iTools cho Mac 1.8 Qu?n lý d? li?u trên các thi?t b? iOS
Phát hành b?i Thinksky
iTools 1.8.1.6 phiên b?n cho Mac là m?t ph?n m?m ??n gi?n cho phép ng??i dùng hình ?nh hóa, t? ch?c và di chuy?n d? li?u qua l?i gi?a các thi?t b? iPhone, iPad và iPod.
116
233.087
1.8.1.6
Top ?ng d?ng Mac t?i nhi?u nh?t

??? iTools cho Mac 1.8 Qu?n ly d? li?u trên các thi?t b? iOS

 • Phát hành: Thinksky
 • iTools 1.8.1.6 phiên b?n cho Mac là m?t ph?n m?m ??n gi?n cho phép ng??i dùng hình ?nh hóa, t? ch?c và di chuy?n d? li?u qua l?i gi?a các thi?t b? iPhone, iPad và iPod.
 • mac Version: 1.8.1.6
 • ?ánh giá: 116
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 233.087

??? Scratch cho Mac 3.18 Ph?n m?m l?p trình cho tr? em

 • Phát hành: Scratch Foundation
 • Scratch for Mac là ph?n m?m l?p trình cho tr? em mi?n phí, h?u ích. V?i Scratch 3.18.1 cho Mac, các b?n nh? có th? t?o cau chuy?n, game và phim ho?t hình ch?t l??ng r?i chia s? v?i c? th? gi?i.
 • mac Version: 3.18.1
 • ?ánh giá: 1
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 424

??? Shadow Fight 2 cho Mac 1.9 Game ?ánh nhau ??i kháng mi?n phí

 • Phát hành: Nekki Games
 • Shadow Fight 2 cho Mac là game ??i kháng h?p d?n. Shadow Fight 2 cho Mac là n?i ng??i ch?i có th? hu?n luy?n nhan v?t c?a mình, h?c các chiêu th?c v? thu?t khác nhau ho?c mua các v? khí m?i m?...
 • mac Version: 1.9.14
 • ?ánh giá: 12
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 2.789

??? Zalo cho Mac 20.11 ?ng d?ng chat, nh?n tin mi?n phí trên máy Mac

 • Phát hành: VNG
 • Zalo cho Mac là ?ng d?ng nh?n tin, g?i ?i?n tho?i hoàn toàn mi?n phí dành riêng cho máy Mac. Chat Zalo me cho phép b?n g?i tin nh?n v?i t?c ?? c?c nhanh, ch?t l??ng video r? nét, vv.
 • mac Version: 20.11.2
 • ?ánh giá: 150
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 125.488

??? iTunes cho Mac 12.8 ?ng d?ng qu?n ly và nghe nh?c cho Mac

 • Phát hành: Apple
 • iTunes 12.8.2 là ?ng d?ng qu?n ly và ch?y các t?p tin ?a ph??ng ti?n mi?n phí dành cho máy tính Mac và Windows. T?i iTunes m?i nh?t ?? s?p x?p và ch?i nh?c, video trên máy tính c?a mình.
 • mac Version: 12.8.2
 • ?ánh giá: 76
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • T?i v?
 • L??t t?i: 101.351