X-Unikey cho Linux 1.04 Gõ ti?ng Vi?t trên Linux
Phát hành b?i Ph?m Kim Long
X-Unikey cho Linux là phiên b?n Unikey giúp ng??i dùng g? ti?ng Vi?t có d?u trên h? ?i?u hành Ubuntu, khá nh? và ?n ??nh.
17
16.335
1.04
Top ?ng d?ng Linux t?i nhi?u nh?t

??? Viber cho Linux 14.2 G?i video và nh?n tin mi?n phí trên Linux

 • Phát hành: Viber Media
 • Trong phiên b?n m?i nh?t Viber cho Linux b? sung r?t nhi?u tính n?ng m?i h?p d?n nh?: H? tr? g? Ti?ng Vi?t, Like tin nh?n và các n?i dung ?a ph??ng ti?n trong group, chia s? file...
 • linux Version: 14.2
 • ?ánh giá: 9
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 2.320

??? Mozilla Firefox cho Linux (Ti?ng Vi?t) 83.0 Trình duy?t Web ti?ng Vi?t cho Linux

 • Phát hành: Mozilla
 • Mozilla Firefox For Linux 83.0 là m?t trình duy?t web nhanh, ??y ?? tính n?ng cho Linux v?i giao di?n ti?ng Vi?t than thi?n.
 • linux Version: 83.0
 • ?ánh giá: 205
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 125.152

??? Mozilla Firefox cho Linux 83.0 Trình duy?t web cho Linux

 • Phát hành: Mozilla
 • Mozilla Firefox 83.0 là m?t trình duy?t web nhanh, ??y ?? tính n?ng. Firefox bao g?m ch?n Pop-up, duy?t Tab, tích h?p v?i Google search, qu?n ly quy?n riêng t? ?? ???c ??n gi?n hóa...
 • linux Version: 83.0
 • ?ánh giá: 45
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 199.767

??? PeaZip cho Linux 7.5 Nén và gi?i nén file

 • Phát hành: Giorgio Tani
 • H?n là b?n ?? quen v?i các ch??ng trình nén file ph? bi?n nh? Winrar hay Winzip, nh?ng ch?c h?n b?n ch?a t?ng nghe ??n PeaZip cho Linux 7.5.0, m?t trong 5 c?ng c? nén file m?nh nh?t th? gi?i.
 • linux Version: 7.5.0
 • ?ánh giá: 1
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 5.870

??? FileZilla cho Linux 3.51 Ph?n m?m t?i d? li?u lên server nhanh chóng

 • Phát hành: FileZilla
 • FileZilla for Linux 3.51.0 là ph?n m?m qu?n ly ngu?n d? li?u FTP trên n?n t?ng Linux. Nó th?c s? h?u ích cho c? vi?c upload và download d? li?u trao ??i qua FTP.
 • linux Version: 3.51.0
 • ?ánh giá: 1
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 791