gDMSS Plus cho Android 4.90.000 Giám sát camera t? xa trên Android

 • ?ánh giá:
  3 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • Version: 4.90.000
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 73 MB
 • L??t xem: 08
 • L??t t?i: 04
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Android 4.1 tr? lên
Gi?i thi?u

gDMSS Plusph?n m?m giám sát camera t? xa trên Android, h? tr? báo ??ng, phát l?i video, bánh xe tác v? ?n, c? ch? ngón tay, tr??t các c?a s? và nhi?u h?n n?a.

?ng d?ng gDMSS Plus h? tr? xem và qu?n ly d? li?u t? camera trên ?i?n tho?i, cho phép m?i ng??i theo d?i các d? li?u video, hình ?nh mà camera ghi l?i ? kh?p m?i n?i, ch? c?n có Internet. gDMSS PlusXổ số nam ???c xay d?ng dành riêng cho h? ?i?u hành Android, có th? giám sát nhi?u thi?t b? camera khác nhau cùng lúc. ??c bi?t, ?ng d?ng có h? tr? ti?ng Vi?t giúp b?n d? dàng thao tác, thi?t l?p d? dàng.

gDMSS Plus h? tr? giám sát camera t? xa trên Android

T?i ?ng d?ng gDMSS Plus cho Android

V?i gDMSS Plus, b?n có th? xem tr?c ti?p, xem phát l?i, quay l?i video và l?u v? máy, ch?p ?nh. Vi?c tr??t gi?a các c?a s? camera c?c d? dàng cho phép b?n theo d?i li?n m?ch m?i khung hình.

Vì nh?ng tính n?ng h?u ích và s? ??n gi?n, d? s? d?ng c?a ?ng d?ng, gDMSS Plus c?c k? thích h?p ?? qu?n ly camera giám sát an ninh cho gia ?ình, các khu v?c c?ng c?ng ho?c ???c các tr??ng h?c s? d?ng ?? quan sát h?c sinh...

L?u y: N?u b?n mu?n s? d?ng các ch?c n?ng th?ng báo ??y, h?y ??m b?o các ?i?u ki?n:

 • ??m b?o thi?t b? và ?i?n tho?i c?a b?n có truy c?p Internet.
 • ?? nh?n th?ng báo, c?n ??ng ky l?i vì máy ch? tin nh?n ?ám may c?a google thay ??i. B?n có th? ??ng ky l?i trong Push Config ?? th?ng báo ??y tr? l?i.
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: gDMSS Plus

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo