Lemon Cake Game qu?n ly ti?m bánh c?c d? th??ng

 • ?ánh giá:
  5 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • L??t xem: 162
 • L??t t?i: 26
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Windows 7
Gi?i thi?u

Lemon Cakegame m? ph?ng n?u ?n k?t h?p qu?n ly nhà hàngXổ số nam có ?? h?a tuy?t ??p, trong ?ó b?n có trách nhi?m ?i?u hành m?t c?a hàng bánh ng?t c?c lung linh!

H?c cách ch? bi?n nhi?u món ng?t
H?c cách ch? bi?n nhi?u món ng?t

Trong game Lemon Cake, nhi?m v? c?a ng??i ch?i là kh?i ph?c m?t ti?m bánh b? b? hoang và ph?c v? nhi?u lo?i bánh ng?t ?a d?ng cho c? dan c?a trang tr?i g?n ?ó. B?n s? ph?i h?c cách tr?ng các lo?i nguyên li?u t??i ngon trong nhà kính, tìm hi?u các c?ng th?c n??ng bánh tuy?t v?i trong nhà b?p và ph?c v? nh?ng khách hàng ?ói b?ng t?i c?a hàng c?a chính mình!

Tr?ng cay, ch?m sóc gà và bò ?? thu th?p s?a t??i, tr?ng và trái cay
Tr?ng cay, ch?m sóc gà và bò ?? thu th?p s?a t??i, tr?ng và trái cay

Tính n?ng chính c?a game Lemon Cake

 • H?c cách ch? bi?n nhi?u món ng?t nh? bánh ng?t, bánh rán, bánh n??ng và k?o.
 • Qu?n ly th?i gian hi?u qu? ?? ph?c v? khách hàng nhanh chóng và ??m b?o bánh ng?t c?a b?n kh?ng b? cháy.
 • Xay d?ng l?i ti?m bánh b?ng cách mua ?? n?i th?t, th?c v?t, ??ng v?t và c?ng c? m?i.
 • Tr?ng cay, ch?m sóc gà và bò ?? thu th?p s?a t??i, tr?ng và trái cay là nguyên li?u n??ng bánh.
 • Ph?c v? khách hàng ngay t?i bàn ?n, ho?c tr?ng bày bánh ng?t tr??c c?a s? nhà hàng.
 • L?p th?c ??n hàng ngày ?? t?o ra các combo và khi?n m?i th?c khách hài lòng.
 • Tùy ch?nh nhan v?t c?a b?n v?i nhi?u trang ph?c và ki?u tóc d? th??ng.
Ph?c v? khách hàng trong quán và tr?ng bày bánh tr??c c?a s?
Ph?c v? khách hàng trong quán và tr?ng bày bánh tr??c c?a s?

N?u yêu thích Lemon Cake, b?n có th? tr?i nghi?m nh?ng phút giay th? gi?n v?i nhi?u game làm bánh ?áng yêu nh?: My Cafe: Cake Bakery, Bake 'n Switch, Cake Maker - Baking Secrets, Cake Mania, Dessert Maker,...

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Lemon Cake

?ng d?ng liên quan và thay th?

0 Bình lu?n
S?p x?p theo