HTKK 4.4.8 Ph?n m?m h? tr? kê khai thu?, quy?t toán thu? qua m?ng

 • ?ánh giá:
  3,3 ★ 123 ??
 • Phát hành:
 • Version: 4.4.8
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 45,8 MB
 • L??t xem: 3.623.772
 • L??t t?i: 1.480.277
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/8.1/10
Gi?i thi?u
HTKKph?n m?m h? tr? kê khai thu? do T?ng C?c Thu? - B? tài chính phát hành. Ph?n m?m HTKK s? giúp m?i ng??i kê khai thu? tr?c tuy?n ngay t?i v?n phòng mà kh?ng ph?i ??n c? quan thu? nh? tr??c ?ay. Ph?n m?m HTKK ??m b?o tính chính xác, minh b?ch trong t?t c? các ho?t ??ng nh?m h? tr? ??i t??ng các ??i t??ng n?p thu? có liên quan.

Giao di?n chính HTKK
T?i HTKK 4.4.8 và s? d?ng ?? kê khai thu? trên máy tính

T?ng c?c Thu? nang c?p ?ng d?ng h? tr? kê khai - HTKK 4.4.8 nh?m ?áp ?ng thay ??i ??n v? hành chính c?p huy?n, c?p x? và nang c?p ??i tên cho các C? quan thu?. ??ng th?i, giúp ??n gi?n hóa c?ng tác kê khai thu? giúp k? toán viên ti?t ki?m ???c th?i gian, c?ng nh? c?ng s?c mà v?n hoàn thành chính xác b?n kê khai T?ng c?c Thu? trên ?ng d?ng h? tr? kê khai thu? HTKK m?i nh?t.

Tính n?ng chính c?a ph?n m?m kê khai thu? tr?c tuy?n HTKK

 • H? tr? kê khai thu? tr?c tuy?n cho doanh nghi?p và cá nhan.
 • Nh?p xu?t d? li?u d? dàng.
 • Kh? n?ng t??ng thích cao.
 • Ti?t ki?m th?i gian c?ng nh? c?ng s?c cho ng??i n?p thu?.
 • H? tr? b?o m?t d? li?u, in ?n theo m? v?ch.

Yêu c?u h? th?ng:

 • CPU: Intel PII 400 MHz ho?c Celeron 567 MHz.
 • ?? phan gi?i màn hình: 800x600.

HTKK còn cho phép kê khai kh?u tr? thu? thu nh?p, áp d?ng cho nhi?u m? hình kinh doanh nh? nh?ng c?ng ty x? s? ki?n thi?t, b?o hi?m, bán hàng ?a c?p. Bên c?nh ?ó, HTKK c?ng phan lo?i d? li?u thu? theo danh m?c ?? trích xu?t, in ?n và tìm ki?m nhanh chóng h?n. Các lo?i thu? ???c h? tr? kê khai g?m: Thu? thu nh?p cá nhan, thu? thu nh?p doanh nghi?p, thu? tiêu th? ??c bi?t, thu? giá tr? gia t?ng...

Bên c?nh ?ó, m?i cá nhan ho?c t? ch?c mu?n quy?t toán thu? thu nh?p cá nhan nhanh chóng, thu?n ti?n có th? s? d?ng ph?n m?m QTTNCN. Ph?n m?m này s? giúp b?n th?c hi?n quy?t toán thu? theo ?úng quy ??nh c?a T?ng c?c Thu?. Sau khi k?t xu?t file XML b?n c?ng c?n t?i s? tr? giúp c?a iTaxViewer, ?? ??c các lo?i t? khai tháng, quy, quy?t toán thu? TNCN, báo cáo tài chính ??nh d?ng XML. N?u b?n kh?ng bi?t mình ?? có m? s? thu? ch?a thì có th? ki?m và theo các bài vi?t mà chúng t?i ?? gi?i thi?u.

V?i giao di?n tr?c quan, giúp cho ng??i kh?ng am hi?u v? máy tính m?y c?ng d? dàng s? d?ng ???c ph?n m?m. V?y h?y t?i HTKK?v? cài ??t ?? h? tr? kê khai thu? m?t cách chính xác nh?t.

Tính n?ng trong ph?n m?m h? tr? kê khai thu? HTKK m?i nh?t 2020

HTKK 4.4.8

c?p nh?t danh m?c thu? tài nguyên ?áp ?ng ngày 20/01/2020 c?a B? Tài chính v? vi?c s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Th?ng t? s? 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 c?a B? tr??ng B? Tài chính quy ??nh v? khung giá tính thu? tài nguyên ??i v?i nhóm, lo?i tài nguyên có tính ch?t ly, hóa gi?ng nhau.

HTKK 4.4.7

C?p nh?t ngày l?p t? khai b? sung (KHBS) trên t? khai 03/TNDN, 02/TAIN (áp d?ng ??i v?i các t? khai có k? quy?t toán ??n >= k? tháng 06/2020)

??i v?i t? khai 03/TNDN

 • Ngày l?p t? khai b? sung (KHBS) > H?n n?p t? khai chính th?c. H?n n?p t? khai chính th?c thay ??i nh? sau:
  • N?u K? quy?t toán ??n = K? tài chính ??n: H?n n?p t? khai chính th?c là ngày cu?i cùng c?a tháng th? 3 k? t? ngày k?t thúc n?m tài chính, d?ch sang ngày ti?p theo n?u r?i vào ngày ngh?.
  • N?u k? quy?t toán ??n <> k? tài chính ??n (áp d?ng cho tr??ng h?p quy?t toán b?t th??ng gi?a n?m tài chính: gi?i th?, phá s?n, chia tách sáp nh?p, chuy?n ??i n?m tài chính, chuy?n ??i lo?i hình doanh nghi?p…): H?n n?p t? khai chính th?c là ngày cu?i cùng c?a k? quy?t toán ??n + 45 ngày, d?ch sang ngày ti?p theo n?u r?i vào ngày ngh?.

??i v?i t? khai 02/TAIN

 • Ngày l?p t? khai b? sung (KHBS) > H?n n?p t? khai chính th?c. H?n n?p t? khai chính th?c thay ??i nh? sau:
  • N?u K? tính thu? ??n = 31/12: H?n n?p t? khai chính th?c là ngày cu?i cùng c?a tháng th? 3 k? t? khi k?t thúc n?m d??ng l?ch, d?ch sang ngày ti?p theo n?u r?i vào ngày ngh?
  • N?u K? tính thu? ??n <> 31/12: H?n n?p t? khai chính th?c là ngày cu?i cùng k? quy?t toán ??n + 45 ngày, d?ch sang ngày ti?p theo n?u r?i vào ngày ngh?

C?p nh?t tên ??a bàn hành chính

 • ??i tên ??a bàn hành chính thu?c T?nh Yên Bái
  • ??i tên x? Khau Ph? thành x? Cao Ph?, huy?n Mù Cang Ch?i, t?nh Yên Bái.
 • ??i tên ??a bàn hành chính thu?c t?nh ??ng Tháp
  • ??i tên Th? x? H?ng Ng? thành Thành ph? H?ng Ng?, t?nh ??ng Tháp
  • ??i tên X? An Bình A thành Ph??ng An Bình A thu?c Thành ph? H?ng Ng?, t?nh ??ng Tháp
  • ??i tên X? An Bình B thành Ph??ng An Bình B thu?c Thành ph? H?ng Ng?, t?nh ??ng Tháp

HTKK 4.4.6

Xổ số namPhiên b?n 4.4.6 c?p nh?t danh m?c thu? b?o v? m?i tr??ng và c?p nh?t m?c gi?m tr? gia c?nh ?áp ?ng :

C?p nh?t danh m?c Thu? b?o v? m?i tr??ng

 • B? sung 04 hàng hóa ch?u thu? b?o v? m?i tr??ng nh? sau:

M? hàng hóa

Tên hàng hóa

??n v? tính

M?c thu?

Hi?u l?c t?

020206

Thu? b?o v? m?i tr??ng m?t hàng x?ng E5 RON92 (tr? etanol) bán ra trong n??c

Lít

Xổ số nam0 (cho phép ng??i dùng t? nh?p)

01/01/2020

020207

Thu? b?o v? m?i tr??ng m?t hàng d?u mazut bán ra trong n??c

Lít

2.000

01/01/2020

020208

Thu? b?o v? m?i tr??ng m?t hàng d?u nh?n bán ra trong n??c

Lít

2.000

01/01/2020

020209

Xổ số namThu? b?o v? m?i tr??ng m?t hàng m? nh?n bán ra trong n??c

Kg

2.000

01/01/2020

 • C?p nh?t hi?u l?c ??n cho hàng hóa m? 020204: “Thu? b?o v? m?i tr??ng m?t hàng d?u mazut, d?u m? nh?n bán ra trong n??c” ngày 30/10/2020

C?p nh?t m?c gi?m tr? gia c?nh ?áp ?ng Ngh? quy?t s? 954/2020/UBTVQH14

Xổ số nam??i v?i t? khai thu? thu nh?p cá nhan (02/KK-TNCN): áp d?ng t? k? tính thu? Quy 3/2020

 • Ch? tiêu [25]: M?c ??nh là s? tháng * 11.000.000, cho phép ng??i n?p thu? s?a b?ng m?t trong các giá tr?: 0; 11.000.000; 22.000.000; 33.000.000
 • Ch? tiêu [26]: Ng??i n?p thu? nh?p giá tr? là b?i s? c?a 4,4 tri?u.

Xổ số nam??i v?i t? khai quy?t toán thu? thu nh?p cá nhan (02/QTT-TNCN)

 • C?p nh?t m?c gi?m tr? gia c?nh ??i v?i t? khai v?t n?m t? n?m 2019 ??n n?m 2020: C?p nh?t m?c gi?m tr? m?i t? ngày 01/01/2020
  • C?p nh?t m?c gi?m tr? cho b?n than = 11.000.000 VN?/ng??i/tháng
  • C?p nh?t m?c gi?m tr? cho ng??i ph? thu?c = 4.400.000 VN?/ng??i/tháng

C?p nh?t l?i t?i b?ng kê 05-1BK-QTT-TNCN

 • T?i ch? tiêu [14] – S? l??ng NPT tính gi?m tr?: ch? cho phép nh?p t?i ?a 2 ky t?.

HTKK 4.4.5

Xổ số namPhiên b?n 4.4.5 c?p nh?t ??i tên Chi c?c Thu? khu v?c thu?c C?c Thu? t?nh Cao B?ng ??ng th?i thay ?? m?t s? n?i dung phát sinh sau:

C?p nh?t tên Chi c?c Thu? khu v?c thu?c C?c Thu? t?nh Cao B?ng.

 • C?p nh?t Huy?n Trùng Khánh - Chi c?c khu v?c Trùng Khánh - Trà L?nh (m? 20311) thành Chi c?c Thu? huy?n Trùng Khánh.
 • C?p nh?t Huy?n Nguyên Bình - Chi c?c Thu? khu v?c Nguyên Bình - Th?ng N?ng (m? 20313) thành Chi c?c Thu? huy?n Nguyên Bình.
 • C?p nh?t Huy?n Qu?ng Uyên - Chi c?c Thu? khu v?c Ph?c Hòa - Qu?ng Uyên (m? 20317) thành Chi c?c Thu? huy?n Qu?ng Hòa.

C?p nh?t danh m?c phí, l? phí

 • C?p nh?t hi?u l?c ??n c?a Ti?u m?c 3853: "Ti?n thuê c? s? h? t?ng ???ng s?t” là ngày 31/12/2019.

C?p nh?t ch?c n?ng in t? khai thu? ??i v?i cá nhan kinh doanh (01/CNKD)

 • C?p nh?t l?i hi?n th? khung dành cho ??i v?i cá nhan kinh doanh.

Xổ số namB?t ??u t? ngày 16/09/2020 phiên b?n HTKK 4.4.5 thay cho các phiên b?n tr??c ?ay khi các cá nhan, t? ch?c n?p thu? th?ng qua ?ng d?ng kê khai thu? tr?c tuy?n.

HTKK 4.4.4

Xổ số namC?p nh?t m?c thu? b?o v? m?i tr??ng

 • C?p nh?t m?c thu? cho m?t hàng m? 010102 “Nhiên li?u bay s?n xu?t trong n??c” là 0, cho phép ng??i n?p thu? t? nh?p vào trên ph?n m?m.

Xổ số namNang c?p ch?c n?ng k?t xu?t t? khai T? khai thu? thu nh?p doanh nghi?p (03/TNDN)

 • Nang c?p kh?ng cho phép k?t xu?t thi?u th? <ma_quocGia> t?i ph? l?c th?ng tin v? quan h? liên k?t và giao d?ch liên k?t (GDLK 01), t? khai quy?t toán thu? thu nh?p doanh nghi?p (03/TNDN).

Xổ số namCác thay ??i trên s? áp d?ng b?t ??u t? ngày 15/8, các t? ch?c và cá nhan n?p thu? s? ph?i s? d?ng ch?c n?ng kê khai trên ?ng d?ng HTTK 4.4.4 thay cho phiên b?n tr??c.

