Gizmo Drive 2.7.9 T?o ? CD ?o

 • ?ánh giá:
  4,7 ★ 12 ??
 • Phát hành:
 • Version: 2.7.9
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 7,7 MB
 • L??t xem: 29.500
 • L??t t?i: 29.377
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows XP/Server 2003/Vista/7
Gi?i thi?u
Gizmo Drive là m?t c?ng c? h?u ích cho phép b?n t?o m?t ? ??a CD-ROM (file ISO/IMG) ?o, m? hóa ? ??a c?ng. B?o v? các file quan tr?ng c?a b?n t? ph?n m?m gián ?i?p b?ng cách liên t?c m? hóa d? li?u c?a b?n trên m?t ??a c?ng ?o. ? ??a ?o có ch?c n?ng gi?ng nh? m?t ? c?ng th?ng th??ng trong Windows.
?

Các tính n?ng chính c?a Gizmo Drive

 • G?n file ISO, BIN, CUE, NRG vào m?t ? ??a CD-ROM ?o
 • G?n file VHD ???c t?o b?i ch??ng trình Microsoft Virtual PC
 • G?n m?t kh?u b?o v? hình ?nh cho m?t ? c?ng ?o
 • M? hóa hình ?nh HD và ??t m?t kh?u b?o v?
 • B?o v? các t?p tin quan tr?ng t? các tin t?c s? d?ng m? hóa hình ?nh HD
 • G?n file IMG vào m?t ? ??a ?o
 • G?n và tháo g?n k?t các file t? Windows Shell
 • G?n và tháo g?n k?t các file t? dòng l?nh
 • H? tr? nén hình ?nh HD.
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Gizmo Drive

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo