I Will Eat You 2.2.8 Game tr?n thoát kh?i s? truy ?u?i c?a quái v?t

 • ?ánh giá:
  3 ★ 2 ??
 • Phát hành:
 • Version: 2.2.8
 • S? d?ng: Tính phí
 • L??t xem: 111
 • L??t t?i: 31
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows 7/8.1/10 64-bit
Gi?i thi?u

Ch?y, ?n n?p, la hét và n? l?c sinh t?n trong game hành ??ng I Will Eat You - trò ch?i ch?a ??y nh?ng kho?nh kh?c vui nh?n và hài h??c. Ch?i game I Will Eat You v?i b?n bè ho?c game th? ng?u nhiên và xem ai s?ng sót lau nh?t có th?. Cho dù b?n làm gì, h?y nh?, kh?ng bao gi? ???c b??c vào ch? trú ?n c?a quái v?t!

I Will Eat You là game hành ??ng vui nh?n và hài h??c
I Will Eat You là game hành ??ng vui nh?n và hài h??c

I Will Eat You PC s? kh?i g?i nh?ng c?m xúc vui t??i c?a th?i th? ?u, t??ng t? nh? trò ch?i Hot Lava. S?ng l?i nh?ng giay phút vui v? và s?i ??ng khi b?n ph?i ch?y tr?n kh?i s? truy ?u?i c?a ??ng v?t hoang d?. ?n n?p và ch?y tr?n kh?i ng??i b?n ?? bi?n thành thú hoang khi h? mu?n ?n t??i nu?t s?ng b?n.

N? l?c s?ng sót b?ng m?i giá khi b? quái v?t truy ?u?i trong I Will Eat You
N? l?c s?ng sót b?ng m?i giá khi b? quái v?t truy ?u?i trong I Will Eat You

Game I Will Eat You ??a b?n vào chuy?n phiêu l?u s?i n?i cùng b?n bè. H?y t?n d?ng m?i k? n?ng và s? khéo léo ?? kh?ng b? ?n th?t. Th? hi?n b?n l?nh và s? kh?n khéo, ?ánh l?a quái v?t và s?ng sót b?ng m?i giá!

Game I Will Eat You ??a b?n vào chuy?n phiêu l?u ?n l?i ky ?c tu?i th?
Game I Will Eat You ??a b?n vào chuy?n phiêu l?u ?n l?i ky ?c tu?i th?

Tính n?ng game I Will Eat You

 • L?p nhóm ?? tr?n thoát kh?i ng??i b?n ?? bi?n hình thành thú d?.
 • ?n n?p, ch?y tr?n, t?n d?ng m?i tr??ng, ?ánh l?c h??ng k? thù ? góc nhìn th? 3.
 • Khám phá các ??a ?i?m ???c tái hi?n c?c chi ti?t.
 • Ch? ?i?m v? trí c?a ng??i ch?i khác ho?c giúp h? tr?n thoát.
 • Tìm nh?ng n?i an toàn nh?t, s? d?ng k? n?ng và quy?t ??nh h?p ly ?? tr? thành ng??i s?ng sót cu?i cùng.
 • Lên c?p và m? khóa nhan v?t m?i.
 • Ki?m ?i?m thành tích trong game.

C?p nh?t game I Will Eat You m?i nh?t

I Will Eat You liên t?c b? sung ch? ?? ch?i, ??a ?i?m và tính n?ng m?i
I Will Eat You liên t?c b? sung ch? ?? ch?i, ??a ?i?m và tính n?ng m?i

I Will Eat You 2.x:

 • Ch? ?? ch?i game m?i ch? ?? Halloween.
 • Khám phá h?m ng?c m?i.
 • Ch? ?? ch?i m?i mang tên Football, h? tr? 5/5 ng??i ch?i.
 • Khám phá ??u tr??ng v?i nh?ng thách th?c m?i.
 • Cho phép c?u hình game và l?u ?? tr?i nghi?m sau.
 • S?a l?i v?i th? s?n.
 • ?m thanh ghi ta c? ?? tr? l?i.
 • S?a l?i v?i nhan v?t Kamikaze.
 • Ch? ?? ch?i m?i Deer Corporation.
 • S?a l?i mua và l?u khi b?n mua g?u mèo nh? trong c?a hàng game.
 • Gi?m kích th??c v?t ly c?a ??a ?i?m ch?i Winter Village.
 • ??a ?i?m Swamp ?? ???c xóa kh?i game.
 • Gi?m kích th??c c?a file boot.
 • Thêm 3 am thanh ghi ta m?i.
 • Thêm 5 ng??i b?n l?ng lá.
 • Phòng ch?i Big room s? mang ??n cho b?n nhi?u b?t ng?.
 • S?a l?i t?i ??a ?i?m ch?i Desert Storm.
 • Khu v?c ch?i ???c chia làm nhi?u t?ng.
 • B?t ng??i ch?i và bi?n h? thành g?u mèo.
 • Ch?y tr?n kh?i nh?ng nhóm g?u mèo ?ang n? l?c truy ?u?i b?n.
 • Ph?i h?p và ch?i game th?t vui cùng b?n bè.
 • Tham gia máy ch? Discord ?? tìm ??ng ??i.
 • Thêm ??a ?i?m ch?i m?i Desert Storm và nang c?p khu v?c Raccoon Attack.
 • Thêm am thanh nh?y c?a g?u mèo.
 • ?n ??nh ch? ?? ch?i 20 ng??i.
?n n?p, ch?y tr?n, la hét và n? l?c s?ng sót trong I Will Eat You
?n n?p, ch?y tr?n, la hét và n? l?c s?ng sót trong I Will Eat You

C?u hình ch?i I Will Eat You

C?u hình t?i thi?u:

 • H? ?i?u hành: Windows 7, 8.1, 10 64-bit.
 • CPU: Intel Core i3, 2.4GHz.
 • RAM: 4GB.
 • ?? h?a: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 6850.
 • DirectX: Version 10.
 • ? c?ng tr?ng 6GB.

C?u hình ?? ngh?:

 • H? ?i?u hành: Windows 7, 8.1, 10 64-bit.
 • CPU: Intel Core i5, 2.8GHz.
 • RAM: 8GB.
 • ?? h?a: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD R9 390.
 • DirectX: Version 11.
 • ? c?ng tr?ng 6GB.

Loc Nguyen

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: I Will Eat You

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo