Little Big Snake Game r?n s?n m?i c?c hay

 • ?ánh giá:
  4 ★ 1 ??
 • Phát hành:
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • L??t xem: 131
 • L??t t?i: 31
 • Ngày:
Gi?i thi?u

Little Big Snakegame io nhi?u ng??i ch?i c?c vui nh?n và thú v?, trong ?ó m?c tiêu c?a b?n là tr? thành con r?n l?n nh?t.

Little Big Snake là game r?n s?n m?i nhi?u ng??i ch?i c?c vui nh?n
Little Big Snake là game r?n s?n m?i nhi?u ng??i ch?i c?c vui nh?n

C? g?ng v??t qua các ??i th? ?? hoàn thành nhi?m v?, nang c?p k? n?ng c?a b?n và tiêu di?t nh?ng ng??i ch?i khác. Tìm cách ?n m?t hoa và n?ng l??ng do ??i th? ?? l?i càng nhi?u càng t?t ?? t?ng kích th??c, k? n?ng và kh? n?ng c?a b?n. Th?ng ti?n trong chu?i th?c ?n khi phát tri?n thành Little Big Snake l?n nh?t.

Tiêu di?t k? thù b?ng cách khi?n chúng ??p vào than b?n
Tiêu di?t k? thù b?ng cách khi?n chúng ??p vào than b?n

Tính n?ng n?i b?t c?a game Little Big Snake

 • T??ng tác v?i nh?ng con r?n d? th??ng và nguy hi?m sinh s?ng trên kh?p th? gi?i.
 • Chi?n ??u v?i b?n bè ?? ch?ng l?i k? thù c?a b?n.
 • Bong bóng và sên là th?c ?n t?t cho con r?n c?a b?n. H?y bao vay và ?n chúng.
 • Thách ??u v?i nh?ng ng??i ch?i khác hàng ngày ?? tr? thành con r?n l?n nh?t trong t?.
 • Tiêu di?t k? thù b?ng cách rình mò xung quanh chúng và khi?n chúng ??p vào than b?n.
 • ?n m?t hoa sau khi th?c d?y và thu th?p chìa khóa, th?n khí và các v?t ph?m khác ?? m? khóa c?p ??, nhi?m v? và các ??ng ??i m?i.
?n m?t hoa và thu th?p chìa khóa, th?n khí và các v?t ph?m khác
?n m?t hoa và thu th?p chìa khóa, th?n khí và các v?t ph?m khác

T?n h??ng l?i ch?i r?n s?n m?i c? ?i?n trên n?n ?? h?a tuy?t ??p v?i Little Big Snake! N?u yêu thích Slither.ioXổ số nam, b?n kh?ng th? b? qua trò ch?i này!

Liên k?t t?i v?

Link Truy c?p chính th?c:

Tìm thêm: Little Big Snake

Liên quan

Tham kh?o thêm

0 Bình lu?n
S?p x?p theo