HTKK 4.4.3

Xổ số namC?p nh?t ??a bàn hành chính c?p x? tr?c thu?c các t?nh/thành ph? Lai Chau, Cao B?ng, H? Chí Minh ??ng th?i c?p nh?t ?i?u ch?nh m?c gi?m tr? c?a thu? thu nh?p cá nhan ?áp ?ng Ngh? quy?t s? 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 c?a ?y ban Th??ng v? Qu?c H?i:

C?p nh?t tên ??a bàn hành chính

Xổ số namC?p nh?t tên ??a bàn hành chính thu?c t?nh Lai Chau

 • C?p nh?t X? Pa V? S? (m? 3020107) thành X? Pa V? S?, huy?n M??ng Tè, t?nh Lai Chau
 • C?p nh?t X? Kan H? (m? 3020117) thành X? Can H?, huy?n M??ng Tè, t?nh Lai Chau.
 • C?p nh?t X? T?ng Qua Lìn (m? 3020327) thành X? Tung Qua Lìn, huy?n Phong Th?, t?nh Lai Chau.
 • C?p nh?t X? Xà D? Phìn (m? 3020717) thành X? Sà D? Phìn, huy?n Sìn H?, t?nh Lai Chau.
 • C?p nh?t X? Tà Gia (m? 3020921) thành X? Ta Gia, huy?n Than Uyên, t?nh Lai Chau.

Xổ số namC?p nh?t tên ??a bàn hành chính thu?c t?nh Cao B?ng

 • C?p nh?t X? Xuan Hoà (m? 2030515) thành Th? tr?n Xuan Hoà, huy?n Hà Qu?ng, t?nh Cao B?ng.

C?p nh?t tên ??a bàn hành chính thu?c Thành ph? H? Chí Minh

 • C?p nh?t X? Xuan T ??ng (m? 7013723) thành X? Xuan Th?i ??ng, huy?n Hóc M?n, thành ph? H? Chí Minh.

C?p nh?t m?c gi?m tr? c?a thu? thu nh?p cá nhan trên t? khai Quy?t toán thu? thu nh?p cá nhan (02/QTT-TNCN) ?áp ?ng Ngh? quy?t s? 954/2020/UBTVQH14

C?p nh?t ch? tiêu [29] trên t? khai chính:

 • ??i v?i k? tính thu? n?m 2020 tr? ?i: H? tr? tính ch? tiêu [29] = (??n tháng -T? tháng +1)*11.000.000, kh?ng cho s?a

C?p nh?t ch? tiêu [30] trên t? khai chính:

 • ??i v?i k? tính thu? n?m 2020 tr? ?i: H? tr? tính ch? tiêu [30] = T?ng c?ng s? ti?n gi?m tr? trên ph? l?c 02-1/BK-QTT-TNCN (trong ?ó S? ti?n gi?m tr? trên t?ng dòng = (??n tháng -T? tháng +1)*4.400.000), kh?ng cho s?a.

HTKK 4.4.2

1. C?p nh?t danh m?c thu? b?o v? m?i tr??ng

Xổ số namB? sung các ti?u m?c thu?c m?c 2000 nh? sau:

 • Ti?u m?c 2022 “Thu? b?o v? m?i tr??ng m?t hàng x?ng (tr? etanol) bán ra trong n??c;
 • Ti?u m?c 2023 “Thu? b?o v? m?i tr??ng m?t hàng d?u diezel bán ra trong n??c”;
 • Ti?u m?c 2024 “Thu? b?o v? m?i tr??ng m?t hàng d?u h?a bán ra trong n??c”;
 • Ti?u m?c 2025 “Thu? b?o v? m?i tr??ng m?t hàng d?u mazut, d?u m? nh?n bán ra trong n??c”;
 • Ti?u m?c 2026 “Thu? b?o v? m?i tr??ng m?t hàng nhiên li?u bay bán ra trong n??c”;

C?p nh?t m?c thu? b?o v? m?i tr??ng cho ti?u m?c thu?c m?c 2000 nh? sau:

 • C?p nh?t m?c thu? cho ti?u m?c 2042 “Nhiên li?u bay nh?p kh?u bán ra trong n??c” là 0, cho phép NNT t? nh?p

2. C?p nh?t danh m?c phí, l? phí

Xổ số namS?a ??i tên và b? sung Ti?u m?c thu?c M?c 2300 “Phí thu?c l?nh v?c giao th?ng v?n t?i”:

 • S?a ??i tên ti?u m?c 2301 “Phí thu?c l?nh v?c ???ng b? (s? d?ng ???ng b?, s? d?ng t?m th?i lòng ???ng, hè ph?, sát h?ch lái xe)” thành “Phí thu?c l?nh v?c ???ng b? (kh?ng bao g?m phí s? d?ng ???ng b? thu qua ??u ph??ng ti?n ? t?)”.
 • S?a ??i tên Ti?u m?c 2303 “Phí thu?c l?nh v?c ???ng bi?n” thành “Phí thu?c l?nh v?c ???ng bi?n (kh?ng bao g?m phí b?o ??m hàng h?i)”.
 • B? sung Ti?u m?c 2324 “Phí s? d?ng ???ng b? thu qua ??u ph??ng ti?n ? t?”.
 • B? sung Ti?u m?c 2325 “Phí b?o ??m hàng h?i.
 • B? sung Ti?u m?c thu?c M?c 2650 “Phí thu?c l?nh v?c tài chính, ngan hàng, b?o hi?m:
 • Ti?u m?c 2663 “Phí h?i quan”.
 • Ti?u m?c 2666 “Phí h?i quan ??i v?i chuy?n bay c?a n??c ngoài ??n các C?ng hàng kh?ng Vi?t Nam”.

S?a ??i tên và b? sung Ti?u m?c thu?c M?c 3000 “L? phí qu?n ly nhà n??c ??c bi?t v? ch? quy?n qu?c gia”:

 • S?a ??i tên Ti?u m?c 3002 “L? phí ?i qua vùng ??t, vùng bi?n” thành “L? phí ?i qua vùng ??t, vùng bi?n (kh?ng bao g?m l? phí hàng hóa ph??ng ti?n quá c?nh)”.
 • B? sung Ti?u m?c 3003 “L? phí hàng hóa, ph??ng ti?n quá c?nh”.

3. C?p nh?t n?i dung phát sinh c?a ?ng d?ng HTKK 4.4.1

 • S?a thu? su?t c?a tài nguyên V30302 “N??c thiên nhiên dùng cho m?c ?ích khác (làm mát, v? sinh c?ng nghi?p, xay d?ng, dùng cho s?n xu?t, ch? bi?n th?y s?n, h?i s?n, n?ng s?n…) – N??c d??i ??t (n??c ng?m) t? 3% thành 8%.
 • B?t ??u t? ngày 02/07/2020, khi l?p h? s? khai thu? có liên quan ??n n?i dung nang c?p nêu trên, t? ch?c, cá nhan n?p thu? s? s? d?ng các ch?c n?ng kê khai t?i ?ng d?ng HTKK 4.4.2 thay cho các phiên b?n tr??c ?ay.

HTKK 4.4.1

C?p nh?t ??n v? ??a bàn hành chính:

a) C?p nh?t tên ??a bàn hành chính tr?c thu?c t?nh Phú Yên nh?m ?áp ?ng Ngh? Quy?t s? 931/NQ-UBTVQH14:

 • C?p nh?t X? Hòa Hi?p B?c, huy?n ??ng Hòa thành Ph??ng Hòa Hi?p B?c, Th? x? ??ng Hòa.
 • C?p nh?t Th? tr?n Hòa Vinh, huy?n ??ng Hòa thành Ph??ng Hòa Vinh, Th? x? ??ng Hòa.
 • C?p nh?t Th? tr?n Hòa Hi?p Trung, huy?n ??ng Hòa thành Ph??ng Hòa Hi?p Trung, Th? x? ??ng Hòa.
 • C?p nh?t X? Hòa Xuan Tay, huy?n ??ng Hòa thành Ph??ng Hòa Xuan Tay, Th? x? ??ng Hòa.
 • C?p nh?t X? Hòa Hi?p Nam, huy?n ??ng Hòa thành Ph??ng Hòa Hi?p Nam, Th? x? ??ng Hòa.

b) C?p nh?t tên ??a bàn hành chính tr?c thu?c t?nh Bình ??nh ?áp ?ng Ngh? Quy?t s? 932/NQ-UBTVQH14:

 • C?p nh?t X? Tam Quan Nam, Huy?n Hoài Nh?n thành Ph??ng Tam Quan Nam, Th? x? Hoài Nh?n.
 • C?p nh?t X? Tam Quan B?c, Huy?n Hoài Nh?n thành Ph??ng Tam Quan B?c, Th? x? Hoài Nh?n.
 • C?p nh?t X? Hoài Thanh, Huy?n Hoài Nh?n thành Ph??ng Hoài Thanh, Th? x? Hoài Nh?n.
 • C?p nh?t Th? tr?n Tam Quan, Huy?n Hoài Nh?n thành Ph??ng Tam Quan, Th? x? Hoài Nh?n.
 • C?p nh?t Th? tr?n B?ng S?n, Huy?n Hoài Nh?n thành Ph??ng B?ng S?n, Th? x? Hoài Nh?n.
 • C?p nh?t X? Hoài H?o, Huy?n Hoài Nh?n thành Ph??ng Hoài H?o, Th? x? Hoài Nh?n.
 • C?p nh?t X? Hoài Thanh Tay, Huy?n Hoài Nh?n thành Ph??ng Hoài Thanh Tay, Th? x? Hoài Nh?n.
 • C?p nh?t X? Hoài H??ng, Huy?n Hoài Nh?n thành Ph??ng Hoài H??ng, Th? x? Hoài Nh?n.
 • C?p nh?t X? Hoài Tan, Huy?n Hoài Nh?n thành Ph??ng Hoài Tan, Th? x? Hoài Nh?n.
 • C?p nh?t X? Hoài Xuan, Huy?n Hoài Nh?n thành Ph??ng Hoài Xuan, Th? x? Hoài Nh?n.
 • C?p nh?t X? Hoài ??c, Huy?n Hoài Nh?n thành Ph??ng Hoàng ??c, Th? x? Hoài Nh?n.

c) C?p nh?t tên ??a bàn hành chính tr?c thu?c t?nh Thanh Hóa ?áp ?ng Ngh? Quy?t s? 933/NQ-UBTVQH14:

 • C?p nh?t X? H?i L?nh, huy?n T?nh Gia thành Ph??ng H?i L?nh, Th? x? Nghi S?n.
 • C?p nh?t X? H?i Bình, huy?n T?nh Gia thành Ph??ng H?i Bình, Th? x? Nghi S?n.
 • C?p nh?t Th? tr?n T?nh Gia, huy?n T?nh Gia thành Ph??ng H?i Hòa, Th? x? Nghi S?n.
 • C?p nh?t X? H?i Chau, huy?n T?nh Gia thành Ph??ng H?i Chau, Th? x? Nghi S?n.
 • C?p nh?t X? H?i Ninh, huy?n T?nh Gia thành Ph??ng H?i Ninh, Th? x? Nghi S?n.
 • C?p nh?t X? H?i An, huy?n T?nh Gia thành Ph??ng H?i An, Th? x? Nghi S?n.
 • C?p nh?t X? Tan Dan, huy?n T?nh Gia thành Ph??ng Tan Dan, Th? x? Nghi S?n.
 • C?p nh?t X? Ninh H?i, huy?n T?nh Gia thành Ph??ng Ninh H?i, Th? x? Nghi S?n.
 • C?p nh?t X? Nguyên Bình, huy?n T?nh Gia thành Ph??ng Nguyên Bình, Th? x? Nghi S?n.
 • C?p nh?t X? Bình Minh, huy?n T?nh Gia thành Ph??ng Bình Minh, Th? x? Nghi S?n.
 • C?p nh?t X? H?i Thanh, huy?n T?nh Gia thành Ph??ng H?i Thanh, Th? x? Nghi S?n.
 • C?p nh?t X? Xuan Lam, huy?n T?nh Gia thành Ph??ng Xuan Lam, Th? x? Nghi S?n.
 • C?p nh?t X? Trúc Lam, huy?n T?nh Gia thành Ph??ng Trúc Lam, Th? x? Nghi S?n.
 • C?p nh?t X? T?nh H?i, huy?n T?nh Gia thành Ph??ng T?nh H?i, Th? x? Nghi S?n.
 • C?p nh?t X? Mai Lam, huy?n T?nh Gia thành Ph??ng Mai Lam, Th? x? Nghi S?n.
 • C?p nh?t X? H?i Th??ng, huy?n T?nh Gia thành Ph??ng H?i Th??ng, Th? x? Nghi S?n.

C?p nh?t c? quan thu?:

 • C?p nh?t Chi c?c Thu? huy?n T?nh Gia thành Chi c?c Thu? th? x? Nghi S?n.
 • C?p nh?t Chi c?c Thu? huy?n ??ng Hòa thành Chi c?c Thu? th? x? ??ng Hòa.
 • C?p nh?t Huy?n Trà B?ng – Chi c?c Thu? khu v?c Trà B?ng - Tay Trà thành Chi c?c Thu? huy?n Trà B?ng.
 • C?p nh?t Huy?n Tay Trà – Chi c?c Thu? khu v?c Trà B?ng - Tay Trà thành Huy?n Tay Trà – Chi c?c Thu? huy?n Trà B?ng.

HTKK 4.4.0

 • C?p nh?t Chi c?c Thu? Qu?n 12 thành Qu?n 12 - Chi c?c Thu? khu v?c Qu?n 12 – huy?n Hóc M?n.
 • C?p nh?t Chi c?c Thu? Huy?n Hóc M?n thành Huy?n Hóc M?n - Chi c?c Thu? khu v?c Qu?n 12 – huy?n Hóc M?n.

L?u y:Xổ số nam B?t ??u t? ngày 18/05/2020, khi l?p h? s? khai thu? có liên quan ??n n?i dung nang c?p trên, ng??i n?p thu? s? d?ng các ch?c n?ng kê khai t?i ?ng d?ng HTKK 4.4.0 thay cho các phiên b?n tr??c ?ay.

HTKK 4.3.9

B?n c?p nh?t HTKK 4.3.9 nang c?p ch?c n?ng kê khai t? khai “Gia h?n n?p thu? và ti?n thuê ??tXổ số nam” ?áp ?ng 3 yêu c?u nghi?p v? phát sinh c?a V? Kê khai và K? toán thu?:

 • Kh?ng b?t bu?c nh?p “Doanh thu” c?a doanh nghi?p khi tích ch?n m?c a ho?c m?c b t?i ch? tiêu [08] – ph?n I.
 • ??i v?i ch? tiêu khu ??t thuê t?i ch? tiêu [07]: H? tr? t? ??ng hi?n th? T?nh/Thành ph?, Qu?n/Huy?n khi ch?n C? quan Thu?:
  • N?u ch?n c? quan thu? qu?n ly là C?c Thu? thì ?ng d?ng hi?n th? “T?nh/Thành ph?” t??ng ?ng v?i c? quan thu? ?? ch?n (kh?ng cho s?a), cho phép ch?n “Qu?n/Huy?n” trong danh sách các huy?n thu?c T?nh/Thành ph? ?ó.
  • N?u ch?n c? quan thu? qu?n ly là Chi c?c Thu? thì ?ng d?ng hi?n th? “T?nh/Thành ph?” và “Qu?n/Huy?n” t??ng ?ng v?i CQT ?? ch?n, kh?ng cho s?a.
 • Khi tích ch?n m?c a ho?c b t?i m?c I – ch? tiêu [08]: Ch? cho ch?n 1 trong 3 l?nh v?c ho?t ??ng trong danh m?c.

L?u y: T? ngày 29/04/2020, khi l?p h? s? khai thu? ph?i s? d?ng phiên b?n HTKK 4.3.9 thay cho các phiên b?n tr??c ?ay.

HTKK 4.3.8

 • B? sung ch?c n?ng l?p “Gi?y ?? ngh? gia h?n n?p thu? và ti?n thuê ??t: H? tr? nh?p, xóa, s?a, in, nh?p l?i, k?t xu?t XML, k?t xu?t Excel, t?i báo cáo t? XML, tra c?u h??ng d?n kê khai t?ng ch? tiêu.
 • C?p nh?t ch?c n?ng k?t xu?t t? khai Báo cáo tình hình s? d?ng biên lai thu phí, l? phí (BC7/AC): C?p nh?t tên file khi k?t xu?t XML, k?t xu?t Excel.

HTKK 4.3.7

C?p nh?t ??a bàn hành chính t?nh ??k L?k:

 • C?p nh?t tên ??a bàn hành chính thu?c Huy?n Ea H'Leo:
  • C?p nh?t x? C? Amung thành x? C? A Mung.
  • C?p nh?t x? Dlê Yang thành x? Dliê Yang.
  • C?p nh?t x? Ea H-leo thành x? Ea H'Leo.
  • C?p nh?t x? Ea Khal thành x? Ea Kh?l.
 • C?p nh?t tên ??a bàn hành chính thu?c Huy?n Kr?ng Búk:
  • C?p nh?t x? C? Kp? thành x? Ch? Kb?.
  • C?p nh?t x? P?ng ?rang thành x? P?ng Drang.

Ch?n nh?p th?ng tin ch? tiêu mi?n gi?m:

Nang c?p ch?n kh?ng cho nh?p th?ng tin ??i v?i các ch? tiêu mi?n gi?m trong khu kinh t? ??i v?i t? khai 01/CNKD, 01/TTS, 02/KK-TNCN ?áp ?ng Ngh? ??nh 82/2018/N?-CP:

 • Ch? tiêu t?i các T? khai:
  • T? khai 01/CNKD là ch? tiêu [35], [36]; b?ng kê 01-1/BK-CNKD là ch? tiêu[12], [15].
  • T? khai 01/TTS là ch? tiêu [32], [33].
  • T? khai 02/KK-TNCN là ch? tiêu [32], [33].
 • V? k? tính thu?:
  • T? khai n?m: T? k? 2019.
  • T? khai quy: T? k? quy 4/2018.
  • T? khai tháng, T? khai t?ng l?n phát sinh: T? k? tháng 8/2018.

C?p nh?t khác

 • Nang c?p ch?c n?ng kê khai t? khai quy?t toán phí b?o v? m?i tr??ng (02/BVMT) và t? khai thu? ??i v?i cá nhan kinh doanh (01/CNKD).
 • ??i v?i t? khai có k? tính thu? n?m 2019, ch? cho phép ch?n các lo?i phí b?o v? m?i tr??ng trong danh m?c ?áp ?ng Ngh? ??nh s? 164/2016/N?-CP ngày 24/12/2016.

HTKK 4.3.6

B? sung yêu c?u phát sinh

 • Ch?c n?ng kê khai t? khai ??ng ky thu? cho cá nhan qua c? quan chi tr? có thu nh?p (m?u 05-?K-TH-TCT): C?p nh?t ch?c n?ng t?i b?ng kê, h? tr? ki?m tra d? li?u tr??ng “Gi?i tính” và “Lo?i gi?y t?”, n?u d? li?u nh?n vào có m? kh?ng thu?c danh m?c thì ?ng d?ng c?nh báo ??.

C?p nh?t m?t s? l?i phát sinh c?a HTKK 4.3.5

C?p nh?t ??a bàn hành chính tr?c thu?c Th? x? Duy Tiên, t?nh Hà Nam theo Ngh? quy?t s? 829/NQ-UBTVQH14: Hi?n th? các ??a bàn hành chính thu?c Th? x? Duy Tiên, t?nh Hà Nam:

 • C?p nh?t các ??a bàn ch?a h?t hi?u l?c bao g?m: Ph??ng B?ch Th??ng, ph??ng Chau Giang, ph??ng Duy H?i, ph??ng Duy Minh, ph??ng ??ng V?n, ph??ng Hòa M?c, ph??ng Hoàng ??ng, ph??ng Tiên N?i, ph??ng Yên B?c.
 • C?p nh?t các ??a bàn h?t hi?u l?c bao g?m: X? ??i S?n, X? Tiên Phong.

HTKK 4.3.5

C?p nh?t ch?c n?ng

 • Ch?c n?ng kê khai T? khai quy?t toán c?a cá nhan (02/QTT-TNCN):
  • Ch? tiêu [09] ?i?n tho?i và ch? tiêu [11] Email: B?t bu?c nh?p.
  • Ch? tiêu [24], ch? tiêu [42]: Kh?ng cho phép nh?p t? k? kê khai có t? tháng >=8/2018 ho?c k? n?m >=2019.
 • Ch?c n?ng kê khai T? khai quy?t toán c?a t? ch?c, cá nhan (05/QTT-TNCN): Ch? tiêu [37] trên t? khai 05/QTT-TNCN; Ch? tiêu [12], ch? tiêu [21] trên BK 05-1/BK-QTT-TNCN; Ch? tiêu [13], ch? tiêu [17] trên BK 05-2/ BK-QTT-TNCN: Kh?ng cho phép nh?p t? k? kê khai có t? tháng >=8/2018 ho?c k? n?m >=2019.

S?a l?i

 • ??ng ky ng??i ph? thu?c gi?m tr? gia c?nh: Cho phép ch?n ??a bàn X? có tên tr?ng thu?c Huy?n Ly S?n, T?nh Qu?ng Ng?i.

HTKK 4.3.4

C?p nh?t ??a bàn hành chính c?p huy?n, c?p x?

 • C?p nh?t ??a bàn hành chính c?p huy?n, c?p x? tr?c thu?c t?nh Thái Bình ?áp ?ng Ngh? quy?t s? 892/NQ-UBTVQH14,
 • C?p nh?t ??a bàn hành chính c?p huy?n, c?p x? tr?c thu?c Thành ph? C?n Th? ?áp ?ng Ngh? quy?t s? 893/NQ-UBTVQH14.
 • C?p nh?t ??a bàn hành chính c?p huy?n, c?p x? tr?c thu?c t?nh Khánh Hòa ?áp ?ng Ngh? quy?t s? 894/NQ-UBTVQH14.
 • C?p nh?t ??a bàn hành chính c?p huy?n, c?p x? tr?c thu?c Thành ph? Hà N?i ?áp ?ng Ngh? quy?t s? 895/NQ-UBTVQH14.
 • C?p nh?t ??a bàn hành chính c?p huy?n, c?p x? tr?c thu?c t?nh Lào Cai ?áp ?ng Ngh? quy?t s? 896/NQ-UBTVQH14.
 • C?p nh?t ??a bàn hành chính c?p huy?n, c?p x? tr?c thu?c t?nh Cao B?ng ?áp ?ng Ngh? quy?t s? 897/NQ-UBTVQH14.

C?p nh?t c?ng th?c tính

- Thay ??i c?ng th?c h? tr? tính ??i v?i S? d? cu?i k? c?a các tài kho?n l??ng tính c?p con, ??ng th?i cho phép s?a nh?m ?áp ?ng Th?ng t? s? 24/2017/TT-BTC:

S?a ??i c?ng th?c:

 • S? d? cu?i k? bên N? = (1)+(3)-(4)-(2), n?u d??ng thì hi?n th?, n?u am thì kh?ng hi?n th?, cho phép s?a.
 • S? d? cu?i k? bên Có = (2)+(4)-(3)-(1), n?u d??ng thì hi?n th?, n?u am thì kh?ng hi?n th?, cho phép s?a.

Ph?m vi:

 • B? 24/2017/TT/BTC, b?ng can ??i tài kho?n: 131, 138, 331, 3331, 3334, 3338, 334, 335, 338, 421.
 • B? 24/2017/TT-BTC (b? sung m?u B01a c?a Th?ng t? 133), b?ng can ??i tài kho?n: 131, 1381, 1386, 1388, 331, 33311, 33312, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 33381, 33382, 3339, 334, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 4211, 4212.
 • B? 24/2017/TT-BTC (b? sung m?u B01b c?a Th?ng t? 133), b?ng can ??i tài kho?n: 131, 1381, 1386, 1388, 331, 33311, 33312, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 33381, 33382, 3339, 334, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 4211, 4212.

- Thay ??i c?ng th?c ??i v?i dòng t?ng c?a các tài kho?n l??ng tính c?p cha có c?p con.

S?a ??i c?ng th?c:

 • S? d? cu?i k? bên N? c?a TK c?p cha = T?ng d? N? CK (T?ng c?a các TK c?p con) - T?ng D? Có CK (T?ng c?a các TK c?p con) n?u >=0, n?u am thì kh?ng hi?n th?.
 • S? d? cu?i k? bên Có c?a TK c?p cha = T?ng D? Có CK (T?ng c?a các TK c?p con) - T?ng D? N? CK (T?ng c?a các TK c?p con) n?u >=0, n?u am thì kh?ng hi?n th?.

Ph?m vi:

 • B? 24/2017/TT/BTC, b?ng can ??i tài kho?n: 333.
 • B? 24/2017/TT-BTC (b? sung m?u B01a c?a Th?ng t? 133), b?ng can ??i tài kho?n: 138, 333, 3331, 3338, 338, 421.
 • B? 24/2017/TT-BTC (b? sung m?u B01b c?a Th?ng t? 133), b?ng can ??i tài kho?n: 138, 333, 3331, 3338, 338, 421.

L?u y:Xổ số nam T? ngày 12/03/2020, khi l?p h? s? khai thu? ng??i s? d?ng ph?i kê khai trên HTKK 4.3.4 thay cho các phiên b?n tr??c.

HTKK 4.3.3

C?p nh?t tên Chi c?c Thu? tr?c thu?c C?c Thu? t?nh Phú Th??

 • C?p nh?t Huy?n Lam Thao - Chi c?c Thu? khu v?c Phù Ninh - Lam Thao (m? 21721) thành Huy?n Lam Thao - Chi c?c Thu? khu v?c Lam Thao - Phù Ninh (m? 21721).
 • C?p nh?t Huy?n Phù Ninh - Chi c?c Thu? khu v?c Phù Ninh - Lam Thao (m? 21711) thành Huy?n Phù Ninh - Chi c?c Thu? khu v?c Lam Thao - Phù Ninh (m? 21711).

C?p nh?t tên Chi c?c Thu? tr?c thu?c C?c Thu? Thành ph? H? Chí Minh

 • C?p nh?t Huy?n Hóc M?n - Chi c?c Thu? khu v?c Qu?n 12 - Hóc M?n (m? 70137) thành Chi c?c Thu? Huy?n Hóc M?n (m? 70137).
 • C?p nh?t Qu?n 12 - Chi c?c Thu? khu v?c Qu?n 12 - Hóc M?n (m? 70123) thành Chi c?c Thu? Qu?n 12 (m? 70123).

L?u y: T? ngày 05/03/2020 khi l?p h? s? kê khai thu?, ng??i n?p thu? kê khai theo phiên b?n HTKK 4.3.3 thay cho các phiên b?n tr??c ?ay.

HTKK 4.3.2

T?ng c?c Thu? nang c?p ?ng d?ng HTKK 4.3.2 nh?m h?p nh?t 45 Chi c?c Thu? c?a các t?nh, thành ph? B?c Liêu, B?c Ninh, ?à N?ng, Hà Nam, Ninh Thu?n, Long An, ??ng Tháp, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Khánh Hòa, H?i Phòng, Lai Chau, H?ng Yên, Qu?ng Nam, Qu?ng Tr?, Nam ??nh, V?nh Phúc, V?nh Long, ?i?n Biên, Lào Cai, Phú Yên, Sóc Tr?ng, Kon Tum, Cao B?ng, Thái Bình, Qu?ng Ng?i, ??c N?ng, Yên Bái, Bà R?a-V?ng Tàu, Bình Thu?n, C?n Th?, ??ng Nai, Gia Lai, Hà N?i, Hà T?nh, Phú Th?, Tay Ninh, An Giang, Bình ??nh, ??k L?k, B?c Giang, Th?a Thiên Hu?, Thành ph? H? Chí Minh, Trà Vinh, Ninh Bình. Chi ti?t m?i các b?n xem trong danh sách sát nh?p 45 Chi c?c Thu?.

HTKK 4.3.1

T?ng c?c Thu? nang c?p ?ng d?ng HTKK 4.3.1 nh?m ?áp ?ng vi?c s?p x?p các ??n v? hành chính c?p huy?n, c?p x? c?a 18 t?nh/thành ph? B?c K?n, B?n Tre, Bình D??ng, Nam ??nh, Gia Lai, V?nh Long, Ninh Bình, Qu?ng Bình, Qu?ng Nam, Cao B?ng, Tay Ninh, Lai Chau, Qu?ng Ng?i, V?nh Long, H?u Giang, Ti?n Giang, Yên Bái, H?i Phòng. M?i các b?n t?i Danh sách thay ??i ??a bàn hành chính 18 t?nhXổ số nam v? theo d?i.

L?u y:Xổ số nam T? ngày 18/02/2020, khi l?p h? s? khai thu? ng??i s? d?ng ph?i kê khai trên HTKK 4.3.1 thay cho các phiên b?n tr??c.

HTKK 4.3.0

B? sung m?u bi?u:

B? sung ch?c n?ng l?p Báo cáo tài chính theo Th?ng t? s? 24/2017/TT-BTCTh?ng t? s? 107/2017/TT-BTC: H? tr? nh?p, xóa, s?a, in, nh?p l?i, k?t xu?t XML, k?t xu?t Excel, t?i báo cáo t? XML, tra c?u h??ng d?n kê khai t?ng ch? tiêu cho các b? Báo cáo tài chính:

 • B? Báo cáo tài chính ??y ?? (Th?ng t? 107/2017/TT-BTC)
 • B? Báo cáo tài chính ??n gi?n (Th?ng t? 107/2017/TT-BTC)
 • B? Báo cáo tài chính n?m (Th?ng t? 24/2017/TT-BTC)
 • B? Báo cáo tài chính n?m (Th?ng t? 24/2017/TT-BTC) (BCTHTC B01a – Th?ng t? 133/2016/TT-BTC)
 • B? Báo cáo tài chính n?m (Th?ng t? 24/2017/TT-BTC) (BCTHTC B01b – Th?ng t? 133/2016/TT-BTC)

C?p nh?t m?t s? n?i dung phát sinh c?a ?ng d?ng HTKK 4.2.9:

 • C?p nh?t Tên c? quan thu?:
  • C?p nh?t Thành ph? H? Long – CCT khu v?c H? Long – Hoành B? thành Thành ph? H? Long - Chi c?c Thu? Thành ph? H? Long.
  • C?p nh?t Huy?n Hoành B? - Chi c?c Thu? khu v?c H? Long - Hoành B? thành Huy?n Hoành B? - Chi c?c Thu? Thành ph? H? Long.
 • T? khai Thu? tài nguyên (dành cho c? s? s?n xu?t th?y ?i?n) (03/T?-TAIN): C?p nh?t ch?c n?ng in t? khai, hi?n th? ?? MST c?a doanh nghi?p ??i v?i tr??ng h?p MST là 13 ky t??.

L?u y: T? ngày 08/02/2020, khi l?p h? s? khai thu? ng??i s? d?ng ph?i kê khai trên HTKK 4.3.0 thay cho các phiên b?n tr??c.

HTKK 4.2.9

 • C?p nh?t ch?c n?ng ??ng ky danh m?c thu? tài nguyên, ch?c n?ng kê khai các t? khai 01/TAIN, 02/TAIN, 01/CNKD: C?p nh?t danh m?c thu? tài nguyên theo C?ng v?n s? 1611/BCT-CNNg ngày 25/2/2016 và C?ng v?n s? 15285/BTC-TCT ngày 17/12/2019.
 • Ch?c n?ng kê khai t? khai ??ng ky thu? t?ng h?p có thu nh?p t? ti?n l??ng, ti?n c?ng th?ng qua c? quan chi tr? thu nh?p (05-?K-TH-TCT): B? sung N?i c?p là “C?c c?nh sát qu?n ly hành chính v? tr?t t? x? h?i” khi ch?n Lo?i gi?y t? là “Th? CCCD”.

L?u y: T? ngày 21/01/2020, khi l?p h? s? khai thu? ng??i s? d?ng ph?i s? d?ng phiên b?n HTKK 4.2.8 thay cho các phiên b?n tr??c ?ay.

HTKK 4.2.8

Xổ số namT?ng c?c Thu? nang c?p ?ng d?ng HTKK 4.2.8 nh?m ?áp ?ng vi?c s?p x?p các ??n v? hành chính c?p huy?n, c?p x? thu?c các t?nh H?u Giang, H?ng Yên, Lào Cai, Nam ??nh, Hà Giang, Phú Th?, Hà Nam, Hòa Bình, Ngh? An, Qu?ng Tr?, Lam ??ng, Th?a Thiên Hu?, ??k N?ng, Long An, Qu?ng Ninh, ??ng Tháp, B?c Giang, Thái Nguyên, ?i?n Biên, Tuyên Quang, Phú Yên, L?ng S?n, Hà T?nh, Bình Thu?n.

L?u y: B?t ??u t? ngày 10/01/2020, khi l?p h? s? kê khai thu? ng??i s? d?ng ph?i kê khai t?i ?ng d?ng HTKK 4.2.8 thay cho các phiên b?n tr??c ?ay.

HTKK 4.2.7

 • C?p nh?t Th? tr?n S?n L? thành Th? tr?n S?n L?, huy?n Quan S?n, t?nh Thanh Hóa.

HTKK 4.2.6

C?p nh?t ??a bàn hành chính

- C?p nh?t ??a bàn hành chính c?p huy?n, c?p x? thu?c t?nh Thanh Hóa ?áp ?ng Ngh? quy?t 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019:

 • H?t hi?u l?c 99 x?/ph??ng/th? tr?n.
 • L?p m?i 73 x?/ph??ng/th? tr?n.

- C?p nh?t ??a bàn hành chính c?p huy?n, c?p x? thu?c t?nh B?c Ninh ?áp ?ng Ngh? quy?t 787/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019:

 • H?t hi?u l?c 3 x?.
 • L?p m?i 3 ph??ng thu?c thành ph? B?c Ninh.

- C?p nh?t ??a bàn hành chính c?p huy?n, c?p x? thu?c t?nh H?i D??ng ?áp ?ng Ngh? quy?t 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019:

 • ??i tên 2 x?.
 • H?t hi?u l?c 44 x?.
 • L?p m?i 30 x?/ph??ng.

M?t s? n?i dung phát sinh c?a ?ng d?ng HTKK 4.2.5

HTKK 4.2.5

C?p nh?t ??a bàn hành chính

 • Thành l?p 4 ph??ng thu?c th? x? ??ng Tri?u, t?nh Qu?ng Ninh theo Ngh? quy?t 769/NQ-UBTVQH14:
  • C?p nh?t x? Tràng An thành ph??ng Tràng An.
  • C?p nh?t x? Hoàng Qu? thành ph??ng Hoàng Qu?.
  • C?p nh?t x? Yên Th? thành ph??ng Yên Th?.
  • C?p nh?t x? H?ng Phong thành ph??ng H?ng Phong.
 • Thành l?p 6 ph??ng thu?c th? x? Chí Linh và thành l?p Thành ph? Chí Linh thu?c t?nh H?i D??ng theo Ngh? quy?t 623/NQ-UBTVQH14:
  • C?p nh?t th? x? Chí Linh thành Thành ph? Chí Linh, t?nh H?i D??ng.
  • C?p nh?t x? An L?c thành ph??ng An L?c.
  • C?p nh?t x? C? Thành thành ph??ng C? Thành.
  • C?p nh?t x? ??ng L?c thành ph??ng ??ng L?c.
  • C?p nh?t x? Hoàng Ti?n thành ph??ng Hoàng Ti?n.
  • C?p nh?t x? Tan Dan thành ph??ng Tan Dan.
  • C?p nh?t x? V?n ??c thành ph??ng V?n ??c.

C?p nh?t T? khai thu? tiêu th? ??c bi?t

C?p nh?t ch?c n?ng kê khai t? khai thu? tiêu th? ??c bi?t theo Th?ng t? s? 195/2015/TT-BTC (m?u 01/TT?B): Kh?ng b?t bu?c ph?i nh?p các th?ng tin ràng bu?c d??i ?ay ? dòng ??u tiên trong b?ng I, ph? l?c 01-1/TT?B, còn các dòng khác v?n ?? ràng bu?c.

 • Ky hi?u
 • S?
 • Ngày tháng n?m phát hành
 • Tên nguyên li?u/hàng hóa nh?p kh?u ?? n?p thu? thu nh?p ??c bi?t
 • S? l??ng ??n v? nguyên li?u mua vào/hàng hóa nh?p kh?u
 • Thu? thu nh?p ??c bi?t ?? n?p

C?p nh?t m?t s? l?i c?a ?ng d?ng HTKK 4.2.4

Ch?c n?ng kê khai T? khai ??ng ky thu? t?ng h?p cho cá nhan có thu nh?p t? ti?n l??ng, ti?n c?ng th?ng qua c? quan chi tr? thu nh?p (05-?K-TH-TCT):

 • C?p nh?t combo box “T?nh/thành ph?” t?i ??a ch? c? trú: Khi ch?n “TP H? Chí Minh” thì ?ng d?ng hi?n th? ?úng giá tr? v?a ch?n.
 • C?p nh?t ch?c n?ng t?i b?ng kê: C?p nh?t m? gi?i tính N? (m? 1), Nam (m? 2) khi nh?p trên m?u bi?u b?ng kê.

Video h??ng d?n cài ??t HTKK ?? kê khai thu?

L?u y: Tr??ng h?p xu?t hi?n th?ng báo:

H?y ch?n “Do not show this again for apps from the publisher and location above” sau ?ó nh?n nút “Run”.

M?t s? th??ng g?p khi kê khai thu? trên HTKK

1. L?i t? thoát HTKK

Khi s? d?ng ch?c n?ng kê khai b? sung ?i?u ch?nh, tra c?u t? khai thì báo l?i "Run Time Error 9", nh?n vào bi?u t??ng này thì thoát kh?i HTKK lu?n.

Cách kh?c ph?c:

L?i này do h? ?i?u hành Windows b? l?i, nên b?n ph?i cài ??t h? ?i?u hành Windows, sau ?ó cài ??t l?i ?ng d?ng HTKK.

2. L?i kh?ng g? ???c ti?ng Vi?t trên HTKK

Xổ số namKhi kê khai thu? qua HTKK mà kh?ng g? ???c ti?ng Vi?t, b?n có th? tham kh?o mà chúng t?i ?? gi?i thi?u tr??c ?ay.

3. L?i s? li?u t?ng h?p trên b?ng kê sai

Khi g?p tr??ng h?p s? li?u t?ng h?p trên b?ng kê kh?ng ?úng v?i các ch? tiêu t??ng ?ng trên t? khai.

Cách kh?c ph?c:

Nh?n vào ch? tiêu [21] Kh?ng phát sinh ho?t ??ng mua bán trong k?. Ti?p theo nh?n , ch??ng trình s? t? ??ng ?i?n t?t c? các giá tr? = 0, sau ?ó click ti?p và ch? tiêu [21] ?? b? ?ánh d?u ph?n m?m HTKK s? t? tính l?i.

4. L?i khi m? HTKK ch? th?y hi?n 1 dòng tr?ng

Do khi cài ??t h? ?i?u hành Windows ch?a chuy?n ??i ??nh d?ng ki?u ngày gi? c?a h? th?ng theo chu?n, nên khi m? HTKK th?y kh?ng th? kích ho?t ???c ho?c ch? hi?n 1 dòng tr?ng.

Cách x? ly:

Kích chu?t vào nút Start, ch?n Control Panel > Date And Time > Time Zone. Màn hình xu?t hi?n ch?n “(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakata”.

Ch?n (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakata
Ch?n (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakata
Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm
Tìm thêm: HTKK

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo