Minecraft Trial cho Android 1.16.100.04 B?n dùng th? mi?n phí c?a Minecraft cho Android

 • ?ánh giá:
  4,3 ★ 45 ??
 • Phát hành:
 • Version: 1.16.100.04
 • S? d?ng: Mi?n phí
 • Dung l??ng: 90 MB
 • L??t xem: 29.653
 • L??t t?i: 12.407
 • Ngày:
 • Yêu c?u: Android 4.2 tr? lên
Gi?i thi?u

Minecraft Trial cho Android là phiên b?n ch?i th? mi?n phí và gi?i h?n th?i gian c?a game phiêu l?u sinh t?n Minecraft cho Android, n?i b?n có th? ch? t?o v? khí và áo giáp ?? ch?ng l?i nhi?u k? thù nguy hi?m.

Minecraft Trial cho Android là b?n dùng th? mi?n phí c?a game sinh t?n Minecraft
Minecraft Trial cho Android là b?n dùng th? mi?n phí c?a game sinh t?n Minecraft

Minecraft là t?a game phiêu l?u hành ??ng n?i ti?ng trên th? gi?i và phù h?p v?i m?i l?a tu?i. Tuy nhiên, ?? tr?i nghi?m Minecraft, ng??i ch?i ph?i b? ra m?t s? ti?n kh?ng nh?. Chính vì v?y, nhà phát tri?n Mojang ?? cho ra m?t Minecraft Trial 1.13.0.34 Xổ số nam- m?t phiên b?n riêng mi?n phí có gi?i h?n th?i gian ?? game th? có th? tr?i nghi?m tr??c khi ??a ra quy?t ??nh có nên mua Minecraft hay kh?ng.

Gi?i thi?u v? game Minecraft cho Android

Xổ số namMinecraft cho Android là m?t trò ch?i k?t thúc m?, n?i b?n s? là ng??i quy?t ??nh và th?c hi?n cu?c phiêu l?u c?a chính mình. Khám phá nh?ng th? gi?i v? t?n và xay d?ng m?i th?, t? nh?ng ng?i nhà ??n gi?n nh?t cho ??n nh?ng lau ?ài v? ??i nh?t.

Ch?i Minecraft trong ch? ?? sáng t?o v?i tài nguyên kh?ng gi?i h?n ho?c khai thác sau vào th? gi?i trong ch? ?? sinh t?n, ch? t?o v? khí và áo giáp ?? ch?ng l?i ??i th? nguy hi?m. Game th? có th? ch? t?o, khám phá và t?n t?i m?t mình ho?c ch?i v?i b?n bè trên thi?t b? di ??ng.

T?o ra và khám phá th? gi?i c?a riêng b?n trong game Minecraft Trial for Android
T?o ra và khám phá th? gi?i c?a riêng b?n trong game Minecraft Trial for Android

Tính n?ng chính c?a game Minecraft cho Android

M? r?ng th? gi?i c?a b?n

 • Th? tr??ng: Khám phá nh?ng c?ng trình c?ng ??ng m?i nh?t trên th? tr??ng! Nh?n b?n ??, gói skin và texture ??c ?áo t? nh?ng ng??i sáng t?o yêu thích c?a b?n.
 • Các l?nh slash command: Tinh ch?nh cách ch?i game. B?n có th? t?ng v?t ph?m, tri?u h?i mob, thay ??i th?i gian trong ngày và h?n th? n?a.
 • Add-On: Tùy ch?nh tr?i nghi?m ch?i game chuyên sau v?i add-on mi?n phí! N?u có ki?n th?c v? code, b?n có th? s?a ??i ho?t ??ng d?a trên d? li?u trong trò ch?i ?? t?o ra các gói tài nguyên m?i.
Ch?ng l?i nh?ng k? thù và mob nguy hi?m khi màn ?êm bu?ng xu?ng ?? sinh t?n
Ch?ng l?i nh?ng k? thù và mob nguy hi?m khi màn ?êm bu?ng xu?ng ?? sinh t?n

Ch? ?? Multiplayer

 • Realms: Ch?i v?i t?i ?a 10 ng??i ?a n?n t?ng, m?i lúc m?i n?i trên Realms - máy ch? riêng mà Minecraft l?u tr? cho b?n. Game th? có th? dùng th? tính n?ng mi?n phí này trong 30 ngày.
 • Nhi?u ng??i ch?i: Ch?i cùng t?i ?a 4 ng??i b?n v?i tài kho?n Xbox Live tr?c tuy?n.
 • Server: Tham gia các máy ch? nhi?u ng??i ch?i mi?n phí và ch?i v?i hàng ngàn game th? khác. Khám phá nhi?u th? gi?i kh?ng l? do c?ng ??ng t?o ra và ?i?u hành, c?nh tranh trong các trò ch?i nh? ??c ?áo và giao l?u v?i nh?ng ng??i b?n m?i.
Ng??i ch?i có th? ch?i Minecraft Trial Android t?i ?a 90 phút trong ch? ?? sinh t?n
Ng??i ch?i có th? ch?i Minecraft Trial Android t?i ?a 90 phút trong ch? ?? sinh t?n

?i?m n?i b?t c?a game Minecraft Trial cho Android

Phiên b?n dùng th? h?p d?n

Minecraft Trial là phiên b?n dùng th? cho Android. Ng??i ch?i có th? ch?i t?i ?a 90 phút trong ch? ?? sinh t?n ph? bi?n và sau ?ó vòng ??u s? k?t thúc.

Tính n?ng ?a d?ng

Minecraft Trial for Android cung c?p cho ng??i ch?i r?t nhi?u tùy ch?n và tính n?ng khác nhau. B?n có th? ?i?u ch?nh h?n 10 b?n ??, s?a ??i và tùy ch?nh các ?i?u khi?n, s? d?ng ?i?u khi?n t? xa ho?c màn hình c?m ?ng. Dù có h?n ch? v? th?i gian, Minecraft Trial v?n cung c?p cho ng??i ch?i tr?i nghi?m th?c t? gi?ng nh? các phiên b?n Minecraft trên mobile.

?? h?a ??p m?t và s?ng ??ng

Tuy là phiên b?n gi?i h?n c?a Minecraft, nh?ng Minecraft Trial for AndroidXổ số nam v?n gi? ???c ch?t l??ng hình ?nh ??p nh? trong b?n tr? phí.

Minecraft Trial for Android cung c?p cho ng??i ch?i r?t nhi?u tùy ch?n và tính n?ng ?a d?ng
Minecraft Trial for Android cung c?p cho ng??i ch?i r?t nhi?u tùy ch?n và tính n?ng ?a d?ng

?? t?n h??ng tr?i nghi?m Minecraft phiên b?n ??y ?? - bao g?m ch? ?? sáng t?o, nhi?u ng??i ch?i và h?n th? n?a - b?n có th? mua game Minecraft t?i b?t k? th?i ?i?m nào trong ho?c sau khi dùng th? game arcade Minecraft Trial for Android.

L?u y: Th? gi?i b?n t?o ra trong Minecraft Trial Android kh?ng th? chuy?n sang phiên b?n Minecraft ??y ??.

Liên k?t t?i v?

Link Download chính th?c:

Tìm thêm: Minecraft

?ng d?ng liên quan và thay th?

Có th? b?n quan tam

0 Bình lu?n
S?p x?p theo