GunX: Fire cho iOS Game b?n súng t?a ??

 • ?ánh giá:
  3 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • L??t xem: 37
 • L??t t?i: 08
 • Ngày:
 • Yêu c?u: iOS
Gi?i thi?u

GunX: Fire cho iPhone là game b?n súng t?a ?? mi?n phí s?p phát hành trên App Store. Game GunX: Fire cho iOS v?i l?i ch?i quen thu?c và mang t?t c? nh?ng ?u ?i?m v?n có c?a nh?ng huy?n tho?i tr??c ?? nhanh chóng l?i cu?n các game th?. T?i game GunX: Fire cho iOS ?? b?t ??u th? hi?n s? khéo léo c?a b?n.

Game GunX: Fire cho iPhone
Game GunX: Fire cho iPhone

Tính n?ng chính c?a game GunX: Fire cho iOS

 • Game b?n súng t?a ?? ??m ch?t Vi?t.
 • T?o hình nhan v?t chu?n phong cách Vi?t.
 • Thao tác b?n ??n gi?n, quen thu?c v?i l?i b?n, kéo th?.
 • ??u tr??ng r?c l?a h?p d?n.
 • Ghép tr?n nhanh, combat c?c ??.
 • Kho xe kh?ng l?, th?a s?c l?a ch?n.
Game b?n súng t?a ??
Game b?n súng t?a ??

Trên th? tr??ng game mobile Vi?t hóa hi?n nay dòng game ki?m hi?p, tiên hi?p ?ang chi?m th? ph?n r?t l?n, tuy nhiên ?? tìm ???c 1 s?n ph?m ch?t l??ng, t?o ?n t??ng thì th?c s? ch?a có. Chính vì v?y các game th? Vi?t v? cùng th?t v?ng, s? xu?t hi?n c?a GunX: Fire cho iOS s? mang ??n m?t làn gió t??i mát, m?i m?.

T?i game GunX: Fire cho iOS
T?i game GunX: Fire cho iOS

Khi ch?i game GunX: Fire cho iOSXổ số nam b?n s? ph?i tính toán k? l??ng cho m?i l?n b?n b?ng cách ch?n v? trí b?n, ng?m t?a ??, vv d?a trên các ?i?u ki?n m?i tr??ng xung quanh. Tuy cách ch?i game GunX: Fire cho iOS khá ??n gi?n nh?ng ?? chi?n th?ng trong các tr?n chi?n l?i kh?ng h? d? dàng, b?n th?c s? ph?i tích l?y ???c kinh nghi?m qua t?ng màn ch?i.

Ng?m b?n súng t?a ??
Ng?m b?n súng t?a ??

Kh?ng ch? d?ng l?i ? m?t t?a game b?n súng t?a ?? c? ?i?n th?ng th??ng, game GunX: Fire cho iOS mang ??n r?t nhi?u hình ?nh ??c s?c th?m ??m phong cách Vi?t, các ??a danh n?i ti?ng nh? V?nh H? Long, C?u R?ng, tòa nhà Bitexco, vv r?t nhanh chóng ?? h?p d?n các game th? khi tham gia. T?i game GunX: Fire cho iOSXổ số nam ?? b?t ??u tham gia ng?m b?n súng t?a cùng các ??ng ??i.

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: GunX Fire

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo