Garena Free Fire OB25 Game b?n súng sinh t?n mi?n phí c?a Garena

 • ?ánh giá:
  4,5 ★ 5.587 ??
 • Phát hành:
 • Version: OB25
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 9,4 MB
 • L??t xem: 8.833.060
 • L??t t?i: 5.152.796
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows 7/8/8.1/10
Gi?i thi?u

Garena Free Fire - Sinh nh?t là game b?n súng sinh t?n phiên b?n Garena Free Fire OB24 h?p d?n nh?t hi?n nay trên di ??ng. Bên c?nh vi?c cài ??t game Garena Free Fire trên di ??ng b?n c?ng có th? ch?i siêu ph?m Battle Royale trên PC th?ng qua gi? l?p Android - BlueStacksXổ số nam. T?i game Free Fire ?? b??c chan vào cu?c chi?n sinh t?n v? cùng kh?c li?t này.

T?i Free Fire - Game b?n súng sinh t?n c?c HOT trên PC
T?i Free Fire - Game b?n súng sinh t?n c?c HOT trên PC

B?n c?p nh?t Garena Free Fire OB25

V? khí Vector m?i

 • Vector là v? khí - kh?u súng SMG khá lau ??i trong game Free Fire, nh?ng sau ?ó kh?u súng Vector ?? b? lo?i b? kh?ng r? nguyên nhan. Trong b?n OB25 t?i ?ay kh?u Vector s? quay tr? l?i v?i m?t di?n m?o hoàn toàn m?i.
 • Cùng v?i ?ó là 3 ph? ki?n ?i kèm bao g?m: mi?ng súng, b?ng ??n và báng súng. Vector có 18 viên ??n trong ?, nên ng??i ch?i có th? s? d?ng b?ng ??n ?? m? r?ng s? l??ng ??n l?u tr?. Tuy nhiên hi?n t?i chúng ta ch?a bi?t ???c m?c ?? sát th??ng, s?c m?nh c?a Vector.

Thú c?ng Baboon m?i

 • Trong b?n c?p nh?t Free Fire OB25 s? có s? xu?t hi?n c?a thú c?ng Baboon m?i, v? k? n?ng thú c?ng m?i, nó s? t?ng ph?m vi ném l?u ??n, bom keo, l?u ??n choáng và l?u ??n khói.

Nhan v?t Snowelle m?i

 • Free Fire OB25 c?p nh?t nh?t v?t m?i Snowelle, c? gái này có mái tóc màu b?c và m?c áo blouse. Theo d? ?oán thì Snowelle có th? là m?t nhà nghiên c?u khoa h?c ??n t? t??ng lai.

V? khí c?n chi?n Scythe m?i

 • V? khí c?n chi?n v? khí l??i hái Scythe m?i s? ?? ???c s? d?ng b?i k? ph?n di?n.

Chi ti?t b?n c?p nh?t OB24: ??o hu?n luy?n ch?t l?

Ch? ?? T? chi?n

 • T? chi?n x?p h?ng mùa 3 b?t ??u 16h ngày 24/09/2020.
 • C?a hàng ch? ?? t? chi?n c?ng ???c thay ??i.?
 • B? sung thêm am thanh khi mua n?m và b? c?u th??ng.
 • Kh?ng tr? sao khi game th? k?t n?i và chi?n th?ng tr?n b? quên.????
 • Ng??i ch?i nh?n ???c ít ?i?m h?n trên lá ch?n x?p h?ng c?a h? (?i?m b?o v?) sau khi x?p h?ng B?ch kim.

V? Khí và ?i?m can b?ng

V? khí m?i - PARAFAL

Xổ số namKh?u súng tr??ng m?i có tên PARAFAL s? xu?t hi?n trong ch? ?? Sinh t?n và ch? ?? T? chi?n. PARAFAL có kh? n?ng b?n t?m xa v?i s?c m?nh khá ?n t??ng ?? h? ng?c ??i th?.

 • Sát th??ng: 48
 • ? ??n: 30
 • T?c ?? b?n: 0.245
 • Ph? ki?n kèm: h?ng súng, báng súng, tay c?m, b?ng ??n, nòng ng?m.

V? khí m?i - Súng Phun l?a

Súng phun l?a s? có trong ??o hu?n luy?n. Súng phun l?a v?i s?c nóng c?a n??c s?i có th? cho phép ng??i ch?i phá h?y t??ng b?ng nhanh h?n b?t k? lo?i v? khí nào và phù h?p v?i c? ly g?n.?

 • Sát th??ng: 15
 • Sát th??ng t?i thi?u: 10
 • T?m xa: 4
 • T?c ?? b?n: 0.06
 • V? khí kh?ng t? ??ng n?p ??n.

L?u ??n

Xổ số namL?u ??n ???c t?i ?u hóa hi?n th? ???ng bay c?a ??n ?? phù h?p v?i kho?ng cách nén th?c t?.?Ng??i ch?i có th? ki?m soát tr??c l?u ??n và rút ng?n th?i gian n?.

P90

Xổ số namKh?u súng P90 s? h?u t?c ?? b?n và ?? chính xác cao.

 • T?c b?n: +3%
 • Tòe nòng T?i ?a: -10%

M14

Xổ số nam?i?u ch?nh sát th??ng c? b?n và t?i thi?u

 • Sát th??ng: 58 -> 59
 • Sát th??ng t?i thi?u: 30 -> 25

M14 L?i C? Khí

Gi?m t?c b?n

 • T?c ?? b?n: -11%

PLASMA

T?ng ?? chính xác

 • N?p ??n: 4 -> 6
 • T?ng t?c khi di chuy?n: -11%

Kar98k Ng?m sinh h?c

Xổ số namGi?m t?m ng?m

 • Bán kính ng?m: -35%

Dù L??n

 • ?? cao t?i ?a: 38 -> 14

Máy quét

 • Kh? n?ng nh?n ra ph??ng ti?n. Máy quét hi?n nay có th? phát hi?n ra ph??ng ti?n trên b?n ??.

Nhan v?t

Jai

?i?u ch?nh k? n?ng

 • %Gi?i h?n n?p ??n: 30/33/36/39/42/45%
 • Gi?i h?n ??i v?i Súng tr??ng, Súng l?c, Súng ti?u liên và Shotgun

Clu

 • ?i?u ch?nh k? n?ng. K? thù kh?ng th? nhìn th?y Clu khi k? n?ng c?a c? ?? ???c kích ho?t.

Ch? ?? ch?i

??o Hu?n Luy?n

 • Ng??i ch?i có th? ng?u nhiên ??ng g?n nhau khi vào Khu v?c t? do.
 • Thêm m?t vài tính n?ng cho ph??ng ti?n: Kh?i ph?c v? trí xe và b?m còi
 • Xe ?a n?ng có th? s? d?ng nút B?m Nitro và Nh?y
 • Trò ch?i m?i - Luy?n ng?m ?? s?n sàng.
 • R?p chi?u phim.

??u Tr??ng

 • Có trong ch? ?? th??ng và ch? ?? rank
 • ??o Ch? m?i

H? th?ng

Kho v? khí

 • Trang m?i trong s?nh ch?
 • T?i ?u hóa phan lo?i v? khí.
 • Thêm góc quay 360 ?? cho t?t c? các skin v? khí.
 • Ng??i ch?i gi? có th? chia s? skin v? khí lên trang m?ng x? h?i.

C?p nh?t Cài ??t và HUD lên Free Fire Cloud

 • Ng??i ch?i có th? c?p nh?t, t?i v? và ch?nh s?a trong ph?n cài ??t.

S?p x?p balo

 • Ng??i ch?i có th? s?p x?p balo trong game

L?i và nh?ng T?i ?u

 • T??ng b?ng có th? kh?ng còn che ???c trang ph?c c?a ng??i ch?i.
 • N?m có th? ???c ?ánh d?u.
 • Ng??i ch?i có th? m? cài ??t khi h? xem ho?c ?? ch?t.
 • T?i ?u hóa b? l?c trong kho v? khí c?a hàng Free Fire.
 • T?i ?u hóa hi?n th? MVP cho ??i th?ng/thua ? t?t c? các ch? ?? c?n chi?n.
 • T?i ?u hóa m? hình xe Jeep.
 • T?i ?u hóa hi?n th? k? n?ng ch?i

Chi ti?t nhan v?t m?i Diana - Free Fire OB24

Xổ số namNhan v?t th? 30 có tên g?i Diana s? xu?t hi?n, Diana là nhà b?o v? m?i tr??ng nh?ng c? c?ng có nh?ng k? ho?ch khác cho cu?c s?ng. Trong quá trình tu s?a b?c t??ng c?a anh hùng b?ng hoa ?? làm ngày l? k? ni?m Ngày trái ??t, Diana b? chính quy?n b?t và chuy?n ??n hòn ??o Free Fire.

Nhan v?t m?i Diana
Nhan v?t m?i Diana

Diana có 3 hi?u ?ng là gi?m ?? gi?t khi v?a ch?y v?a b?n, gi?m sát th??ng trong khi di chuy?n và gi?m thi?t h?i do ng?.

K? n?ng c?a Diana có 3 hi?u ?ng

 • Gi?m ?? gi?t khi di chuy?n
 • Gi?m thi?t h?i khi di chuy?n
 • Gi?m thi?t h?i do ng? và th?i gian ph?c h?i sau khi ng

Chi ti?t b?n c?p nh?t Garena Free Fire OB23

Nhan v?t và Tr? th?

Nhan v?t m?i – Luqueta

 • Hat Trick: M?i m?ng h? g?c t?ng máu HP t?i ?a {8/10/12/14/16/18}, lên t?i 35.

Tr? th? m?i – Mr. Waggor

 • T??ng Keo: Khi m?t ng??i ch?i có ít h?n [1/1/2] qu? bom keo, Mr. Waggor có th? t?o 1 qu? bom keo m?i [120/100/80] giay.

T? Chi?n

X?p h?ng Mùa 2

 • ?i?u ch?nh C?a hàng T? Chi?n.
 • Th?ng s? T? Chi?n gi? s? xu?t hi?n trong h? s? c?a ng??i ch?i.

V?t ph?m m?i – B? h?i ph?c

 • B? h?i ph?c s? kh?ng d?ng vi?c m?t máu ho?c nh?n sát th??ng t? k? thù ho?c vòng bo.
 • Ng??i ch?i có th? kh?i ph?c kh? n?ng chi?n ??u b?ng cách s? d?ng b? h?i sinh trong khi ?ang b? n?c.
 • Ng??i ch?i s? ???c h?i ph?c v?i 100 máu HP sau khi s? d?ng B? h?i ph?c.

H? tr? Ng?m t? ??ng

 • H? tr? ng?m t? ??ng bay gi? s? ?u tiên ng??i ch?i ?ang chi?n ??u (ch? trong T? Chi?n).
T? Chi?n
T? Chi?n

L?i Ch?i

??o Ch? M?i – “???ng B?ng”

 • Làm l?i ??o ch? m?i

C? ch? Ng?i và B? ng?i

 • B?o v? headshot khi ng?i
 • Headshot s? b? gi?m sát th??ng 1 th?i gian ng?n sau khi b? ng?i. (0.85s)

Nang c?p Ph??ng ti?n

 • ?i?u ch?nh t?c ?? t?i ?a cho nh?ng ph??ng ti?n sau:
  • Xe máy: 120km/h->130km/h
  • Xe Jeep: 100km/h-> 110km/h
  • Xe Tuktuk: 90km/h-> 100km/h
  • Xe bán t?i: 130km/h->120km/h

C? ch? Lái xe

 • ?? thêm m?t màn hi?n th? chính xác h?n v? t?c ?? c?a xe..
 • Camera bay gi? s? thu nh? m?t chút khi xe ? t?c ?? t?i ?a.

Dù l??n

 • Ng??i ch?i bay gi? s? h? xu?ng nhanh h?n khi h? ? ?? cao trên 38m.

H?i Máu

 • Ng??i ch?i gi? kh?ng th? h?i máu h?n 50 máu/s.

V? Khí và Can B?ng

V? khí m?i – AUG

 • Sát th??ng: 31
 • Gi?i h?n b?ng ??n: 35
 • T?c b?n: .147
 • ?i kèm v?i ?ng 2x ???c trang b? s?n có th? hoán ??i v?i các ?ng ng?m khác.

AK

 • Sát th??ng: 37->38
 • Sát th??ng t?i thi?u: 12->14
 • T?c b?n: -3%
 • Phát b?n chính xác: 1->2

FAMAS

 • T?c ?? di chuy?n khi b?n: +10%

M249

 • Phát b?n chính xác: 4->12
 • Sát th??ng t?i thi?u: 15->21
 • ?? gi?t t?i thi?u: -18%

SPAS12

 • Sát th??ng t?i thi?u: 6->7

XM8

 • Phát b?n chính xác: 4->3
Tr? th? m?i – Mr. Waggor
Tr? th? m?i – Mr. Waggor

Ch? ?? ch?i

B? V? Khí

 • Ng??i ch?i hi?n có th? mua v? khí và trang b? v?i các kho?n ti?n ???c cung c?p m?i vòng.

Ch? ?? ??u To

 • Ng??i ch?i gi? ?ay có tùy ch?n t? b? và h?i sinh l?i khi b? h?.
 • H? th?p ?? cao c?a nh?y dù ?? ng??i ch?i có th? vào l?i tr?n chi?n nhanh h?n.

B?c Th?y V? Khí (Team 4)

 • 4v4 ???c h? tr?.
 • Gi? ?ay, ng??i ch?i có th? ch?n ?? b? qua v? khí, n?u h? thua 3 tr?n liên ti?p ho?c n?u ti?n trình nang c?p c?a h? ch?m h?n ?áng k? so v?i nh?ng ng??i ch?i khác.

Hayato “Ho? Quy?n” – S?p ra m?t!

 • Khiên dao: Gi?m sát th??ng phía tr??c{20/25/30/35/40}% trong 3s. CD: 50s. B?n s? làm gián ?o?n k? n?ng này.

H? Th?ng

Quy?n Ch? Quan ?oàn

 • Khi ch? quan ?oàn kh?ng ho?t ??ng trong h?n 30 ngày, các thành viên quan ?oàn s? nh?n ???c th?ng báo b? phi?u cho m?t quy?n ch? quan ?oàn m?i.
 • Sau khi b? phi?u, quy?n ch? quan ?oàn s? có t?t c? quy?n h?n c?a ch? quan ?oàn cho ??n khi ng??i l?nh ??o ban ??u tr? l?i ho?c n?u quy?n ch? quan ?oàn kh?ng ho?t ??ng trong h?n 7 ngày.

S?a L?i và T?i ?u Hoá

 • T?i ?u hóa v? khí trong game HUD.
 • ?ng ng?m nhi?t bay gi? có th? nhìn th?y qua l?u ??n khói.
 • T?i ?u hóa hi?n th? l?i m?i c?a nhóm.
 • C?p nh?t n?i dung m?i vào H??ng d?n FF.
 • T?i ?u hóa hi?n th? video gi?i thi?u trong các ch? ?? chi?n ??u g?n.
 • T?i ?u hóa hi?n th? bù gi? cho Liên hoàn chi?n.
 • T?i ?u hóa hi?u ?ng nh?y dù.
 • ??o sa m?c hi?n ?? ???c thêm vào t?o phòng.
 • ?? s?a l?i trong ?ó ng??i ch?i có th? r?i kh?i khu v?c chu?n b? ? m?t s? ch? ?? tr??c khi h?t th?i gian ?óng b?ng.

Free Fire Max - Phiên b?n nang c?p v?i ?? h?a c?c kh?ng

Phiên b?n Free Fire Max là phiên b?n ??c l?p v?i Free Fire, ho?t ??ng trên cùng máy ch?, có th? ch?i chéo v?i nhau.

Free Fire Max - Phiên b?n ?? h?a c?c kh?ng
Free Fire Max - Phiên b?n ?? h?a c?c kh?ng

Xổ số namGarena Free Fire Max dành cho nh?ng thi?t b? cao c?p, cung c?p n?n t?ng ?? h?a ? m?c Ultra HD. Free Fire Max d? ki?n ??khá n?ng, các Smartphone ??i c? s? kh?ng th? ch?i ???c. V?i nh?ng thay ??i ?áng chú y sau:

Nhan v?t m?i: Lucas

Nhan v?t Lucas l?y c?m h?ng t? c?u th? bóng ?á ng??i Brazil tên là "Lucas Silva Borges". V?i k? n?ng Hat-trick khá ??c bi?t, ? m?i Kill l??ng HP t?i ?a t?ng lên ?áng k?, HP m?c ??nh là 200.

Lucas
Lucas

Pet m?i

B?n c?p nh?t này c?ng b? sung thêm pet m?i, hi?n t?i tên ch?a ???c c?ng b? nh?ng có th? là m?t chú chó sói.

Pet m?i
Pet m?i

Ch? ?? m?i: Gun King

Xổ số namTrong ch? ?? Gun King, 10 ng??i ch?i s? sinh ra trên khu v?c nh?, v?i m?t con dao trên tay. Nhi?m v? là ph?i h? g?c ??i ph??ng, sau khi h? g?c ??i th?, súng trên tay ng??i ch?i s? thay ??i. Ti?p t?c h? ng??i ch?i khác, s? ???c chuy?n sang v? khí m?i.

Gun King
Gun King

Tr?c th?ng

Xổ số namB? sung máy bay tr?c th?ng vào trong Free Fire, mang t?i tr?i nghi?m v? cùng thú v? cho ng??i ch?i.

Tr?c th?ng
Tr?c th?ng

Drone

Xổ số namBig Update OB22 mang Drone (máy bay kh?ng ng??i lái) vào trong Free Fire, cho game th? tr?i nghi?m c?m giác m?i l?, thú v? h?n.

Drone
Drone

Code redeem trong game Free Fire tháng 11/2020

 • SPEHGELQ4TUE
 • SPEHGU5UVH8F
 • SPEHGEEWMZYR
 • SPEHGYM8SJS2
 • SPEHGXWSGGNZ
 • SPEHGBCHCC95
 • SPEHGFKHZL8Y
 • SPEHGEZM3NYA
 • SPEHGZCFDG57
 • SPEHGA9FXRA6
 • SPEHG9JPNAQ8
 • SPEHGFWRYMY4
 • SPEHGAUVU4RC
 • SPEHG3PPSGG6
 • SPEHGSN285DG
 • SPEHGGGX5FPV
 • SPEHG9VXGEDD
 • SPEHGWBNMTPR
 • SPEHGHMEAD6Z
 • SPEHGYKWC9FD
 • SPEHG5ARXT4K
 • SPEHGMDVUDJR
 • SPEHGHGH9S7L
 • SPEHGKWHGSW9
 • SPEHGVEABSUR
 • SPEHGG87W5D2
 • SPEHGUTT5MLU
 • SPEHGZZDJGVD
 • SPEHGB488FLB
 • SPEHG48AM72U
 • SPEHG89NJQ7P
 • SPEHGDE7FXT3
 • SPEHG944JU6T
 • SPEHGDUMU6Z4
 • SPEHGVNJGDFM
 • Y7PS 1HR6 23H4
 • E7SK E1R6 31H1
 • D4G1 D33S D5D4
 • X90B 1SD6 WSFW
 • Y76S 1LR6 56L1
 • E7SK E1R6 31H1
 • G4D1 126E 4D5S
 • FF49 MLIK ESGV
 • Z1KS 1ET6 43S1
 • X90B 1SD6 WSFW

M? ??i l?a mi?n phí cho Free Fire ?n ??

 • SPEHG5SFW2SD
 • SPEHGMUDCDNL
 • SPEHG9DUEH4L
 • SPEHGMXMWYDD
 • SPEHGDF9CFY6
 • SPEHGG9SFKKH
 • SPEHG2SNLQ6G
 • SPEHGRXGDV7B
 • SPEHGHKFYJEK
 • SPEHGFHCYGYW
 • SPEHGG7R4KDU
 • SPEHGSTAGMGR

Cách nh?p Code Redeem trong game Free Fire

B??c 1:

Truy c?p web: và ti?n hành ??ng nh?p game Free Fire th?ng qua tài kho?n Facebook, Google, vv ?? s? d?ng ?? ch?i.

B??c 2:

Sao chép và dán m?t trong s? code trên vào ? Redeem Your Code --> Confirm.

Nh?p m? Redemption Free Fire
Nh?p m? Redemption Free Fire

B??c 3:

Ki?m tra ph?n th??ng trong kho ?? Vault trong s?nh trò ch?i có th? là: vàng ho?c kim c??ng s? t? ??ng thêm vào ví tài kho?n.
3.

Th?ng báo nh?p l?i ho?c m? ?? h?t
Th?ng báo nh?p l?i ho?c m? ?? h?t

Chú y:

 • S? l??ng m?i m? là gi?i h?n nên s? có m?t s? m? phía trên s? báo l?i, n?u nh?n th?ng báo l?i h?y ti?p t?c sao chép các m? phía d??i ?? nh?p l?i cho ??n khi nh?n ???c quà t?ng.
 • M? ??i th??ng ph?i có ??y ?? 12 ky t? bao g?m c? ch? in hoa và s?.

Garena Free Fire còn ???c bi?t t?i v?i tên Free Fire Battlegrounds, Garena FF hay Free Fire ??a ng??i ch?i vào cu?c chi?n sinh t?n kh?c li?t lên t?i 50 ng??i. Nhi?m v? c?a ng??i ch?i là nhanh chóng tìm ki?m v? khí, trang b? c?n thi?t, chi?n ??u tiêu di?t l?n nhau ?? tr? thành ng??i s?ng sót cu?i cùng.

Máy bay chuyên ch? ng??i ch?i trong Garena Free Fire
Máy bay chuyên ch? ng??i ch?i trong Garena Free Fire

Xổ số namNgay t? c?p ?? 1, ng??i ch?i ?? ???c tr?i nghi?m 3 ch? ?? ch?i: Solo (ch? ?? 1 ng??i), Duo (ch?i ??i 2 ng??i) và Squad (ch?i ??i 4 ng??i). N?u b?n kh?ng có b?n bè ?? ch?i nhóm thì h? th?ng t? ??ng ghép thêm nh?ng ng??i ch?i khác có cùng c?p ?? ho?c chung ??c ?i?m vào nhóm. Sau ?ó, còn ???c tr?i nghi?m nh?ng ch? ?? ??y k?ch tính khác nh?: T?c chi?n, ???ng ?ua, ??u Rank...

Garena Free Fire ?em t?i cho ng??i ch?i b?n ?? r?ng l?n, có 40 giay ?? chu?n b? b??c vào cu?c chi?n sinh t?n. M?i tr?n ??u th??ng kéo dài 12 - 15 phút, v?i nh?p ?? c?c k? nhanh ?òi h?i ng??i ch?i ph?i c?c k? nhanh nh?n, quy?t ?oán m?i mong s?ng sót.

B?n ?? ??o Thiên ???ng trong Garena Free Fire
T?i Free Fire cho máy tính và tr?i nghi?m b?n súng trên nhi?u b?n ?? khác nhau

B?n có th? l?a ch?n 1 trong 4 nhan v?t trong Garena Free Fire: Kelly, Olivia, Ford và Andrew, sau ?ó s? d?ng vàng ?? nang c?p nhan v?t ??ng th?i m? khóa k? n?ng. C?ng t??ng t? nh? game b?n súng sinh t?n Rules Of Survival, Hopeless Land, ng??i ch?i c?ng ph?i ??i m?t v?i vòng bo, c?ng s? thu h?p d?n sau m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh, ng??i nào ? ngoài vòng tròn s? b? m?t máu cho t?i ch?t.

Nh?y dù xu?ng ??o hoang và b?t ??u cu?c chi?n sinh t?n trong game Free Fire
Nh?y dù xu?ng ??o hoang và b?t ??u cu?c chi?n sinh t?n trong game Free Fire

Free Fire Battle Royale do chính Garena phát hành t?i Vi?t Nam. B?n có th? ch?i game trên c? 2 n?n t?ng mobile ph? bi?n v?i Free Fire cho AndroidFree Fire cho iOS. Tuy nhiên, n?u b?n là ng??i yêu thích máy tính thì v?n có th? tr?i nghi?m ch?i game Garena Free Fire cho PCXổ số nam c?c ch?t v?i phiên b?n t?i t?i bài vi?t này!

Ch? ?? ch?i trong Garena Free Fire r?t ?a d?ng
Ch? ?? ch?i trong Garena Free Fire r?t ?a d?ng

Tính n?ng ??c s?c trong game sinh t?n Garena Free Fire

 • Có 3 ch? ?? ch?i chính là Solo (ch?i 1 mình), Duo (ch?i ??i 2 ng??i) và Squad (ch?i ??i 4 ng??i).
 • Có t?i 7 lo?i v? khí: Dao g?m, l?c USP, AK-47, M4A1, UMP, Shotgun, AWM, cùng 14 lo?i linh ki?n khác nhau.
 • Tùy ch?nh ngo?i hình nhan v?t nh? qu?n áo, giày dép ?? t?ng s?c m?nh cho nhan v?t.
 • B?n ?? ???c chia ra thành nhi?u khu v?c khác nhau nh? nhà kho, doanh tr?i, khu hóa ch?t, san bay...
 • ??a hình ph?c t?p, r?t nhi?u ??i núi, r?ng cay, ng? ngách càng t?ng thêm s?c h?p d?n.
 • Nhanh chóng nh?t các v? khí, trang b? nh? m?, giáp, b?ng c?u th??ng... ph?c v? cu?c chi?n.
 • Ph??ng ti?n di chuy?n ?a d?ng t? ? t?, xe máy cho t?i tr?c th?ng.
 • ?i?u khi?n ph??ng ti?n qua nhi?u ??a hình khác nhau.
Vùng an toàn ?ang d?n thu l?i
Vùng an toàn ?ang d?n thu l?i

Chi ti?t b?n c?p nh?t game Free Fire PC m?i nh?t

T?i Garena Free Fire OB22: Th?i ??i Streamer

T? chi?n:

X?p h?ng t? chi?n mùa ??u tiên chính th?c kh?i tranh t? 16h00 ngày 4/6 ??n 11h00 ngày 29/7. V?i nh?ng n?i dung ?áng chú y sau:

 • Thêm ??o Sa M?c vào h? th?ng ki?m tr?n.
 • Thêm b?ng x?p h?ng l??t kill và t? l? th?ng m?i.
 • Thêm ph?n ?ánh giá k?t qu? T? Chi?n trên trang h? s? c?a ng??i ch?i.
 • N?u th??ng xuyên thoát game gi?a tr?n s? b? c?m t?m th?i kh?i ch? ?? X?p H?ng T? Chi?n.
 • Bot s? thay th? ng??i ch?i AFK, b? m?t k?t n?i.
 • Ph?n th??ng x?p h?ng: DE Vàng s? ???c trao cho ng??i ch?i ??t m?c h?ng Vàng III.
X?p h?ng t? chi?n
X?p h?ng t? chi?n

V? khí m?i: M82B

V? khí M82B xu?t hi?n trong Vùng nóng (??u th??ng) & C?a hàng t? chi?n. V?i các ch? s? c? b?n sau:

 • T? l? sát th??ng: 165
 • Sát th??ng nh? nh?t: 120
 • Kích c? b?ng ??n: 8
 • T?m b?n hi?u qu?: 40~90m
 • T?c ?? di chuy?n: 90%
 • Ch? s? xuyên giáp: 30%
M82B
M82B

Can b?ng v? khí

SKS:

 • Sát th??ng lên ng??i: +40%
 • T?c ?? b?n: +7%
 • Xuyên giáp: +10%

Dragunow:

 • Sát th??ng lên ng??i: +50%
 • Xuyên giáp: +30%

M1887:

 • T?m b?n hi?u qu?: -15%
 • Sát th??ng t?i thi?u: -2%

M14:

 • T? l? sát th??ng: 50 -> 58
 • Sát th??ng t?i thi?u: 20 -> 30

??n d??c:

 • ??n súng tr??ng: Gi?m t? 30 xu?ng 20 m?i h?p
 • ??n súng ti?u liên: Gi?m t? 30 xu?ng 20 m?i h?p

Nhan v?t m?i: Wolfrahh

Xổ số namWolfrahh s? h?u k? n?ng v? cùng ??c bi?t, v?i m?i ng??i xem Wolfrahh ?ang ch?i, sát th??ng nh?n vào gi?m 3% t?i ?a 25%, ??ng th?i sát th??ng gay ra t?ng 3%, t?i ?a 15%.

Ch? ?? ch?i

??t bom 2.0:

 • Ch? ?? ??t bom 2.0 xu?t hi?n vào 3h00 ngày 13/6. V?i nh?ng thay ??i c? th? nh? sau:
 • Lo?i b? Menu l?a ch?n v? khí.
 • Thêm vào h? th?ng c?a hàng ?? ng??i ch?i mua v? khí.
 • T?ng ch?t l??ng hi?n th? icon khu v?c ??t bom.
 • Thêm tóm t?t hi?p ??u vào cu?i m?i hi?p.
 • V? trí khu v?c ??t bom s? ???c hi?n th? sau khi bom ?? ???c ??t.

??o hu?n luy?n:

 • Tách r?i khu v?c t?p b?n và khu v?c t?p luy?n.
 • Thêm ph??ng ti?n vào ??o hu?n luy?n.
 • Thêm t??ng b?ng vào danh sách v? khí.
 • Thêm M82B vào danh sách v? khí.

C?p nh?t khác

 • L??ng ? hành ??ng t?ng t? 6 lên 8.
 • H? th?ng quan ?oàn xu?t hi?n ? m?i ch? ??.
 • Thêm bi?u c?m m?t m?i cho Kelly Th?c T?nh.
 • Trong ch? ?? vui, gia t?ng l??ng HP h?i t? EP.
 • Thêm l?a ch?n cài ??t ch?n các l?i m?i gia nh?p nhóm t? nh?ng ng??i ch?i kh?ng ph?i là b?n bè.
 • T?i ?u c? ch? l?p hành ??ng.
 • T?i ?u giao di?n cho hòm th? trong game.

T?i Garena Free Fire OB21: X?p h?ng T? chi?n

Ch? ?? X?p h?ng cho T? Chi?n

Xổ số namB?n c?p nh?t OB21 chính th?c ra m?t ch? ?? X?p h?ng T? chi?n, v?i c? ch? x?p h?ng riêng hoàn toàn khác so v?i x?p h?ng trong ch? ?? Sinh t?n. Ch? ?? này s? b?t ??u vào 14h00 ngày 09/04.

L?u Khói

L?u Khói là v?t ph?m m?i xu?t hi?n trong c?a hàng T? chi?n, m?i ng??i ch?i có th? mang 1 qu? L?u Khói. V?i giá 300, th?i gian t?o khói là 25 giay.

L?u Khói
L?u Khói

Nang c?p C?a hàng

Thay ??i giá c? và thay th? m?t s? v? khí d?a trên s? ph? bi?n t? mùa tr??c. Ch? xu?t hi?n trong T? chi?n Th??ng & X?p H?ng:

 • Thay th? UMP b?ng M60.
 • Thay th? CG-15 b?ng Thompson.
 • Thay th? L?u choáng b?ng L?u khói.
 • Kar98k s? ???c trang b? ?ng ng?m sinh h?c.
 • T?ng giá c?a XM8 & M1014.

??o Sa M?c

 • Khu L?c D?u: Gi?m s? l??ng thùng container, gi?m kho?ng cách gi?a các khu v?c và thêm thang k?t n?i các khu v?c v?i nhau.
 • Mê Cung: Gi?m chi?u cao c?a mê cung.
 • Th? Tr?n C?: Gi?m s? l??ng thùng container và ???ng d?n ???c thêm vào gi?a các n?n t?ng trên và d??i.
 • Các khu v?c khác: Lo?i b? m?t s? n?i ?n n?p kh?ng c?n thi?t.
 • ?? sáng: ?i?u ch?nh ánh sáng và b?o hòa màu s?c c?a khu v?c trong nhà, ngoài tr?i.
 • ?i?u ch?nh ???ng bay ?? b?t bao quát nhi?u khu v?c h?n.
 • T?ng ?? cao chuy?n bay ?? ng??i ch?i nh?y dù ??n nhi?u khu v?c h?n.

Nhan v?t m?i: Kapella

Xổ số namKapella là ca s? chính c?a ban nh?c Kpop, có kh? n?ng t?ng hi?u ?ng c?a v?t ph?m h?i máu 10/12/14/16/18/20%, k? n?ng h?i máu 10%. Gi?m t?c ?? m?t máu c?a ??ng minh khi g?c xu?ng 20/22/24/26/28/30%, hi?u ?ng kh?ng c?ng d?n.

Nhan v?t m?i: Kapella
Nhan v?t m?i: Kapella

C?p nh?t v? khí

Thompson: Là kh?u súng ti?u liên v?i b?ng ??n l?n, v?i các ch? s?:

 • Sát th??ng: 50
 • T?c b?n: 77
 • B?ng ??n: 40
 • Chính xác: 34
 • Thay ??n: 48
 • T?m xa: 33
Thompson
Thompson

MP5: Thay ??i s?c m?nh:

 • T?c b?n +25%
 • Chính xác +7%
 • T?c ?? di chuy?n khi b?n +20%
 • T?m xa hi?u qu? +13%
 • Xoá khe ph? ki?n tay c?m
 • S? phát b?n ??u chính xác 3 -> 6

UMP: Xổ số namThay ??i s?c m?nh:

 • Sát th??ng +1
 • Sát th??ng t?i thi?u +5
 • Xuyên giáp +25%
 • ?? gi?t -25%
 • T?c ?? di chuy?n +15%
 • T?m xa -5%
Súng UMP
Súng UMP

M1887: Thay ??i s?c m?nh

 • Xuyên giáp +6%
 • T?c b?n +4%
 • T?c ?? thay ??n -30%
 • Sát th??ng t?i thi?u -1

Tr? th? m?i: Ottero

Xổ số namOttero xu?t hi?n trong c?a hàng Free Fire, khi s? d?ng Súng ?i?n ho?c Túi c?u th??ng, ng??i ???c h?i máu s? h?i thêm c? n?ng l??ng EP. L??ng EP ???c h?i b?ng 30/50/65% c?a l??ng máu HP ???c h?i.

Garena Free Fire OB20: Sa M?c T?n Th?

B?n ?? m?i

 • ??o Sa M?c Kalahari là b?n ?? th? 3 xu?t hi?n trong Free Fire, ? ch? ?? ??u th??ng c? ??nh t? 4h00 sáng 28/02. ???c chia thành 13 khu v?c, v?i nh?ng s? khác bi?t r?t l?n v? m?t ??a hình và ki?n trúc.
 • ??o Hu?n Luy?n xu?t hi?n t? 4h00 sáng 28/02.
??o Sa M?c Kalahari
??o Sa M?c Kalahari

Nhan v?t m?i: Steffie

Kh? n?ng ??c ?áo c?a Steffie giúp t?ng ch? s? phòng th? cho ??i c?a mình, có th? t?o vùng s?c màu làm gi?m sát th??ng n? ?i 15/17/19/21/23/25% và sát th??ng t? ??n ?i 5% trong 5/6/7/8/9/10 giay, h?i l?i sau 45 giay.

Steffie
Steffie

?ng C?u Th??ng:

?ng C?u Th??ng là v?t ph?m h?i máu th? 2 trong Free Fire, m?c dù kh?ng h?i ???c nhi?u nh? túi c?u th??ng nh?ng cho phép v?a di chuy?n v?a h?i máu. Có th? h?i ph?c 25 máu (HP) và lên t?i 150 n?ng l??ng (EP).

?ng C?u Th??ng
?ng C?u Th??ng

Ván l??t ?i?n:

Ván l??t ?i?n là ph??ng ti?n di chuy?n m?i, v?i ?? c? ??ng cao, kh? n?ng b?t t?c m??t mà và ??c bi?t có th? b? túi:

 • T?c ?? l??t: 4.65 (T?c ?? ch?y: 3.25).
 • T?c ?? khi t?ng t?c: 12.
 • Th?i gian tác d?ng: 3 giay.
Ván l??t ?i?n
Ván l??t ?i?n

Nang c?p ph? ki?n:

 • ??n Xuyên Giáp AWM: Ph? ki?n giúp sát th??ng, b? qua m? và giáp c?a ??i ph??ng, khi?n m?i viên ??n ???c b?n ra ??u mang sát th??ng c?c kh?ng.
 • B? t?n nhi?t Plasma: T?ng th?i gian c?n thi?t ?? quá nóng lên 33%, nh?ng gi?m 33% th?i gian ngu?i. Sát th??ng t?ng lên khi Plasma ti?n g?n ??n quá nóng.

C?p nh?t X?p h?ng:

 • B?ng ??n ??i: Gi?m 1 n?a th?i gian thay ??n, ?? b?n lu?n s?n sàng h?a l?c.
 • Súng b?ng: T?o t??ng b?ng mà kh?ng c?n bom keo, n?m trong ? súng l?c.

?i?u ch?nh XM8:

 • Sát th??ng: 30 -> 33.
 • T?c ?? b?n t?ng 18%.
 • B?ng ??n: 30 -> 25.
 • T?m xa gi?m 5.
 • Chính xác gi?m 5%.
 • T?c ?? di chuy?n khi ng?m t?ng 15%.
 • B?n trong khi di chuy?n s? kh?ng còn làm gi?m ?? chính xác c?a XM8.

?i?u ch?nh AN94:

 • Sát th??ng: 38 -> 36.
 • T?c ?? b?n t?ng 11%.
 • T?m xa t?i thi?u t?ng.
 • T?c ?? gi?m gi?t t?ng 100%.
 • Kh?ng th? g?n ph? ki?n nòng vào súng.

Danh sách b?n bè:

 • Giao di?n hoàn toàn m?i.
 • T?i ?u hoá danh sách b?n bè ?? xu?t.
 • Có th? ch?n yêu c?u k?t b?n t? nh?ng ng??i ch?i khác.

T? ??i:

 • Thêm nút “M?i” vào s?nh ch? ?? m? m?c l?c t? ??i.
 • G?i yêu c?u tham gia m?t t? ??i.
 • Tham gia m?t t? ??i th?ng qua m? m?i.
 • ??i tr??ng có th? ?u?i thành viên ra kh?i t? ??i.
 • Thêm m?c “Ch?i G?n ?ay” vào m?c l?c t? ??i.

Thay ??i khác:

 • Ch?y s? kh?ng còn b? gián ?o?n b?i các k? n?ng kích ho?t.
 • Có th? thay ??i k? n?ng c?a tr? th? b?ng k? n?ng c?a tr? th? khác mà ng??i ch?i s? h?u.
 • T?t ti?ng t?ng ??ng ??i riêng bi?t trong trò chuy?n tho?i.
 • Bi?u t??ng c?a nút b?n s? thay ??i d?a trên v? khí ???c s? d?ng.
 • T?i ?u hi?n th? máu c?a ph??ng ti?n.
 • Thêm m?t tùy ch?n ?? thay ??i v? khí t? ??ng khi h?t ??n.
 • Thêm m?o s? d?ng v?t ph?m h?i ph?c khi máu còn th?p.
 • Thêm vào cài ??t cho phép tu? ch?nh kích th??c b?n ?? nh?.

Garena Free Fire OB19: Mùa L? H?i (Ti?n Hóa Huy Hoàng)

Nhan v?t m?i: Notora

Xổ số namNotora là n? quái x? khét ti?ng, khi lái 1 ph??ng ti?n, h?i máu cho toàn b? thành viên trên ph??ng ti?n 5 máu m?i 4.5/4/3.5/3/2.5/2 giay. K? n?ng kh?ng c?ng d?n.

Notora - N? Quái X?
Notora - N? Quái X?

H? th?ng nhan v?t

C?p nh?t giao di?n Trang nhan v?t hoàn toàn m?i. ??ng th?i, cung c?p ? k? n?ng nhan v?t th? 4:

 • Gi?m s? l??ng m?nh c?n thi?t ?? t?ng c?p.
 • Gi?m Vàng/Kim c??ng c?n thi?t ?? t?ng c?p.
 • T?ng t? l? m?nh r?t m?i tr?n ??u lên 350%.
 • S? l??ng m?nh t?i ?a trên m?i nhan v?t thay ??i t? 100 lên 250 m?i ngày.
? k? n?ng nhan v?t th? 4
? k? n?ng nhan v?t th? 4

Nang c?p Trang b?:

 • VSS - ??n T? Th?n: Xu?t hi?n trong ??u Th??ng, gay sát th??ng theo th?i gian 7 máu m?i giay, trong 3 giay, t?i ?a 5 c?ng d?n.
VSS - ??n T? Th?n
VSS - ??n T? Th?n
 • M14 - L?i C? Khí: Xu?t hi?n trong ??u Th??ng, t?c ?? b?n +26, gi? l?i sát th??ng t?ng phát cao.
M14 - L?i C? Khí
M14 - L?i C? Khí
 • Kar98k - ?ng Ng?m Sinh H?c: Xu?t hi?n trong ??u Th??ng, t?c ?? ng?m +20%, nh?m ??m b?o các tay súng b?n t?a lu?n có c? h?i khai h?a và b?n phát súng ??u tiên tr??c khi chuy?n sang v? khí th? 2 ?? k?t li?u ??i th?.
Kar98k - ?ng Ng?m Sinh H?c
Kar98k - ?ng Ng?m Sinh H?c

Ch? ?? T? Chi?n:

L?i ch?i m?i:

 • Ch? ?? T? Chi?n ???c m? v?nh vi?n.
 • Thêm hi?u ?ng chi?n c?ng ??u và h? g?c liên ti?p.
 • Ng??i ch?i s? m?t máu nhanh h?n n?u ch?t liên t?c.
 • Ng??i ch?i ??t chi?n c?ng ??u m?i vòng s? nh?n thêm 100 vàng.
 • M?i ??i s? nh?n thêm vàng sau m?i vòng ??u khi tr?n ??u ti?p di?n.

Súng Desert Eagle:

 • Ch? xu?t hi?n trong T? Chi?n
 • Sát th??ng: 90.
 • T?c b?n: 0.55.
 • B?ng ??n: 7.
 • T?m xa: 70.

Mìn:

 • Sát th??ng t?i ?a gi?m t? 300 xu?ng 205.
 • Sát th??ng t?i thi?u t?ng t? 100 lên 120.
 • Th?i gian kích ho?t tr??c khi n? +10%.

V? khí thêm vào ??u X?p H?ng

M60 - S?c Xo?n ?c
M60 - S?c Xo?n ?c
MP5 - T?ng áp ?i?n
MP5 - T?ng áp ?i?n
M1887
M1887
Pháo C?m Tay
Pháo C?m Tay
Súng Siêu Nhi?t
Súng Siêu Nhi?t
M? Ch?ng N?
M? Ch?ng N?

Thay ??i l?i ch?i:

 • Trang Tóm t?t tr?n ??u s? hi?n th? m?c sát th??ng mà ??ng ??i gay ra.
 • L?u ??n t? ??ng ??i kh?ng còn hi?n th? c?nh báo trên màn hình c?a b?n n?a.
 • Súng ?i?u tr? cho th?y s? máu ???c h?i m?i l?n b?n.
 • ?i?u ch?nh giao di?n ng??i dùng.
 • Thêm c? ch? v? trí nh?t m?i.
 • Mìn hi?n th? c?nh báo m?nh h?n cho ng??i ch?i ?? ??t nó.
 • Kích th??c hòm xác t?ng 120% cho t?m nhìn t?t h?n.
 • Tên thú c?ng h? tr? 2 d?ng ky t?.
 • Có th? ping v?t ph?m trên m?t ??t ?? th?ng báo cho ??ng ??i c?a mình.
 • Các v?n b?n h? tr? s? hi?n th? trong trò ch?i khi ng??i ch?i g?p ph?i m?t s? tình hu?ng nh? tham gia vào tr?n chi?n, h?i máu ho?c ? ngoài vòng bo.
 • ?i?u ch?nh hòm thính, thêm m? ch?ng n? trong hòm thính.

C?p nh?t Ng??i m?i & Lên c?p

 • Ng??i m?i s? nh?n ???c m?t lo?t các ph?n th??ng t?ng c?p.
 • Gi?m ?? khó cho Chinh ph?c Vinh quang.
 • Thêm m?t s? ki?n lên c?p cho ng??i m?i.
 • Trang Th? V? C?c s? m? khóa ? c?p 5.
 • Làm l?i hi?u ?ng lên c?p và giao di?n ng??i dùng.

Giao di?n ng??i dùng:

 • Nút Quay l?i chuy?n sang góc trên bên ph?i.
 • Trang Th? v? c?c có l?i vào trang web Th? v? c?c.
 • ?i?u ch?nh v? trí cho trang Truy?n th?ng.
 • T?i ?u hóa giao di?n ng??i dùng trang.

Garena Free Fire - Update Halloween 2019

Ch? ?? Tranh ?o?t Bí Ng?:

Xổ số namTranh ?o?t Bí Ng? là ch? ?? vui mùa Halloween, game th? có th? tham gia t? ngày 26/10 - 29/10. Nào h?y cùng xem ai s? là ng??i ?o?t ???c nhi?u bí ng? nh?t? Ai s? là ng??i gi? ???c bí ng? lau nh?t?

Tranh ?o?t Bí Ng?
Ch? ?? vui Tranh ?o?t Bí Ng?

D? Ti?c Hóa Trang:

Xổ số namT? ngày 26/10 -28/10, tham d? ti?c bí ?n c?a Caroline nh?n trang ph?c siêu hot. T?i b?a ti?c Ma Quái có m?t cu?c thi hóa trang di?n ra, ph?n th??ng là trang ph?c Chi?n Binh Bí Ng? và Phùng Th? Th?y.

D? Ti?c Hóa Trang
D? Ti?c Hóa Trang

Thu th?p K?o Linh H?n:

T? ngày 26/10, K?o Linh H?n s? r?i ? các ??a ?i?m:

 • ??o Thiên ???ng: Khu tr??t tuy?t, Khu v?c v? danh, Th? tr?n, Bi?t th?, X??ng g?.
 • ??o Quan s?: Tháp ??ng h?, X??ng c? khí, ??o d?a, Thung l?ng, C?ng tr?i.
??a ?i?m xu?t hi?n K?o Linh H?n
??a ?i?m xu?t hi?n K?o Linh H?n

H?y vào game thu th?p k?o ?? ??i l?y Dù nhà ma ám, M? c??ng thi và nh?ng ph?n quà h?p d?n khác. C? th? th?c hi?n ??i quà Halloween nh? sau:

 • 20 K?o Linh H?n: M? C??ng Thi.
 • 15 K?o Linh H?n: Dù Nhà Ma ám.
 • 5 K?o Linh H?n: K?o Bí Ng?.
 • 2 K?o Linh H?n: Máy Quét.
Nh?t Linh H?n h?t quà ??c
Nh?t Linh H?n h?t quà ??c

Ra m?t M4A1 H?a Ng?c:

Xổ số namT? ngày 26/10, ch? v?i 60 viên kim c??ng s? s? h?u ngay cho mình kh?u Súng Tr??ng M4A1. V?i các ch? s? c?c m?nh, cùng ?? chính xác cao. ?ay chính là siêu ph?m kh?ng th? b? qua cho fan c?a dòng súng M4A1.

M4A1 H?a Ng?c
M4A1 H?a Ng?c

M? bán SCAR bóng ma sát th?:

Xổ số namSCAR bóng ma sát th? s? xu?t hi?n trong c?a hàng t? ngày 28/10. Ch? v?i 60 viên kim c??ng ?? có th? s? h?u ngay bóng ma sát th? này. V?i ch? s? c?c ng?u cùng ngo?i hình ??p mê ly, ch?c ch?n s? khi?n b?n hài lòng.

SCAR bóng ma sát th?
SCAR bóng ma sát th?

Balo Quái Thú V? Tr?:

Balo Quái Thú V? Tr? s? m? bán t? ngày 27/10 ??n 9/11, ch? v?i 399 kim c??ng. S? h?u ngay th?i các b?n!

Balo Quái Thú V? Tr?
Balo Quái Thú V? Tr?

Shop Huy?n Bí:

Xổ số namShop Huy?n Bí chính th?c tr? l?i, gi?m t?i 90% Phùng Th? Thu? và Chi?n Binh Bí Ng? ??c bi?t c?a ?êm Ma Quái. Ch?a k? hàng tr?m nghìn v?t ph?m khuy?n m?i khác n?a.

Shop Huy?n Bí
Shop Huy?n Bí

Gi?m giá Vòng Quay:

Xổ số namTham d? ti?c Halloween ngày 26/10, toàn b? các vòng quay trong Free Fire s? ???c gi?m 30%. V?y còn ch?n ch? gì n?a mà kh?ng s?m qu?n áo, v? khí ?? ?i d? ti?c nào!

Gi?m giá Vòng Quay
Gi?m giá Vòng Quay

??ng nh?p hàng ngày:

T? 23/10 - 30/10, m?i ngày ??ng nh?p vào game s? nh?n bình thu?c ?? tham gia s? ki?n C? t? phú. ??c bi?t, vào ngày 26/10 khi ??ng nh?p vào game s? nh?n ???c 4 l? thu?c gi?i ??c t??ng ???ng v?i 4 xúc x?c ??c bi?t.

??ng nh?p hàng ngày
??ng nh?p hàng ngày

Garena Free Fire OB18: ?êm Ma Quái

V?t ph?m m?i: L?u Chim m?i

Xổ số namB?n c?p nh?t Free Fire OB18 ra m?t v?t ph?m m?i L?u Chim M?i, khi?n cho các pha giao tranh tr? nên khó l??ng h?n. Ng??i ch?i có th? s? d?ng L?u Chim M?i t?o ra m?t hình nhan gay ti?ng ??ng kèm theo ch?m ?? trên b?n ??. Máu c?a chim m?i là 100.

L?u Chim m?i
L?u Chim m?i

V? khí m?i:

 • Phi ?ao: Xu?t hi?n trong ch? ?? vui Phi ?ao. Sát th??ng là 9999, d? tr? t?i ?a 3, ?? chính xác là 100.
 • M1887: Là m?t kh?u Shotgun phù h?p c? l?i ?ánh t?m trung t?i t?m g?n. Tuy nhiên, th?i gian n?p ??n h?i lau, khi?n cho ng??i ch?i khác c? h?i ph?n c?ng khi 1 ho?c 2 phát ??n b?n ra:
  • Sát th??ng: 170.
  • S? ??n trong b?ng: 2.
  • T?c b?n: 0.45.
  • T?m xa: 35.
M1887
M1887

Nhan v?t m?i: Shani (Pic Shani)

Xổ số namShani s? h?u k? n?ng b? ??ng Giáp v?nh c?u, kh?i ph?c ?? b?n c?a áo giáp khi tiêu di?t ??ch. Giáp s? ???c t? ??ng nang c?p khi ?? b?n v??t quá 100%, t?i ?a c?p 3.

Shani
Shani

C?p nh?t T??ng

 • Joseph: ?i?u ch?nh t?c ?? ch?y n??c rút cho k? n?ng "?iên cu?ng", mang t?i l?i th? v? t?c ?? khi tham gia chinh chi?n.
 • A124: Gi?m th?i gian h?i c?a k? n?ng "S?c nóng Chi?n tr??ng” t? 150/140/130/120/110/100 xu?ng 90/80/75/70/65/60. T?ng t?c ?? chuy?n hóa HP 100%.

Ph? ki?n m?i: Vàng kh?i

Khi trang b? Vàng kh?i, MP5 ???c t?ng t?c ?? b?n, M60 ???c t?ng sát th??ng và ?? chính xác, tr? thành l?a ch?n t?i ?u trong các tr?n chi?n t?m trung.

 • MP5 - T?ng áp ?i?n: V?i b? l?i vàng kh?i s? giúp t?ng t?c ?? b?n lên 31%, tr? thành kh?u súng ti?u liên t?a sáng trong các tr?n chi?n t?m trung. S? d?ng trong ch? ?? Th??ng.
 • M60 - S?c xo?n ?c: Dùng ?? áp ??o ??i ph??ng b?ng h?a l?c, v?i b? l?i vàng kh?i s? giúp t?ng sát th??ng và ?? ?n ??nh khi ng??i ch?i ?ang gi? nút b?n:
  • T?ng d?n sát th??ng: 2 damage/phát b?n (C?ng d?n t?i ?a 10 l?n).
  • T?ng ?? chính xác: 0.015/phát b?n.
Vàng kh?i
Vàng kh?i

C?p nh?t ch? ?? T? Chi?n:

 • B? sung ?i?m x?p h?ng.
 • Lo?i b? toàn b? thùng d?u ra kh?i b?n ??.
 • Cho phép di chuy?n trong lúc b? ??.
 • Sau khi mua v? khí s? có ??n ??y ??.
 • ??n s? ???c cho thêm vào ??u c?a m?i ván ??u ti?p theo.
 • ?óng c?a hàng b?ng cách nh?p vào b?t k? khu v?c m? nào trên màn hình.
 • Ng??i ch?i s? kh?ng còn ??n ??o ch? tr??c khi tr?n ??u b?t ??u.
 • C?i thi?n h? th?ng kinh t?, ??i ng? ?ang thua l? gi? nh?n ???c nhi?u ti?n h?n.

C?a hàng:

 • Thay UMP b?ng VSS.
 • P90 Cost t?ng t? 1000 lên 1200.
 • AWM Cost gi?m t? 2100 xu?ng 2000.
 • MP40 Cost t?ng t? 2000 lên 2100.
 • V?t ph?m m?i: “N?m” nh?m cung c?p EP cho ng??i ch?i ngay l?p t?c.
 • Thêm G18, Kar98k, AN94 và CG-15 vào c?a hàng.

H? th?ng th?i ti?t:

H? th?ng th?i ti?t ch? có trong ch? ?? T?c chi?n, còn các ch? ?? khác ph?i ch? thêm m?t th?i gian n?a.

Can b?ng Trang b?:

Explosive Crossbow: Làm l?i chi?c n? này thành m?t ch?t n? gay sát th??ng lan. N? gi? ?ay là v? khí chi?m v? trí ph?.

 • Sát th??ng: 90.
 • Sát th??ng n? t?i ?a: 100.
 • Bán kính n?: 3m.

Tính n?ng m?i khác

 • H? Ly: T?ng HP h?i ph?c b?i túi c?u th??ng thêm 4/7/10.
 • Trang l?a ch? ?? ch?i m?i: Giao di?n l?a ch?n ch? ?? hoàn toàn m?i.
 • N?t bom keo: Thêm hi?u ?ng ??c bi?t cho bom keo khi chu?n b? v?.
 • H? th?ng Voice nhan v?t: Kích ho?t m?t s? dòng tho?i ??c ?áo cho m?t s? nhan v?t trong nh?ng d?p ??c bi?t. Tuy nhiên, ch? có gi?ng ti?ng Anh.
 • ?ánh d?u ??c bi?t: Hi?n th? trong tr?n ??u khi ??ng ??i b? th??ng, n? súng, g?c ho?c dùng l?a tr?i.
 • Nang c?p ??o ch?: Thêm sàn nh?y, thêm am nh?c.
 • C?a hàng ??ng ky: Có th? truy c?p C?a hàng ??ng ky t? trang N?p kim c??ng.
 • T?i ?u giao di?n EP: Thêm nút cho ch? ?? ch?i ??c bi?t c?a EP.
 • FF Cup: H? tr? nhi?u lo?i gi?i ??u khác nhau, t?i ?u giao di?n cho trang FF Cup.
 • M?nh h?p ma thu?t: Ng??i ch?i có th? thu th?p các m?nh h?p ma thu?t và ??i chúng l?y m?t h?p ma thu?t.
 • T?i ?u chia s? trang: Giao di?n ng??i dùng m?i và hi?u ?ng ??c bi?t khi ng??i ch?i chia s? k?t qu? tr?n ??u.
 • T?i ?u gi?i ??c ??c: Giao di?n m?i khi ng??i ch?i trúng gi?i ??c ??c trong các vòng quay.
 • Nút b?n c?p nh?t: Có th? truy c?p ghi chú b?n c?p nh?t tr?c ti?p t? trang b?o trì.
 • Th? ??i tên: Có tùy ch?n s? d?ng th? thay ??i tên tr??c tiên khi h? thay ??i tên.
 • iPhone: T?i ?u hóa thanh menu cho ng??i dùng iPhone.
 • L?a ch?n tùy bi?n Kill Feed: Có tùy ch?n ?? gi?m kích th??c b?ng hi?n th? h? g?c trong trò ch?i.
 • S?a l?i Chinh ph?c Vinh quang.
 • Giao di?n Màn hình ch? m?i.
 • Hi?n th? khu v?c c?a ng??i ch?i trong Menu Cài ??t.

Garena Free Fire OB17: N?ng l??ng sinh t?n

I. L?i ch?i

Ch? ?? m?i: T? Chi?n

Ch? ?? T? Chi?n 4vs4 chính th?c ra m?t game th? trong b?n c?p nh?t OB17. Ch? ?? này khá thú v?, cho phép ng??i ch?i qu?n ly tài nguyên theo cách c?a mình, ??a ra chi?n thu?t th?t sáng t?o ?? ?ánh b?i k? thù.

Ch? ?? m?i: T? Chi?n chính th?c xu?t hi?n trong OB17
Ch? ?? m?i: T? Chi?n chính th?c xu?t hi?n trong OB17

Phòng tùy ch?nh

B? sung 1 s? tùy ch?nh: Xe c?, T?c ?? di chuy?n, ?? nh?y cao ?? ng??i ch?i th?a s?c tr?i nghi?m game theo phong cách c?a mình.

Nhan v?t m?i: A124

Nhan v?t m?i A124 chính th?c có m?t trong Shop Free Fire, mang t?i k? n?ng ch? ??ng khá thú v? giúp chuy?n hóa 1 l??ng EP nh?t ??nh thành HP ngay l?p t?c.

Nhan v?t m?i: A124 - Trí tu? nhan t?o
Nhan v?t m?i: A124 - Trí tu? nhan t?o

?i?m nóng

Xổ số nam?i?m nóng chính th?c xu?t hi?n trong ??u h?ng, cho ng??i ch?i tr?i nghi?m cu?c chi?n c?c k? kh?c li?t trong khu v?c c?c nóng này. Tính n?ng này ?? t?ng xu?t hi?n trong ??o Thiên ???ng và ???c ??ng ??o game th? yêu thích.

?i?m nóng xu?t hi?n trong ??u x?p h?ng
?i?m nóng xu?t hi?n trong ??u x?p h?ng

B? S?a Giáp

B? S?a Giáp có m?t trong ??u H?ng, giúp giáp c?a ng??i ch?i lu?n x?n nh? lúc m?i nh?t. ??ng th?i làm ?a d?ng hóa chi?n thu?t trong nh?ng tr?n ??u trình ?? cao.

B? S?a Giáp - Trang b? s?a m? và giáp
B? S?a Giáp - Trang b? s?a m? và giáp

T? ??ng nh?t

T?i ?u hóa tính n?ng t? ??ng nh?t ?? ng??i ch?i hoàn toàn t?p trung vào k? thù tr??c m?t, thay vì m?i nh?t ??, s?p x?p vào ba l? c?a mình:

 • T? ??ng nh?t áo Giáp và M? có ?? b?n cao h?n.
 • T? ??ng trang b? các ph? ki?n ?? có trong ba l? c?a ng??i ch?i.
 • Thêm m?t tùy ch?n ?? t? ??ng nh?t các v?t ph?m s? ki?n.

??o ch?

?? chào m?ng Garena Free Fire sinh nh?t 2 tu?i, ??o ch? c?ng ???c c?p nh?t ??p lung linh:

 • Thêm 1 san kh?u và 1 qu?y DJ trên ??o ch?.
 • Ng??i ch?i có th? có Dance Battle trên san kh?u m?i.
 • Thay ??i nh?c t?i ??o ch?.
??o ch? m?i trong OB17
T?i Free Fire trên PC và khám phá ??o ch? m?i trong b?n OB17

T?i ?u hóa ?? h?a

Nang c?p ?? h?a c?a ??o Quan S? ?? trò ch?i ch?y m??t h?n trên h?u h?t các thi?t b?:

 • Nang c?p ?? h?a cho m?t s? ng?i nhà.
 • Ch?nh ?? sáng cho 1 s? khu v?c trong nhà.
 • Thêm 1 c?ng tr?i t?i khu v?c C?ng X??ng.
 • Thêm 1 t?ng t?i khu v?c C?ng X??ng.

T?i ?u hi?n th? ?? h?a v?i máy c?u hình y?u

Khi ch?i Free Fire trên nh?ng máy c?u hình y?u liên t?c g?p tình tr?ng v?ng kh?i tr?n ??u. Vì v?y b?n c?p nh?t OB17 ?? c?i thi?n hi?u su?t, t?i ?u hi?n th? ?? h?a ?? ng??i ch?i ch? nhìn th?y k? thù trong tr?n xu?t hi?n v?i trang ph?c m?c ??nh.

Vùng ??c

Gi?m t?ng l??ng sát th??ng c?a Vùng ??c h?i ?? ng??i ch?i có ?? th?i gian ph?n ?ng khi vùng này xu?t hi?n. Sát th??ng ??c sau m?i 1 -> 2 giay.

Vùng ??c gi?m ?? b?n giáp
Vùng ??c gi?m ?? b?n giáp

II. Các tính n?ng khác

Nhi?m v? Tan Th?:

 • Bi?u t??ng Ph?n Th??ng ???c t?i ?u hóa.
 • C?p nh?t c? ch? l?t trang.
 • T?i ?u hóa v?n b?n khi m? khóa.

Chinh ph?c Vinh quang:

 • Nhi?m v? 7 ngày m?i cho các chi?n binh sinh t?n Free Fire.
 • Ng??i ch?i có th? hoàn thành nhi?m v? và m? khóa ph?n th??ng trong khi h?c cách làm ch? trò ch?i.

Th? V? C?c và Th? Tu?n/Tháng:

 • T?i ?u hóa Giao Di?n Th? V? C?c.
 • T?i ?u hóa Giao Di?n Th? Tu?n/Tháng.
 • Thêm 1 hòm bí ?n cho Th? V? C?c.

Ch? ?? Zombie:

 • Thêm 1 lo?i Zombie m?i.
 • Thay ??i ??i chút skill c?a trùm cu?i.
 • T?i ?u hóa UI khi chi?n ??u.

?i?m hành ??ng:

 • Có th? ki?m ?i?m hành ??ng t? vi?c ch?i game và hoàn thành nhi?m v?.
 • ?i?m hành ??ng có th? ???c s? d?ng ?? ??i l?y các ph?n quà giá tr?.

C?p nh?t khác:

 • S?a l?i “??ng - Ng?i - Headshot”.
 • T?i ?u hóa quá trình t?o nhan v?t.
 • Hình ?nh s?nh ch?, hình ?nh ??ng nh?p và hình ?nh ch? m?i.
 • C?p nh?t trang ph?c m?c ??nh cho Free Fire.
 • Nh?ng b?c t??ng bí ?n xu?t hi?n ? ??o Thiên ???ng.
 • T?i ?u hóa giao di?n m?c S? Ki?n.
 • T?i ?u hóa hi?u ?ng c?a Vòng Quay May M?n.
 • ?? thêm tùy ch?n b? qua hi?u ?ng t?i Vòng Quay Ch? Tác.
 • Nh?ng máy c?u hình th?p có th? t?i xu?ng Gói c?p nh?t tùy ch?n.
 • Có th? ?i?u ch?nh Bi?u t??ng k? n?ng ch? ??ng trong Cài ??t.
 • C?p nh?t v?t ph?m Quan ?oàn.
 • T?i ?u hóa hình ?nh cho các máy c?u hình th?p.
 • T?i ?u hóa hi?u ?ng va ch?m gi?a các v?t ph?m và xe c?.

Garena Free Fire OB16: Thách ??u

I. L?i ch?i

Ch? ?? x?p h?ng

Garena Free Fire OB16 ?? ???c tinh ch?nh l?i ch? ?? x?p h?ng, gi?m hình ph?t ??i v?i ng??i ch?i có th? h?ng cao ?? thêm chút “hoa h?ng” cho con ???ng t?i vinh quang c?a h?.

B? sung b?c h?ng m?i, mang tên “Thách ??u” dành cho 300 ng??i gi?i nh?t t?i m?i máy ch?. H?ng này liên t?c ???c c?p nh?t hàng ngày nh?m t?ng tính c?nh tranh và c? sát c?a game th? có k? n?ng gi?i.

 • 300 ng??i ch?i gi?i nh?t ? m?i khu v?c s? ???c x?p vào b?c Thách ??u.
 • ?i?u ch?nh tính toán x?p h?ng cho th? h?ng t? m?c Kim C??ng tr? lên.
 • B? sung ph?n th??ng cho b?c Thách ??u, bao g?m ?nh và hình n?n.
 • Thêm v?t ph?m m?i vào c?a hàng x?p h?ng.
Ch? ?? m?i trong Garena Free Fire

Tùy ch?n thi ??u

Xổ số namB? sung các thi?t l?p:

 • V? t?n ??n
 • Sát th??ng khi r?i
 • K? n?ng nhan v?t
 • V?t ph?m (Hòm thính, l?a tr?, máy quét, B?n ?? kho báu)
 • Hòm thính
B?ng xép h?ng m?i c?a Garena Free Fire

V?t ph?m m?i - B? s?a giáp

B? s?a giáp m?i này xu?t hi?n trong ch? ?? ??u th??ng ? c? hai b?n ?? nh?m ?a d?ng l?a ch?n cho ng??i ch?i khi giáp và m? b? h?ng. Game th? có th? mang nó theo ng??i ?? k?p th?i s?a chúng mà kh?ng c?n ph?i tìm nh?t b? khác.

Nhan v?t m?i - Rafael

Rafael là nhan v?t có k? n?ng kích ho?t tuy?t v?i. Nhan v?t này s? kh?ng b? l? v? trí trong th?i gian nh?t ??nh khi kích ho?t k? n?ng. Tuy nhiên, b?n v?n có th? nghe th?y ti?ng ??n t? Rafael khi ? kho?ng cách g?n.

Vùng ??c

Vùng ??c ch? có t?i ch? ?? ??u th??ng ? b?n ?? ??o Quan S?. Vùng này s? “?n” h?t giáp, m? và máu n?u b?n kh?ng di chuy?n.

?i?m nóng

?i?m nóng ?? ???c b? sung vào b?n ?? ??o Thiên ???ng ? ch? ?? ??u th??ng dành cho nh?ng ai thích trang b? và s? c?ng th?ng.

T? ??ng nh?t

Xổ số namGi? ng??i ch?i Garena Free Fire OB16 có th? tùy ch?nh c?u hình tính n?ng t? ??ng nh?t các trang b? yêu thích.

S? tay tan th? t?i S?nh ch?

S? tay tan th? giúp ng??i ch?i n?m r? hành trình trong Free Fire. Nhà phát tri?n s? dành t?ng ng??i ch?i nh?ng ph?n quà nh? khi s? d?ng nhi?u lo?i v? khí, t??ng tác tích c?c v?i các v?t ph?m và th?ng c?p tài kho?n.

II. Can b?ng v? khí

B? sung súng máy Gatling

Xổ số namGatling s? h?u b?ng ??n lên t?i 1.200 viên, b?n có th? “S?y c? th? gi?i”.

 • Sát th??ng: 93
 • T?c ?? b?n: 56
 • T?m b?n: 68
 • T?c ?? thay ??n: 62
 • B?ng ??n: 1200

CG-15

 • V? khí này t?m th?i b? lo?i b? kh?i x?p h?ng và ??u th??ng.
 • Gia t?ng t? l? sát th??ng khi s?c b?n: 999.
 • Thêm ? l?p tay c?m.

M79

 • M79 - v? khí m?nh nh?t trong Garena Free Fire gi? ch? có trong hòm thính. Ph?n th??ng l?n h?n này ch? dành cho nh?ng k? dám li?u l?nh.

M14

 • T?ng t?c ?? b?n M14 lên 10%.

VSS

 • T?ng sát th??ng VSS lên 10%.

SKS

 • T?ng t?c ?? b?n lên 10%.

XM8

 • T?ng ?? chính xác c?a XM8 lên 5% ?? ng??i ch?i d? làm quen nó h?n trong tr?n chi?n t?m trung.

AN94

Thay ??i chút ch? ?? ng??i ch?i s? d?ng v? khí này t?t h?n trong giao tranh ng?n:

 • Gi?m 100% ?? h?i tam.
 • T?ng 3% sát th??ng.

Súng ng?m

Thay ??i chút ch? s? s?c m?nh c?a súng ng?m:

 • Kar98k - T?ng sát th??ng b?n trúng than 40%.
 • Kar98k - Gi?m t?c ?? b?n 10%.
 • AWM - T?ng sát th??ng b?n trúng than 50%.
 • AWM - Gi?m t?c ?? b?n 10%.

II. Tính n?ng m?i khác

C?p nh?t ?? h?a

 • M? hình cay c? m?i.
 • Update ?? h?a cho tán lá.

Update ch? ?? mùa hè cho ??o ch?

 • Th? V? C?c
  • Ng??i ch?i s? h?u Th? V? C?c s? có thêm nhi?m v? ??c bi?t ?? nh?n nhi?u huy hi?u h?n
 • B? sung nhi?m v? hàng ngày.
  • Thêm th? thách ??c bi?t khi ng??i ch?i hoàn thành m?t s? l??ng nhi?m v? c?u binh & Th? V? C?c nh?t ??nh.

Gi?i h?n v? khí

Trang b? ch? xu?t hi?n m?t l?n trong m?t tr?n chi?n:

 • N?
 • M1873
 • M500
 • G18

Xổ số namTrang b? ch? xu?t hi?n 2 l?n trong cùng tr?n ??u:

 • XM8
 • AN94
 • M14

N?n d?ch Zombie

 • Thêm Thính Zombie r?i t? trên tr?i xu?ng v? trí ???c ?ánh d?u.
 • B? sung Zombie t?n c?ng t?m xa.

Th? Zombie

 • T?ng di?n tích b?n ??.
 • Thêm ch? ?? Siêu khó.
 • Ch?ng Zombie m?i: Zombie Khiên có k? n?ng ?? ?òn.
 • Trùm Zombie m?i: ??c v? Zombie ? m?c ?? Khó và Siêu khó.
 • Hai hi?u ?ng m?i: M?a ??n - x? ??n v? t?n và B?n b? - b?t t? trong th?i gian ng?n.
 • L?u ??n s? xu?t hi?n ? ch? ?? này.

Thay ??i khác

 • T?i ?u hóa hi?n th? trong b?ng k?t qu? vòng ??u.
 • T?i ?u kích th??c ?i?m nóng trên b?n ??.
 • Hi?n th? ?nh h? g?c ? vùng nguy hi?m & vùng ??c.
 • S?a l?i b?n l?u ??n xuyên t??ng.
 • H?p s? ki?n kh?ng còn hi?n d?u ch?m ?? trên b?n ??. T?m ng?m s? kh?ng ???c kích ho?t t? ??ng cho các m?c tiêu này.
 • Thay ??i ph?n th??ng ??ng nh?p.
 • Thêm nút xem qu?ng cáo sau tr?n ??u.
 • Lo?i b? tùy ch?n ng?n ng? Ti?ng Trung (gi?n th?).

Garena Free Fire OB15: Top 1 trong t?m tay

 • B? sung
  • Nhan v?t m?i: M?t v? siêu ??ng Laura v?i m?c ?? t?ng k? n?ng chính xác khi b?n qua ?ng ng?m.
  • Khu v?c m?i: Chính th?c ra m?t Tr??ng T?p B?n t?i ??o Quan S?.
  • ?i?m nóng - Vùng màu xanh có t? l? xu?t hi?n trang b? “x?n” cao h?n và ch? có ? ??o Quan S?.
  • Nh?y dù cùng ??ng ??i - Thêm v? trí “C? tr??ng” trong ??i 2 & 4. ?ay là ng??i quy?t ??nh v? trí và th?i gian nh?y dù c?a c? ??i.
  • C? ??nh v? trí xu?t hi?n cáp tr??t giúp ng??i ch?i di chuy?n nhanh chóng h?n.
  • V? khí m?i: Siêu súng ng?m CG15 v?i kh? n?ng s?c n?ng l??ng s? có m?t trên b?n ??. M?c n?ng l??ng s?c càng nhi?u thì kh? n?ng gay sát th??ng càng l?n.
  • V?t ph?m m?i: Xu?t hi?n ng?u nhiên h?p th?ng tin trên b?n ??, cung c?p v? trí hòm thính và d? li?u v? vòng bo ti?p theo.
 • S?a ??i
  • T?ng kích th??c b? phóng, d? s? d?ng h?n.
  • Gi?m ?? chính xác trong th?i gian ng?n khi ng??i ch?i ??ng d?y.
  • Trong ch? ?? Th? Zombie, thay ma ?? ???c t?ng s?c m?nh và t? l? r?i v?t ph?m có l?i ng?u nhiên khi ng??i ch?i tiêu di?t ???c chúng.
  • C? cao và th?t h?n trong b?n ??.
  • T?i ?u hóa th?i gian m? H?p v?t ph?m trong b?n ?? và giao di?n trong game.
  • Tinh ch?nh camera, ho?t ?nh khi ti?p ??t…
  • C?p nh?t hi?n th? trong c?a hàng, t? ??, b? s?u t?p cùng các ch? ?? khác.

Garena Free Fire OB15: Top 1 trong t?m tay

Garena Free Fire OB14: Qu? V??ng & Giai Nhan

Tính n?ng m?i

1. Ch? ?? PVE m?i: Ch?ng l?i Zombie

L?p ??i 4 ng??i ch?ng l?i 3 ??t t?n c?ng và tiêu di?t thay ma ?? chi?n th?ng. M? th? may m?n sau khi k?t thúc tr?n ??u, b?n s? nh?n ???c trang ph?c V? Khí Sinh H?c.

2. Vòng Quay Ch? Tác: Ra m?t Qu? V??ng & Giai Nhan.

3. Nhan v?t m?i Hayato - Giang h? Cu?ng Sát.

Xổ số namM?i khi m?t 10% máu, Hayato s? nh?n thêm xuyên giáp.

4. Khu v?c m?i t?i ??o quan s?: ?ài Quan Sát.

5. V? khí m?i: Ki?m Nh?t.

6. S? ki?n ??c bi?t c? ??ng chung k?t th? gi?i Free Fire.

Tinh ch?nh

7. ?i?u ch?nh th?ng s? v? khí

 • Súng AN94:
  • T?ng sát th??ng: 35 => 37.
  • T?ng t?c ?? b?n: 0.2 => 0.185 (ch? s? càng th?p, b?n càng nhanh).
  • Gi?m t?m b?n: 36 => 32.
 • Súng VSS:
  • T?ng sát th??ng: 25 => 27.

8. Thay ??i k? n?ng nhan v?t Misha

Xổ số namLái xe càng nhanh, Misha càng gi?m ???c nhi?u sát th??ng.

9. Thêm trang ph?c N? ??u V?t vào ph?n th??ng VQMM vàng.

10. M? l?i ch? ?? N?n Xác S?ng thay cho ch? ?? ???ng ?ua.

11. Thay ??i giao di?n

 • Thi?t k? l?i hoàn toàn giao di?n cài ??t, hình n?n, hình t?i tr?n và nh?c n?n. T?t c? ???c t?i ?u hóa và ti?n l?i h?n.

Garena Free Fire OB14

Garena Free Fire OB13 - Phù Th?y C?ng Ngh? & Tr? Th? ?áng Yêu

H? th?ng tr? th?:

Xổ số namB?n c?p nh?t Garena Free Fire OB13 mang t?i thêm 1 tr? th? v? cùng ?áng yêu mang tên Mèo Mèo. Tr? th? Mèo Mèo s? lu?n ??ng hành cùng nhan v?t c?a b?n trong S?nh ch?, ??o ch? và ??o Quan S?, ??o Thiên ???ng.

H? th?ng tr? th?

B?n có th? s? h?u tr? th? Mèo Mèo b?ng cách quay Vòng Quay May M?n vàng ho?c mua tr?c ti?p trong Shop. Khi tham gia chi?n ??u cùng Mèo Mèo, mua th?c ?n trong Shop b?n s? nh?n ???c EXP.

Giao di?n game m?i

B?n c?p nh?t OB13 này c?ng c?i thi?n giao di?n ?áng k?, y?u t? hình ?nh và v? trí các nút t?i S?nh ch? trong game ???c s?p x?p l?i khá g?n gàng, ??p m?t mang t?i tr?i nghi?m t?t nh?t cho ng??i ch?i.

Khu v?c m?i: Ngh?a ??a

Xổ số namM?t khu v?c m?i s?p xu?t hi?n t?i ??o Quan S? mang tên Ngh?a ??a, v? cùng ?áng s? cho nh?ng ai kh?ng y?u tim, th?a s?c khám phá s? hoang vu, k? bí ??n rùng r?n.

Khu v?c m?i: Ngh?a ??a

Nhan v?t m?i: Moco

Xổ số namMoCo – ?i?p Viên C?ng Ngh? chính th?c xu?t hi?n trong phiên b?n Garena Free Fire OB13. V?i k? n?ng Truy Tung: Khi b?n trúng k? ??ch Moco s? ?ánh d?u v? trí k? ??ch ?ó, r?i chia s? th?ng tin này v?i các ??ng ??i c?a mình.

Nhan v?t m?i: Moco
T?i game Free Fire trên PC

Súng m?i:

Xổ số namC?p nh?t thêm súng tr??ng AN94 và súng ?i?n, mang t?i s? l?a ch?n ?a d?ng h?n khi loot ??. 2 kh?u súng này h?a h?n s? mang l?i tr?i nghi?m c?c thú v? cho ng??i ch?i.

K?t n?i l?i khi m?t k?t n?i kh?i ??o ch?

Xổ số namKhi m?t k?t n?i kh?i ??o ch?, ng??i ch?i d? dàng k?t n?i l?i. N?u ng??i ch?i kh?ng k?t n?i l?i thì v?n tính là m?t tr?n ??u và b? tr? ?i?m rank bình th??ng n?u ?ó là tr?n ??u x?p h?ng.

M?t s? tinh ch?nh

 • Các ph?n quà trong vòng quay may m?n vàng và vòng quay may m?n kim c??ng s? ???c thay ??i trong phiên b?n OB13.
 • ??a Tàu h?a tr? l?i vào ??o ch?.

Tham kh?o thêm các tính n?ng m?i khác t?i trang ch? Free Fire VN t?i ?ay:

Yêu c?u c?u hình ch?i game Free Fire cho PC

C?u hình t?i thi?u:

 • CPU: 1.5 Ghz
 • RAM: 2Gb
 • B? nh? tr?ng: 1Gb tr? lên

C?u hình ?? ngh?:

 • CPU: 1.8 Ghz
 • RAM: 3Gb
 • B? nh? tr?ng: 1,5Gb tr? lên

V?i b?n ?? r?ng mênh m?ng, cùng v? s? nguy hi?m rình r?p ? m?i n?i, trong cu?c chi?n sinh t?n này b?n kh?ng có l?a ch?n nào khác ngoài m?c tiêu s?ng t?i cùng trong Free Fire. H?y t?i FF PC ngay và th? nh?ng tr?i nghi?m b?n súng tuy?t v?i nhé!

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo