyên th?y.

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Tìm thêm: Nén file PDF

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo