League of Legends cho Mac 10.11 Game LOL - Liên minh huy?n tho?i cho Mac

 • ?ánh giá:
  4,1 ★ 10 ??
 • Phát hành:
 • Version: 10.11
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 82,7 MB
 • L??t xem: 19.603
 • L??t t?i: 6.319
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Mac OS X 10.6 tr? lên
Gi?i thi?u

League of Legends 10.11, g?i t?t LOL, có tên Vi?t hóa là Liên Minh Huy?n Tho?i LMHT, là game chi?n ??u MOBA do Riot Games phát tri?n và phát hành cho Mac OS.

Game MOBA League of Legends

T?i League of Legends cho Windows

League of Legends l?y c?m h?ng t? Warcraft III: The Frozen Throne mod, Defense of the Ancients. Trong game, ng??i ch?i s? nh?p vai ng??i chiêu m? ?? ?i?u khi?n quan ??i v?i n?ng l?c ??c bi?t, chi?n ??u ch?ng l?i ??i quan c?a game th? th?c ho?c AI. M?c tiêu là tiêu di?t k? thù và chi?m c?n c?.

M?i tr?n ?ánh trong League of Legends s? mang 1 màu s?c riêng. Th?ng th??ng, quan ??i s? xu?t phát v?i l?c l??ng khá y?u và ??ng ??u nhau, sau 1 th?i gian chi?n ??u s? t?ng s?c m?nh nh? kinh nghi?m và item trang b?.

Chiêu m? chi?n binh

Game League of Legends for Mac n?i b?t v?i ??u tr??ng online nhi?u ng??i ch?i và góc nhìn ng??i th? 3, ???c tái hi?n sinh ??ng trên n?n ?? h?a 3D chan th?c. Game th? th?c s? ??u theo c?p v?i các tr?n ?ánh kéo dài t? 20 ??n 60 phút. Trong m?i ch? ?? ch?i, các thành viên t? ??i s? ph?i h?p v?i nhau ?? giành chi?n th?ng, phá h?y c?ng trình c?t l?i (g?i là Nexus) t?i c?n c? ??ch.

Trong m?i ch? ?? ch?i game LOL, ng??i ch?i s? ?i?u khi?n các nhan v?t g?i chung là Champion, ???c ch?n ho?c ch? ??nh cho t?ng tr?n. M?i nhan v?t s? có n?ng l?c riêng, t? ?ó t?o ra cách ch?i khác nhau, có th? ch? ??ng ho?c b? ??ng…

M? khóa k? n?ng nhan v?t

Toàn b? n?ng l?c riêng c?a nhan v?t g?i là Kit. Vi?c s? d?ng n?ng l?c b? gi?i h?n b?i th?i gian h?i v? khí (cooldown) và tài nguyên (d?ng Mana ho?c n?ng l??ng). Khi chi?n binh dùng h?t tài nguyên, h? kh?ng th? tung phép thu?t và c?n ph?i ch? th?i gian tái t?o.

Th?ng qua chi?n ??u, ng??i ch?i Liên Minh Huy?n Tho?iXổ số nam s? nh?n th??ng. B?n s? xu?t phát t? level 1 và lên c?p d?n d?n t?i level 30 nh? ?i?m XP sau m?i tr?n. Khi lên c?p, b?n c?ng s? có c? h?i m? khóa nhan v?t m?i và ??u v?i nh?ng game th? x?ng t?m.

?? h?a 3D xu?t s?c

Ban ??u, b?n s? tr?i qua ph?n h??ng d?n ch?i game (Tutorial) ?? làm quen v?i gameplay, nhan v?t và 1 vài th? thu?t ch?i League of LegendsXổ số nam hi?u qu?. Sau khi ?? quen d?n v?i cách ch?i LOL, b?n có th? ch?n 1 s? ch? ?? ch?i h?p d?n nh? Co-op Vs. AI, ??u c?p theo th? h?ng, Custom Game cho phép ch?n b?n ?? b?t k?, Blind Pick, Draft Pick, Random Pick…

Nhìn chung, League of Legends - LMHT là l?a ch?n kh?ng th? t?t h?n cho game th? yêu thích dòng game hành ??ng chi?n ??u ki?u MMO, MOBA. Game ???c cung c?p mi?n phí trên máy Mac v?i ?? h?a ??p, am thanh hay và gameplay ??c s?c, ch?c ch?n s? kh?ng làm b?n th?t v?ng!

Loc Nguyen

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Xem thêm

Phiên b?n trên n?n t?ng khác

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo