Little Alchemy 2 Game ch? t?o item t? các y?u t? t? nhiên

 • ?ánh giá:
  3 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • L??t xem: 83
 • L??t t?i: 25
 • Ngày:
Gi?i thi?u

Little Alchemy 2 là m?t trò ch?i trí tu? tr?c tuy?n ???c phát tri?n b?i Recloak - nh?ng ng??i ?? t?o ra ph?n 1 Little Alchemy.

T?o ra các v?t ph?m m?i t? b?n y?u t? t? nhiên - ??t, n??c, kh?ng khí và l?a
T?o ra các v?t ph?m m?i t? b?n y?u t? t? nhiên - ??t, n??c, kh?ng khí và l?a

Ch?i Little Alchemy 2 online

M?c ?ích c?a Little Alchemy 2Xổ số nam là k?t h?p nh?ng y?u t? trong t? nhiên ?? t?o ra các item m?i. B?n b?t ??u trò ch?i v?i 4 y?u t? c? ?i?n: ??t, n??c, kh?ng khí và l?a. Ch? v?i b?n y?u t? này, b?n có th? khám phá v? s? item m?i.

Kéo và th? các item ch?ng lên nhau ?? t?o ra các item m?i
Kéo và th? các item ch?ng lên nhau ?? t?o ra các item m?i

B?n lo?i v?t ph?m khác nhau trong game:

 • V?t ph?m c? b?n: ?ay là nh?ng item b?n nh?n ???c t? ??u ho?c m? khóa b?ng cách ?áp ?ng các ?i?u ki?n nh?t ??nh.
 • Các v?t ph?m có th? m? khóa: m?t s? item có th? ???c m? khóa ??c quy?n b?ng cách ??t ??n các m?c ti?n ?? ho?c tìm các v?t ph?m liên quan.
 • V?t ph?m cu?i cùng: nh?ng item kh?ng th? ch? t?o thành v?t m?i ???c g?i là v?t ph?m cu?i cùng. Các item cu?i cùng này s? kh?ng hi?n th? trong kho và có th? ???c tìm th?y trong bách khoa toàn th?.
 • V?t ph?m c?n ki?t: ?ay là nh?ng item th?ng th??ng, nh?ng chúng s? bi?n m?t kh?i kh?ng gian làm vi?c c?a b?n khi b?n tìm th?y t?t c? các s? k?t h?p v?i item ?ó.
Khi hai item có th? k?t h?p, v?t ph?m m?i s? xu?t hi?n trên màn hình
Khi hai item có th? k?t h?p, v?t ph?m m?i s? xu?t hi?n trên màn hình

Cách ch?i Little Alchemy 2

Xổ số namDùng chu?t ?? nh?p, kéo và th? các item ch?ng lên nhau ?? t?o ra các v?t ph?m m?i. Khi hai item có th? k?t h?p, v?t ph?m m?i s? xu?t hi?n trên màn hình. Ti?n trình c?a b?n có th? ???c tìm th?y trong m?c bách khoa toàn th?, n?i b?n s? th?y t?t c? v?t ph?m mình ?? ch? t?o và các s? k?t h?p ?? t?o ra item ?ó.

Ti?n trình c?a b?n có th? ???c tìm th?y trong m?c bách khoa toàn th?
Ti?n trình c?a b?n có th? ???c tìm th?y trong m?c bách khoa toàn th?

H?y s? d?ng ki?n th?c c?a b?n v? khoa h?c và t? nhiên ?? t?o ra nh?ng v?t ph?m m?i t? các y?u t? t? nhiên trong game Little Alchemy 2!

Liên k?t t?i v?

Link Truy c?p chính th?c:

Liên quan

Tham kh?o thêm

0 Bình lu?n
S?p x?p theo