Histats C?ng c? ??m l??ng truy c?p web mi?n phí

 • ?ánh giá:
  3 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • L??t xem: 02
 • Ngày:
Gi?i thi?u

Histats là c?ng c? ??m, phan tích và theo d?i khách truy c?p ??n gi?n, giúp các doanh nghi?p ki?m tra s? l??t truy c?p trên trang website c?a mình m?t cách mi?n phí th?ng qua nhi?u m?u bi?u ?? ???c thi?t k? ??p m?t và sáng t?o.

Histats là c?ng c? ??m, phan tích và theo d?i traffic mi?n phí
Histats là c?ng c? ??m, phan tích và theo d?i traffic mi?n phí

Trang web histats.com có tính n?ng t??ng t? nh? Google Analytics nh?ng có các s? d?ng ??n gi?n h?n. Giao di?n th?ng báo và qu?n ly tài kho?n Histats r?t tr?c quan và r? ràng. Nhi?u tính n?ng n?i b?t c?a trang web này bao g?m: cung c?p s? li?u th?ng kê th?i gian th?c, nh?t ky l?ch s? chi ti?t, so sánh th?ng minh và g?n th? tùy ch?nh. Ngoài ra, Histats còn cung c?p b? ??m c? b?n mi?n phí cho b?t k? ai ??ng ky trên histats.com ?? theo d?i l??ng khách truy c?p vào trang web c?a h?.

Nhi?u m?u bi?u ?? ???c thi?t k? ??p m?t và sáng t?o
Nhi?u m?u bi?u ?? ???c thi?t k? ??p m?t và sáng t?o

Tính n?ng chính c?a Histats

 • Theo d?i l??ng truy c?p mi?n phí 100%, kh?ng gi?i h?n d?ch v?.
 • M?ng nhanh và ?áng tin c?y, th?i gian ho?t ??ng 99,99% v?i h?n 1.5 t? l??t truy c?p ???c theo d?i hàng tháng.
 • Th?ng kê ??y ?? trong th?i gian th?c.
 • Cung c?p th?ng tin v? khách truy c?p tr?c tuy?n (l??t truy c?p g?n ?ay, khách truy c?p nhi?u nh?t, gi?i thi?u ph? bi?n, v? trí ??a ly,…).
 • L?u gi? th?ng kê l?u l??ng truy c?p kh?ng gi?i h?n (h?n 10 n?m).
 • B?ng ?i?u khi?n có s? li?u th?ng kê, t?i ?a 300 trang web cho m?i tài kho?n.
 • Qu?n ly quy?n truy c?p c?a ng??i dùng và toàn quy?n ki?m soát quy?n riêng t? cho m?i trang web.
 • H? tr? qua Di?n ?àn ho?c Facebook.
 • B? ??m ?n ho?c hi?n (gif ho?c flash).
 • Và r?t nhi?u tính n?ng h?u ích khác.
Liên k?t t?i v?

Link Truy c?p chính th?c:

Tìm thêm: Histats histats.com

Tham kh?o thêm

0 Bình lu?n
S?p x?p theo