L?i h?i ?áp 1997 Reply 1997

  • ?ánh giá:
    5 ★ 1 ??
  • Phát hành:
  • S? d?ng: Mi?n phí
  • L??t xem: 155
  • L??t t?i: 57
  • Ngày:
Gi?i thi?u

Reply 1997 là phim truy?n hình tam ly gia ?ình Hàn Qu?c c?a ?ài truy?n hình cáp TVN ?ang phát hành trên Netflix. Phim Reply 1997 t?p trung vào cu?c s?ng c?a sáu ng??i b?n s?ng ? Busan ?ang h?i t??ng l?i th?i h?c sinh nhi?t huy?t. Reply 1997 là m?t trong 3 b? phim n?m trong series Reply ?ình ?ám c?a TVN là Reply 1988, Reply 1994.

Xổ số namB? phim truy?n hình Reply 1997 ?? c?p ??n v?n hóa fan ham m? c?c ?oan n?i lên trong nh?ng n?m 1990 khi th? h? ??u tiên c?a th?n t??ng nhóm nh?c nh? HOT và Sechs Kies ra m?t. B? phim ???c ?ánh giá là y?u t? làm nên thành c?ng m? m?n c?a ?ài truy?n hình cáp TVN, ??a TVN lên sánh vai cùng KBS, SBS, MBV, vv. T?p cu?i ???c ?ánh giá cao nh?t cho m?t b? phim truy?n hình cáp Hàn Qu?c, ??t rating k? l?c trên sóng truy?n hình cáp.

Trailer phim Reply 1997

Th?ng tin thêm phim L?i h?i ?áp 1997

Th?i l??ng: 16 t?p
Di?n viên: Jung Eun Ji, Seo In Guk, Hoya, Shin So-yul, Eun Ji-won, Lee Shi-eon
Sung Dong-il, Lee Il-hwa, Song Jong-ho
Nhà s?n xu?t: Shin Won-ho
??o di?n: Shin Won-ho
N?m phát hành: 2012

M?t s? Poster, hình ?nh phim Reply 1997

L?u y: B?n có th? xem phim này trên các kênh nh? Google Phim (?i?n tho?i Android), Apple TV, iPhone/iPad, Netflix, iflix, FPT Play, Fim+ (FimPlus), ZingTVXổ số nam… và r?t nhi?u ?ng d?ng h? tr? gi?i trí khác. Xem chi ti?t trong các link t?i phim c?a chúng t?i d??i ?ay.

Liên k?t t?i v?

Link Truy c?p chính th?c:

Các phiên b?n khác và liên quan.

Tham kh?o thêm

0 Bình lu?n
S?p x?p theo