Hik-Connect cho Android 3.11.1.1023 Qu?n ly và ki?m soát camera b?ng ?i?n tho?i

 • ?ánh giá:
  5 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • Version: 3.11.1.1023
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 77 MB
 • L??t xem: 7.828
 • L??t t?i: 5.880
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Android 4.4 tr? lên
Gi?i thi?u

Ki?m soát t?t c? các thi?t b? giám sát Hikvision c?a b?n v?i app qu?n ly Hik-Connect. V?i ?ng d?ng này, ng??i dùng có th? xem video, nh?n th?ng báo ho?c báo ??ng, xem video trong quá kh? và th?m chí s? d?ng ?i?n tho?i Android làm thi?t b? liên l?c.

Qu?n ly và ki?m soát t?t c? các thi?t b? giám sát Hikvision c?a b?n v?i Hik-Connect
Qu?n ly và ki?m soát t?t c? các thi?t b? giám sát Hikvision c?a b?n v?i Hik-Connect

Download ?ng d?ng Hik-Connect cho Android

Hik-Connect ???c thi?t k? ?? ho?t ??ng v?i các thi?t b? c?a Hikvision nh? DVR, NVR, Camera, Thi?t b? liên l?c video và B?ng ?i?u khi?n b?o m?t. V?i ?ng d?ng cá nhan này, b?n có th? xem video giám sát trong th?i gian th?c ho?c phát l?i video t? nhà riêng, v?n phòng, h?i th?o ho?c n?i khác vào b?t k? lúc nào. Khi kích ho?t tính n?ng c?nh báo thi?t b?, b?n có th? nh?n ???c th?ng báo ngay l?p t?c t? ?ng d?ng.

Dù ???c thi?t k? v?i vai trò gi?ng vMEyeSuper nh?ng các tính n?ng mà Hik-Connect for Android cung c?p s? khác nhau, t?t c? tùy thu?c vào thi?t b? ???c ??ng b? hóa. Ví d?, b?n có th? k?t n?i app v?i h? th?ng liên l?c ?? có th? nói chuy?n v?i khách tr??c c?a nhà và th?m chí m? c?a t? xa. M?t khác, n?u k?t n?i ?ng d?ng v?i camera giám sát, Hik-Connect có th? xoay camera t? xa (mi?n là camera có th? xoay). Ngoài các tính n?ng trên, ng??i dùng c?ng có th? b?o m?t ?ng d?ng Hik-Connect b?ng m?t m? ho?c khóa van tay.

Hik-Connect for Android có th? xoay camera t? xa

Tính n?ng n?i b?t c?a ?ng d?ng Hik-Connect cho Android

 • Giám sát trong th?i gian th?c b?ng ?i?u khi?n PTZ.
 • Phát l?i video.
 • H? th?ng liên l?c am thanh hai chi?u.
 • Th?ng báo c?nh báo t?c thì b?ng hình ?nh và video.
 • Tr? l?i cu?c g?i t? chu?ng c?a / thi?t b? liên l?c video.
 • B?ng ?i?u khi?n b?o m?t t? xa.
 • Chia s? thi?t b? cho ng??i khác v?i quy?n h?n ch?.
 • ??ng nh?p b?ng d?u van tay thu?n ti?n và an toàn.

Hik-Connect s? giám sát camera trong th?i gian th?c b?ng ?i?u khi?n PTZ

Nhìn chung, Hik-Connect Android là m?t ?ng d?ng tuy?t v?i cho b?t k? ai có thi?t b? giám sát Hikvision. H?y dùng th? app và t?n d?ng t?i ?a thi?t b? Hikvision c?a b?n, cho dù ?ó là máy liên l?c, camera giám sát, thi?t b? ghi am hay b?t k? máy móc nào khác!

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Tìm thêm: Hik-Connect

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo